REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
„ÎMPREUNĂ PENTRU CASELE FAMILIALE SOS SATELE COPIILOR”
CE SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA
01.04.2014 – 30.04.2014SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

1.1 Organizatorul prezentei campanii este S.C. IKEA România S.R.L., cu sediul social în București, Sos. București - Ploiești Nr. 42, Sector 1, București România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/8161/2005, CUI 17547941, atribut fiscal RO, cont bancar RO64BRDE 445SV75945994450 deschis la BRD - suc Dorobanți, denumită în cele ce urmează „Organizatorul”, reprezentată legal prin Domnul Cornel Oprișan în calitate de Director General.

1.2 Campania „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor” se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoană care participă la această campanie este de acord cu termenii si condițiile desfășurării acesteia, conform prezentului regulament, orice nerespectare având ca efect neacordarea sponsorizării oferite de Organizator.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1 Campania „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor” este organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 129 din 25.05.1994, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață, republicată in Monitorul Oficial al României nr. 603 din 31.08.2007, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

3.1 Aceasta campanie se desfăşoară în incinta centrului comercial IKEA din Sos. București – Ploiești 42A, Sector 1, București („Centrul Comercial IKEA”).

SECŢIUNEA 4. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

4.1 Campania „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor” se va desfăşura în perioada 01.04.2014 – 30.04.2014. Pentru evitarea oricărui dubiu, data de începere a campaniei va fi data de 01.04.2014, campania urmând a înceta odata cu atingerea limitei sponsorizării, în conformitate cu prevederile art. 5.2 de mai jos, dar nu mai târziu de data de 30.04.2014.

SECŢIUNEA 5. SCOPUL CAMPANIEI

5.1 Campania „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor” presupune susținerea de catre Organizator a activităților desfăşurate de catre Asociaţia „SOS Satele Copiilor România” o asociație care este organizată şi funcţionează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile si fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare, având drept scop îngrijirea copiilor care riscă să piardă ingrijirea familiilor lor biologice, într-un mediu familial până când devin tineri independenţi şi autonomi sau până când se întorc la familia lor biologică sau până la integrarea lor in alte forme de servicii, în funcţie de nevoile lor specifice.

5.2 În continuare, Campania „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor” se va desfăşura în baza unui contract de sponsorizare încheiat între Organizator, în calitate de sponsor şi Asociatia „SOS Satele Copiilor România”, în calitate de beneficiar al sponsorizării, prin intermediul căruia Organizatorul va furniza Asociaţiei „SOS Satele Copiilor România” produse de tip mobilier şi amenajare în scopul mobilării şi amenajării unor case deţinute de acesta din urmă. Pentru evitarea oricărui dubiu, furnizarea de produse către Asociaţia „SOS Satele Copiilor România” se va face în limita valorii sponsorizării, astfel cum aceasta este precizata în cadrul contractului de sponsorizare. Valoarea sponsorizarii va fi echivalentul sumei ce va fi colectată de către Organizator în conformitate cu termenii şi condiţiile precizate în cadrul prezentului regulament, precum şi a contractului de sponsorizare încheiat cu Asociaţia „SOS Satele Copiilor România”, din care vor fi acoperite costul produselor Organizatorului, reprezentând contravaloarea acestora, cheltuielile de proiectare, asamblare, asigurare pentru voluntarii care vor participa la asamblare, echipamente de protecție şi montaj, precum şi orice alte costuri aferente acestei campanii.

SECŢIUNEA 6. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Va contribui la prezenta campanie orice persoana fizică, membră a clubului IKEA FAMILY, cu vârsta peste 18 ani (denumit în prezentul regulament „Client”) care în perioada calendaristică 01.04.2014 – 30.04.2014, achiziționează un produs IKEA din gama de mobilier, accesorii și decorațiuni și scanează cardul IKEA FAMILY la casa de marcat o singură dată pentru fiecare bon plătit la casa de marcat.

SECŢIUNEA 7. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

7.1 Orice Client, membru al clubului IKEA FAMILY, care în perioada calendaristică 01.04.2014 – 30.04.2014, reprezentând perioada de desfăşurare a Campaniei „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor” conform art. 4.1 de mai sus, achiziționează un produs IKEA din gama de mobilier, accesorii și decorațiuni, dacă scanează cardul IKEA FAMILY, în momentul în care achită contravaloarea produselor achiziţionate, va fi înregistrat în baza de date a IKEA România în calitate de participant la această campanie.

7.2 Pe parcursul desfăşurării Campaniei „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor”, fiecare scanare valida a cardului IKEA FAMILY, potrivit art. 7.5 de mai jos, de către membri clubului IKEA FAMILY, va contribui la fondul Campaniei „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor” cu 1 leu, în scopul constituirii valorii totale a sponsorizării, astfel cum este precizată în cadrul contractului de sponsorizare încheiat între Organizator şi Asociaţia „SOS Satele Copiilor România”.

7.3 Organizatorul va contoriza la sfârşitul fiecărei săptămâni numărul de scanări valide ale cardurilor IKEA Family, potrivit art. 7.5 de mai jos, în scopul determinării sumei colectate în vederea sponsorizării Asociaţiei „SOS Satele Copiilor”, cu respectarea prevederilor contractului de sponsorizare şi a prezentului Regulament. Suma colectată într-o astfel de perioada va fi convertită în EURO în baza cursului Băncii Naţionale a României EURO/Leu la data fiecărei contorizări săptămânale.

