Přejít na hlavní obsah

Kreativní soutěž pro děti

Žena tvoří velkou zmrzlinu z kartonu a maluje jí.

Hlasujte pro nejkrásnější a nejkreativnější kartonové výtvory

Dejte svůj hlas jednomu z 20 kartonových výtvorů, který se vám nejvíc líbí. Pomůžete tak vybrat 3 vítěze Kartonové výzvy, kteří vyhrají bluetooth reproduktor ENEBY s baterií.

Hlasovat můžete od 23. do 30. června 2021.

Jak hlasovat?

Přihlaste se do svého účtu člena IKEA Family. Vyberte svého favorita a dejte mu svůj hlas kliknutím na srdíčko pod fotografií. Každý člen IKEA Family může odevzdat jeden hlas. 


Co vítězové vyhrají?

ENEBY Bluetooth reproduktor, 20x20 cm, 1 490,–

ENEBY Baterie, 499,–

Bluetooth reproduktor ENEBY druhé generace má vylepšený výkon a poskytne vám jasný a silný zvuk, ať ho postavíte kamkoli. Navíc k němu dostanete baterií ENEBY, která vystačí na 8–10 hodin hraní. Výhru v soutěži můžete oslavit s hudbou třeba v parku a o kabely si nemusíte dělat starost!

 • IKEA Česká republika, s.r.o., s identifikačním číslem 270 81 052 a sídlem v Skandinávská 1/131, 155 00 Praha 5, Česká republika (dále jen „IKEA”) organizuje kreativní soutěž pro děti Kartonová výzva (dále jen „Soutěž “).

  1. Soutěž bude IKEA organizovat v období od 01. 06. 2021 do 30. 06. 2021. Tato soutěž je určená pro děti, jejichž rodiče nebo zákonní zástupci jsou členy IKEA Family (dále jen „Členové IKEA Family”). Děti, které se chtějí zúčastnit, nesmějí být starší než 15 let (dále jen „Účastník”). Zaměstnanci IKEA a jejich nejbližší rodinní příslušníci se soutěže účastnit nesmějí.
  2. Každý Člen IKEA Family může do Soutěže přihlásit jen jeden výtvor a musí tak učinit v řádném termínu.Pokud chce člen IKEA Family přihlásit výtvorů více, musí to učinit každý z rodičů nebo zákonných zástupců zvlášť, popř. účastníci vyrobí jeden výtvor dohromady. Dětskému účastníkovi může se soutěžním příspěvkem pomáhat rodič nebo zákonný zástupce.
  3. Každý Člen IKEA Family musí ve formuláři pro přihlášení do soutěže uvést křestní jméno a věk účastníka.
  4. IKEA si vyhrazuje právo kdykoliv v databázi IKEA Family zkontrolovat, zda Člen IKEA Family splňuje podmínky pro účast v Soutěži.
  5. K účasti v Soutěži není nutné uskutečnit nákup v IKEA ani zaplatit jakýkoli jiný poplatek.
  6. Všichni Členové IKEA Family, kteří se chtějí přihlásit, musí souhlasit s podmínkami Soutěže. Přihlášení do Soutěže se zároveň považuje i za souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Jak se Soutěže zúčastnit

  1. IKEA vyzve k účasti v Soutěži na svých webových stránkách IKEA.cz a prostřednictvím newsletteru IKEA Family. Samotná Soutěž bude probíhat tak, že Členové IKEA Family budou vyzváni, aby na web IKEA.cz/ikea-family nahráli fotografii výtvoru, který Účastníci vyrobili z kartonu, společně s příběhem o tom, jak výtvor vznikal a co představuje.
  2. Člen IKEA Family nahraje 1 fotografii v maximální velikosti 6 MB a do relevatních polí přihlašovacího formuláře napíše krátký popis o maximálně 500 znacích. Formulář bude zveřejněn na webu IKEA.cz/ikea-family.
  3. Kvalifikovaní pracovníci obchodního domu IKEA – porota – následně vyberou 20 fotek („Finalisté Soutěže“). Při posuzovaní výtvorů a výběru finalistů se budou hodnotit kritéria jako je atraktivita, jedinečnost, kreativita a zajímavý příběh.
  4. Těchto 20 Finalistů Soutěže představí IKEA na své webové stránce.
  5. V dalším kole členové IKEA Family hlasovaním vyberou 3 vítězné výrobky z kartonu („Výherci Soutěže“), které podle nich nejvíc splňují kreativní zadání. Každý člen IKEA Family má pouze jeden hlas a pro hlasování je nutné se přihlásit přes profil IKEA Family.
  6. V případě, že některé fotografie získají stejný počet hlasů, vybere vítěze Loyalty Manager IKEA CZHUSK.
  7. Odměnu získají tři Výherci Soutěže s nejvyšším počtem hlasů.

