Přejít na hlavní obsah

Právo na bezpečný domov má mít každý z nás

Téměř každá druha žena zažila nějakou z forem psychického násilí a každá pátá se setkala s fyzickým nebo sexuálním násilí (studie FRA, 2014). V IKEA jsme silně přesvědčeni o tom, že každý má právo na bezpečný domov. Proto jsme se od roku 2019, kdy prudce narostly případy domácího násilí v době pandemie, rozhodli pro dlouhobou podporu obětí. 

Kontakty | Jak odejít od partnera | Jak mohu pomoci | Příběhy žen, které zažily násilí | Pomáháme našim zaměstnancům | Aktivity IKEA  | Spolupráce s Univerzitou Karlovou

Činíme tak skrze

 • osvětovou komunikaci, v průběhu které vznikly mimo jiné dva video spoty (typy domácího násilí a jeho rozpoznání; stereotypy a předsudky, které ztěžují odchod oběti od násilníka)
 • přímou pomoc neziskovému sektoru např. na zvýšení kapacit a vybavení krizových bytů a prostor pro konzultace
 • data (výzkum Předsudky a stereotypy v násilném vztahu, 2021)
 • advokační činnost s cílem zlepšit systematickou podporu pro oběti
 • edukační činnost (spolupráce s Univerzitou Karlovou a neziskovými partnery)

Děkujeme za spolupráci našim partnerům a expertům z koalice NeNa a Univerzity Karlovy.
Sdílejte a připojte se k osvětě #stopdomacimunasili #zabezpecnydomov #ikea_cesko 

Kontakty - Potřebujete pomoci?

Pokud potřebujete pomoci, obraťte se na jednu z neziskových organizací:

NeNa:  koalice specializovaných center pro ženy zažívající násilí: koalicenena@gmail.com

Rosa: centrum pro ženy: +420 602 246 102

ProFem: centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí: +420 608 222 277

Acorus: centrum pro oběti domácího násilí: +420 283 892 772 

Slezská Diakonie Intervenční centrum Havířov (Ostrava): +420 739 500 634

Persefona (Brno) : +420 737 834 345,  +420 545 245 996

Magdalenium (Brno): azylový dům pro oběti domácího násilí +420 776 718 45

Pomáháme obětem domácího násilí

Se záměrem posílení systémového a udržitelného financování podpůrných služeb pro ženy zažívající násilí jsme darovali IKEA nevládním organizacím Česku za poslední dva roky již 3 800 000 korun. Ty byly využity zejména k poskytnutí bezplatného poradenství a financování nákladů na poskytování služeb spojených s pomocí obětem domácího násilí.

 • Přímá pomoc navýšila kapacity poradenských a právních pracovníků a vzniknul nový program pro evidenci klientů s cílem zkvalitnit služby a optimalizovat procesy – k dnešnímu dni je v novém programu 250 klientek.
 • V roce 2021 se oproti předchozímu roku zúčastnilo skupinových psychoterapií více než dvakrát tolik klientek (ze 17 nárůst na 35).
 • V roce 2021 proběhlo 42 setkání skupin. Oproti roku 2020 je to téměř třikrát tolik.
 • Počet hodin, který byl klientkám poskytnutý, vzrostl téměř dvakrát. Psychoterapie byly tedy intenzivnější a delší. 
 • Nový chatovací nástroj – Vytvoření nového chatovacího nástroje speciálně založeného na potřebách proFem, Rosa a Acorus reagovalo na nedostatky stávajících dostupných nástrojů. Zároveň je to klíčová služba pro oběti násilí: je zdarma, klientka nemusí nikam dojíždět, podporu a informace dostává okamžitě.
 • Společně s IKEA Chodov jsme vybavili krizové byty pro Acorus. 3 pokoje a 2 kuchyně v hodnotě 230 000 Kč budou sloužit ženám a dětem, které potřebují utéct od svého násilního partnera. 

Jak odejít od partnera

Cítíte doma strach ze svého partnera? Zvažujete, že od něj odejdete? Tento krok je třeba si pořádně naplánovat. S bezpečným odchodem vám může pomoci následující desatero nebo některá z organizací, které se touto problematikou zabývají.

Desatero bezpečného odchodu Koalice NeNa

 1. Plánované kroky s partnerem nesdílejte
 2. Odejděte, až partner nebude doma
 3. Myslete na bezpečí svých dětí
 4. Připravte si vše důležité
 5. Pořiďte si fotodokumentaci
 6. Odejděte do bezpečí
 7. Vše dokumentujte
 8. Informujte školku/školu/kroužky/zaměstnavatele
 9. Řekněte si o pomoc
 10. V případě ohrožení okamžitě volejte tísňovou linku policie 158

Co mohu dělat, když žena, kterou znám, žije v násilném vztahu?

