Naše partnerstvo


IKEA Group spolupracuje so spoločnosťami, obchodnými organizáciami, OSN a organizáciami na rozvoji a upevnení vplyvu v sociálnej a environmentálnej oblasti.
 
V oblasti sociálnej má iniciatíva IKEA Social Initiative partnerskú spoluprácu s UNICEF a s nadáciou Save the Children. V oblasti environmentálnej má IKEA Group partnerskú spoluprácu s WWF (s globálnou organizáciou na ochranu prírody).
 
Prostredníctvom tohto partnerstva sa sústreďujeme na zlepšenie práv detí a propagáciu zodpovedne riadeného lesníctva, lepšieho pestovania bavlny a zníženie emisií CO2.

Save the Children


Vzhľadom k tomu, že najväčšia nezávislá celosvetová organizácia pre deti Save the Children pracuje na zabezpečení a ochrane detských práv v oblasti stravovania, bývania, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a ochrany pred násilím, zneužívaním a vykorisťovaním, IKEA Social Initiative spolupracuje s touto organizáciou medzinárodne aj lokálne a dlhodobo spolu bojujú na prevencii detskej práce.

UNICEF


Organizácia UNICEF The United Nations Children's Fund je vedúcou svetovou organizáciou pre deti. Je zameraná na problémy, ktoré sa týkajú detí na celom svete, vrátane ochrany detí, ich vývoja, kvality základného vzdelávania, rasovej rovnoprávnosti a AIDS/ HIV. Sociálna iniciatíva IKEA Social Initiative podporuje programy UNICEF už počas viac než desať rokov a má partnerstvo s organizáciou, ktorá pracuje na medzinárodnej aj miestnej úrovni.

WWF


WWF-celosvetová organizácia na ochranu prírody je jednou z najväčších a najskúsenejších svetových organizácií na ochranu prírody s celosvetovou sieťou vo viac než 100 krajinách. Posolstvom WWF je zastaviť postupné zhoršovanie životného prostredia, prírody a planét a vybudovať budúcnosť, v ktorej bude ľudský život úzko spätý s prírodou. Organizácia sa snaží o zachovanie rozmanitosti druhov, zabezpečenie trvalého využívania obnoviteľných zdrojov a propagáciu redukcie emisií a nehospodárnej spotreby. Spolupráca IKEA Group a WWF je v oblasti propagácie zodpovedného lesníctva, výroby bavlny bez negatívnych vplyvov na životné prostredie a redukcie emisií CO².

Dialógy so spolupracujúcimi subjektami


IKEA Group spolupracuje so spoločnosťami, obchodnými zväzmi a organizáciami, ktoré zastupujú obchodníkov na celom svete. Sú to napríklad spoločnosti Building and Wood Workers' International a Clean Cargo Working Group.

Prečítajte si naše materiály

Stiahnite si naše správy, náš kódex správania sa, a iné dokumenty

Práca v IKEA

Ak rastiete vy,
rastie aj IKEA.

IKEA Social Initiative

Zlepšenie práv a životných podmienok pre väčšinu detí.