METOD Aprd+escurreplt/2pt, blanco, Askersund efecto fresno claro, 60x60 cm

87€