Bohužel neexistuje žádné vodítko, podle kterého by se dalo vždy postupovat. Každý prožívá domácí násilí jinak, a tak je nutné na každý případ pohlížet individuálně.

Je důležité vědět, že domácí násilí je celospolečenský problém, který se týká nás všech – bez výjimky. Pokud tolerujeme zneužívání v jakékoli situaci a proti komukoli, vyjadřujeme postoj, že s tím souhlasíme.

Máte ve svém okolí zneužívanou ženu?

Následující seznam kroků vám ukáže, jak můžete oběti domácího násilí pomoci a hlavně jak s ní komunikovat tak, aby se neuzavřela do sebe.

Zneužívané ženy své problémy před světem ukrývají často i několik let. Nečekejte tedy rychlé změny a poskytněte oběti dostatek času k učinění těch správných rozhodnutí.

 • Pokud se vám se svou situací svěří, vyslechněte ji a důvěřujte jí. Dejte jí najevo, že v tom není sama a že jste připraveni jí pomoct, kdykoliv to bude potřebovat. 
 • Nebagatelizujte její zkušenost a dejte jí jasně najevo, že za násilí je odpovědný ten, kdo se ho dopouští. 
 • Neříkejte jí, co má dělat, ale zeptejte se jí, jak by situaci chtěla řešit a jak jí v tom můžete pomoct. Předejte jí kontakty na organizace, které poskytují specializovanou pomoc. 
 • Ujistěte ji, že to, čím si prochází, není její vina a nikdo nemá právo se k ní chovat násilně.
 • Buďte citliví k jejím obavám a překážkám, které řeší, a snažte se je pochopit.
 • Netlačte na ni a respektujte její tempo. Může trvat delší dobu, než se rozhodne odejít.
 • Ukažte jí pozitivní příklady. Když z násilného vztahu zvládly odejít jiné ženy, ona to může zvládnout také.
 • Řekněte jí, že si ceníte důvěry, kterou vám projevila tím, že se vám svěřila.

Jaký postoj k domácímu násilí zaujímá česká veřejnost?

Společně s odborníky z koalice NeNa, Univerzitou Karlovou a agenturou Kantar Hoffmann jsme zrealizovali průzkum, který mapuje postoje Čechů k domácímu násilí. O jak velký problém se jedná? A s jakými stereotypy a předsudky musí ženy bojovat?

Příběhy žen, které zažily násilí

Poslechněte si příběhy třech žen, které zažily domácí násilí.


Pomáháme našim zaměstnancům

Obětí domácího násilí se může stát každý z nás. Myslíme proto i na naše kolegy a nabízíme jim potřebnou pomoc v podobě několika možností, které jim dodají odvahu překonat těžké chvíle.

Dovolená navíc

Zaměstnanci, kteří se stali obětí domácího násilí, mají nárok na 80 hodin placené dovolené navíc. Tento čas mohou využít k návštěvě odborného poradce, lékaře, k řešení právních otázek a k dalším činnostem souvisejícím s řešením situace spojené s domácím násilím.

Pomoc za pomoc

Zaměstnanci poskytující podporu svému kolegovi, který se stal obětí domácího násilí, si mohou změnit směny nebo čerpat dovolenou po dobu potřebnou pro doprovod k soudu, na lékařské prohlídky nebo pro péči o děti.

Ochrana informací

Jelikož jde o citlivé téma, informace o domácím násilí jsou chráněny v maximální možné míře a přísně je také omezen počet osob, které s nimi přijdou do styku.

Bezpečnost na pracovišti

Obětem domácího násilí poskytne IKEA ochranu na pracovišti. Zaměstnanci si tak mohou zažádat mimo jiné o změnu telefonního čísla a e-mailu či o jinou pracovní dobu.

Finanční a jiná podpora

IKEA poskytuje finanční nebo jinou materiální podporu, která je určena obětem domácího násilí na pokrytí nezbytných a neočekávaných nákladů.

Psychologická a právní podpora

Pokud to zaměstnanci IKEA potřebují nebo pokud znají někoho blízkého, kdo se stane obětí domácího násilí, mohou naším prostřednictvím kontaktovat jednu ze specializovaných organizací.