7.4 La sfârșitul perioadei de desfășurare a Campaniei „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor”, astfel cum este precizat in art. 4.1 din Sectiunea 4 („Perioada de Desfăşurare a Campaniei”), Organizatorul va sponsoriza Asociaţia „SOS Satele Copiilor România” cu produse IKEA, în scopul mobilării şi amenajării unor case deţinute de acesta din urmă, în limita valorii sponsorizării, astfel cum aceasta este precizată în cadrul contractului de sponsorizare încheiat între Organizator şi Asociaţia „SOS Satele Copiilor România”. De asemenea, pe parcursul desfăşurării campaniei, Organizatorul va publica săptămânal, la sfârşitul fiecărei săptămâni, numărul de scanări valide ale cardurilor IKEA Family, atât în Centrul Comercial IKEA, precum şi la http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/splash.html.

7.5 Pentru ca o scanare să fie validată în prezenta campanie, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să însoțească un bon de plată achitat al unor produse de mobilier accesorii sau decorațiuni din magazinul IKEA, indiferent de numărul, valoarea sau tipul acestor produse.
- să fie înregistrată la casele de marcat din magazinul IKEA, cu excepția celor din Restaurantul IKEA, Bistro și din Magazinul de Delicatese Suedeze.
- să fie înregistrată în perioada calendaristică 01.04.2014 – 30.04.2014.

7.6 Pentru evitarea oricarui dubiu, scanarea cardului de membru al clubului IKEA FAMILY nu implică niciun cost suplimentar pentru Client, acesta avand doar obligaţia de a achita, în mod corespunzător, contravaloarea produsului / produselor achiziţionate în cadrul Centrului Comercial IKEA.

7.7 Organizatorul va colecta datele referitoare la numărul total de scanări ale cardurilor IKEA FAMILY într-o bază de date care va fi folosită doar în scopul declarat al Campaniei „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor”. Pentru evitarea oricărui dubiu, datele menţionate mai sus nu reprezintă date cu caracter personal în sensul legislaţiei specifice.

7.8 Suma totală a sponsorizării va fi făcută publică la sfârșitul perioadei de desfășurare al Campaniei „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor”, astfel cum aceasta este precizata în art. 4.1 din Secţiunea 4 („Perioada de Desfăşurare a Campaniei”) de mai sus, în termen de maximum 30 de zile de la încheierea acesteia.

SECŢIUNEA 8. ACORDAREA SPONSORIZĂRII

8.1 Organizatorul va acorda 1 LEU pentru fiecare scanare validă a cardului IKEA FAMILY, către Asociaţia „SOS Casele Copiilor România” din numărul total de scanări ale cardurilor IKEA FAMILY, nu doar pentru scanările unice pe zi (e.g.: dacă un membru al clubului IKEA FAMILY face 3 achiziţii pe 3 bonuri diferite într-o singură zi şi scanează cardul de fiecare dată: Organizatorul va număra 3 scanări diferite şi va acorda, la sfârşitul campaniei 3 lei ca echivalent al contribuţiei acestui Client participant la campanie).

8.2 Retururile nu vor fi incluse în numărul total de scanări la calculul total al sumei pe care Organizatorul o va acorda ca echivalent al numărului total de scanări ale cardurilor IKEA FAMILY înregistrate în perioada calendaristică 01.04.2014 – 30.04.2014.

SECTIUNEA 9. MODIFICAREA TERMENILOR REGULAMENTULUI

9.1 Clienții nu au posibilitatea de a modifica termenii şi condiţiile în care este desfăşurată Campania „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor”, astfel cum acestea sunt precizate conform prezentului regulament.

9.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare al acestor modificari în Centrul Comercial IKEA, la departamentul Relaţii Clienţi și/sau la adresa: http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/splash.html.

SECŢIUNEA 10. TAXE

10.1 Clienților care participă la această campanile nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor” (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Poșta Română în cazul solicitării scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate în Secțiunea de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea vizualizarii prezentului regulament sau solicitării acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea până la Centrul Comercial IKEA).

10.2 Scanarea cardului de membru al clubului IKEA FAMILY nu implică niciun cost suplimentar pentru Client, acesta având doar obligaţia de a achita, în mod corespunzător, contravaloarea produsului / produselor achiziţionate în cadrul Centrului Comercial IKEA.

SECŢIUNEA 11. DIVERSE

11.1 În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea Campaniei „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor”, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL

12.1 Prin participarea la Campania „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor”, Clienții sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament.

12.2 Prezentul Regulament al Campaniei „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor” poate fi solicitat în copie în mod gratuit la numărul 021-407.45.32 număr cu tarif normal, luni-duminică, orele 10.00-21.00, (exceptând sărbătorile legale) pe perioada campaniei, conform art. 4.1 din Sectiunea 4 („Perioada de Desfasurare a Campaniei”), in Centrul Comercial IKEA sau poate fi vizualizat și la: http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/splash.html.

12.3 Pentru întrebări legate de Campania „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor”, participanții pot suna la numărul de telefon 021-407.45.32 sau pot trimite e-mail la info.bucuresti.ro@ikea.com începând cu data de 01.04.2014 si până în data de 30.04.2014 unde vor primi toate informațiile legate de aceasta campanie.

SECȚIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI DE SPONSORIZARE

13.1 Fără a aduce atingere prevederilor secțiunii 12 de mai sus, Campaniei „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor” poate înceta înainte de termen, conform art. 4.1 din Secţiunea 4 („Perioada de Desfăşurare a Campaniei”), în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua aceasta campanie. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă in imposibilitatea de a-și indeplini obligațiile asumate prin Regulament.

13.2 Dacă o situație de fortă majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind indeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice clienților participanți la Campania „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor” existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 14. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

14.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campania „Împreună pentru casele familiale SOS Satele Copiilor” se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

14.2 Legea aplicabilă este legea română.

SC IKEA ROMANIA SRL
BUCURESTI,
APRILIE 2014