Přejít na hlavní obsah

Pravidla soutěže IKEA Family „Vsaďte na svou kartu!“

1. Pořadatel

1.1 Pořadatelem soutěže IKEA Family „Vsaďte na svou kartu!“ (dále jen “Soutěž”) je společnost IKEA Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Zličín, Skandinávská 131/1, PSČ 155 00, IČ: 27081052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 94828 (dále jen “Pořadatel”).

1.2 Správcem soutěže zajišťujícím losování a zpracování dat je společnost ADASTRA, s.r.o., Benešovská 1926/8, Praha 10, IČ: 2620981 (dále jen „Správce soutěže“).

2. Účastníci

2.1 Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, kteří splní Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Účastník“).

2.2 Ze soutěže nejsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, Správce soutěže a všech společností podílejících se na organizaci Soutěže,, jakož i osoby jim blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. Termín a místo konání Soutěže

3.1 Soutěž bude probíhat od 5. 10. 2020 do 31.10.2020 (dále jen „Doba konání Soutěže“).

3.2 Soutěž se bude konat ve všech obchodních domech na území České republiky a pro IKEA online.

4. Podmínky Soutěže

4.1 Účastník se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže nakoupí v obchodním domě nebo na IKEA online a při placení předloží/uplatní svou kartu IKEA Family.

4.2 Podmínkou účasti v soutěži je zaregistrovaný IKEA Family profil s platnou emailovou adresou a s udělením souhlasu s marketingovou komunikací.

4.3 Pokud Účastník splní Podmínky soutěže, bude zařazen do losování.

4.5 Účastí v Soutěži vyslovuje Účastník svůj souhlas s těmito Pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat.

5. Výhra

5.1 Každý týden bude Správcem soutěže náhodně vybráno 200 výherců pro každý obchodní dům. Každý výherce obdrží voucher IKEA v hodnotě 1000 Kč.

5.2 Platnost voucheru je do 28.2.2021.

5.3 Voucher bude zaslán výherci na emailovou adresu, udanou v IKEA Family profilu, do 5.11.2020.

5.4 V případě, že výherce neuplatní výhru u Pořadatele do 28.2.2021, nárok na výhru zaniká.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Výsledky Soutěže vyhlášené Pořadatelem jsou konečné. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možné. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

6.2 Náklady spojené s uplatněním či vyzvednutím výhry nese výherce.Výhry podléhají zdanění v souladu s příslušnými právními předpisy.

6.3 Osoby, které nesplňují podmínky účasti v Soutěži nebo jednají v rozporu s těmito pravidly, nebudou do Soutěže zařazeny, případně z ní budou vyloučeny. Pokud takováto osoba bez ohledu na výše uvedené bude určena jako výherce, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel bude oprávněn určit nového výherce postupem podle těchto pravidel.

6.4 Pořadatel je oprávněn vyloučit ze Soutěže účastníka, u kterého zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání nekalého jednání v souvislosti s účastí v Soutěži.

6.5 Rozhodnutí Pořadatele o nezařazení do Soutěže či vyloučení ze Soutěže jsou konečná.

6.6 Pořadatel neodpovídá ze jakékoliv technické problémy spojené s účastí v Soutěži.

6.7 Pořadatel si ve výjimečných případech vyhrazuje právo Soutěž ukončit nebo přerušit.

6.8 Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla Soutěže či technické nebo organizační zabezpečení Soutěže; v takovém případě je změna účinná od okamžiku jejího zveřejnění.

6.9 Tato pravidla jsou zveřejněna na www.IKEA.cz kde budou zveřejňovány také případné změny těchto pravidel a další informace týkající se Soutěže.

V Praze, dne 1.10. 2020

IKEA Česká republika, s.r.o.