Aktivity IKEA

  1. Změna legislativy a více ochrany pro oběti domácího násilí
   Společně s koalicí specializovaných center pro ženy zažívající násilí NeNa jsme úspěšně iniciovali novelizaci zákona o obětech trestných činů. Oběti domácího násilí nyní spadají mezi zvláště zranitelné oběti. Snadněji tak získají speciální práva a nárok na bezplatného zmocněnce, psychologickou podporu, ochranu před násilným partnerem a další výhody, na které čekaly více než dvacet let.
  2.  Podpora krizového bydlení
   Pro organizaci ROSA – centrum pro ženy jsme pomohli zařídit krizový byt pro ženy zažívající domácí násilí a jejich děti. V tomto bytě mohou zůstat až sedm dní a poté jim organizace může nabídnout přesun do utajeného azylového domu. Stejně tak pomáháme i organizaci Acorus, které jsme zařídili pokoje v jejím azylovém domě. Aktivně podporujeme stávající i nové služby a programy.
  3.  Implementace interní směrnice
   Společně s koalicí NeNa jsme implementovali nové směrnice pro zaměstnance, kteří jsou nuceni řešit domácí násilí.
  4.  Vypracování směrnic proti domácímu násilí pro veřejné instituce a Memorandum Jihomoravského kraje
   Vypracovali jsme směrnice proti domácímu násilí, které mohou využívat veřejné instituce. Jako první se k dlouhodobé spolupráci a systémovému řešení problematiky domácího a genderově podmíněného násilí zavázal Jihomoravský kraj.
  5.  Průzkum o stereotypech a předsudcích
   Problematika domácího násilí se potýká s velmi výrazným nedostatkem aktuálních dat. Proto jsme v červenci 2021 ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Koalicí neziskových organizací NeNa a výzkumnou agenturou Kantar zmapovali na reprezentativním vzorku české dospělé populace názory na stereotypy a předsudky o domácím násilí. Závěry budou využity pro zvýšení povědomí o problematice a jako podpůrné argumenty pro systematické řešení problému.
  6.  Systematicky komunikujeme
   Od listopadu 2020 systematicky a kontinuálně komunikujeme problematiku domácího násilí, což má výrazný přesah do pocitu bezpečí v našich domovech.
  7.  Další přímá podpora
   IKEA pomáhá s financováním některých pracovních pozic v rámci neziskových organizací pomáhajících obětem domácího násilí. Jedná se např. o sociální pracovnice a terapeuty, což udržuje či navyšuje kapacity těchto organizací, které jsou obětem k dispozici zdarma.

  Pro koalici NeNa iniciujeme vznik nového zabezpečeného chatu v rámci online poradenství. Jedná se o klíčový nástroj přímé péče: je místně i finančně dostupný, klientky získávají informace a podporu ihned a v reálném čase, chat je anonymní a důvěrný.

Spolupráce s Univerzitou Karlovou

IKEA spolupracuje s Univerzitou Karlovou na řešení problematiky domácího násilí. Univerzita Karlova se podílí na získávání a interpretaci relevantních dat k problematice domácího násilí, návrzích řešení, vzdělávání a rozšiřování povědomí o této problematice ve společnosti.

Minikonference k tématu domácí násilí v Kampusu Hybernská, 7. 10. 2021

U příležitosti oficiálního zahájení projektu Hyb4City byla v Kampusu Hybernská představena spolupráce Univerzity Karlovy, společnosti IKEA a neziskových organizací Koalice NeNa. Akce se zúčastnila i viceprezidentka Evropské komise, Věra Jourová.

Záznam z diskuse v rámci cyklu Česko, jak dál, 25. 11. 2021

Výzkum agentury Kantar pro IKEA ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Koalicí NeNa odhaluje, co si Češi myslí o domácím násilí. Pusťte si záznam diskuse Univerzity Karlovy s Mgr. Danou Moree, Dr. z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Romanem Bojko, manažerem pro rovnost, diverzitu a inkluzi v IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko a Branislavou Marvánovou Vargovou, vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA.

Říjen 2022 až leden 2023

I nadále spolupracujeme s Univerzitou Karlovou na řešení problematiky domácího násilí.
Předmět Násilí v blízkých vztazích pokračuje i ve školním roce 22/23. V současné době je zapsáno 40 studentů a dalších 30 je na čekací listině. V letošním roce jsou zde i studenti lékařských a právnických fakult, což bylo od začátku cílem – aby kurz rozšířil osvětu mezi všechny fakulty a umožnil tak budoucím odborníkům z různých oborů porozumět problematice.

Více info o kurzu zde

Říjen 2021 až leden 2022

Díky podpoře IKEA nabízí od října 2021 Univerzita Karlova svým studentům praktický předmět zaměřený na interdisciplinární úvod do problematiky násilí v blízkých vztazích, který vzniká ve spolupráci s neziskovými organizacemi Koalice NeNa.