  Ceny a ocenění

  1. Každý z Výherců Soutěže vyhraje jeden předem určený výrobek IKEA, který bude zveřejněn na IKEA.cz/ikea-family nejpozději první den soutěže, tj. 01. 06. 2021. O cenách nelze vyjednávat. Za ceny není možné vyplatit peněžní náhradu ani jejich alternativu ve formě karty IKEA. Jakákoli případná daňová povinnost, která vzniká na základě či v souvislosti s obdrženou cenou, bude uhrazena IKEA v souladu s místní legislativou. IKEA si vyhrazuje výhradní právo vybrat náhradního Výherce a udělit cenu jinému Účastníkovi v případě, že má opodstatněné důvody domnívat se, že Účastník jednal způsobem, který není v souladu s pravidly uvedenými v tomto dokumentu, nebo že jednal způsobem, který IKEA považuje za nepatřičný, protizákonný nebo pohoršující. Finalisty a Výherce Soutěže IKEA zkontaktuje e-mailem a/nebo telefonicky.

  Odpovědnost a svolení

  1. Pořadatelem této soutěže je IKEA. Jakékoli otázky či dotazy ohledně soutěže posílejte na www.IKEA.cz/napistenam.
  2. IKEA nepřebírá zodpovědnost za poruchy jakéhokoli typu na síti, počítačích či v softwaru, které mohly zabránit odeslání či přijetí vašeho e-mailu nebo je zpozdit. Důkaz o odeslání se nepovažuje za důkaz o přijetí e-mailu.
  3. IKEA nenese zodpovědnost za žádné ztráty vzniklé na základě odložení, zrušení, opoždění či změny ocenění, které nedokáže ovlivnit, ani za žádné jednání nebo nedodržení závazků ze strany externích dodavatelů. IKEA nijak nevylučuje ani neomezuje odpovědnost za úmrtí nebo zranění způsobené naší nedbalostí či podvodem nebo nepředvídanými okolnostmi.

  Osobní údaje

  1. Aby bylo možné přihlásit se do Soutěže, budou Členové IKEA Family požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů Účastníka, a to minimálně v rozsahu jména a věku Účastníka. Bez poskytnutí údajů není možné se soutěže zúčastnit.
  2. Osobní údaje potřebné pro účely Soutěže budeme zpracovávat po dobu trvání soutěže a u Výherců o něco déle, po dobu uvedenou níže.
  3. Členové IKEA Family si jsou vědomi toho, že pokud bude Účastník vybrán jako Výherce Soutěže, budou jeho údaje (křestní jméno, věk a fotografie výrobku) zveřejněny jak online, například na webových stránkach a sociálních sítích, tak v tištěných médiích používaných organizátory na základě oprávněného zájmu, a to po dobu 3 měsíců od ukončení Soutěže.
  4. Člen IKEA Family má právo na přístup, opravu či vymazání osobných údajů, případně na omezení jejich zpracování, pokud to není ošetřeno jiným speciálním předpisem.
  5. Má právo na přenesení údajů, které poskytl na základě souhlasu, t. j. na získání jejich kopie ve strojově čitelném a standardně využívaném formátu.
  6. Má právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud jsou zpracované na základě oprávněného zájmu.
  7. Má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas s jednotlivými činnostmi v rámci zpracování osobních údajů. Odvolání souhlasu neovlivňuje zákonnost zpracování osobních údajů před odvolaním souhlasu.
  8. Tato práva může uplatnit u Osoby zodpovědné za ochranu osobních údajů, kterou lze kontaktovat písemně přes e-mail na adrese data.privacy.cz@ikea.com nebo poštou na adrese Privacy officer, IKEA Praha, Skandinávská 1/131, 155 00 Praha 5.
  9. Má právo podat stížnost k dozorčímu orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Jeho sídlo a kontakt na něj jsou k dispozici na internetové stránce www.uoou.cz.

  Práva k duševnímu vlastnictví

  1. Všechny příspěvky do Soutěže musí být původním dílem Účastníků. Všechna práva k duševnímu vlastnictví včetně mimo jiné autorského práva, práva k průmyslovým vzorům obsaženým ve fotografiích od účastníků a k popisu kreativního procesu, budou od chvíle přihlášení těchto děl do soutěže patřit IKEA.
  2. V marketingové komunikaci bude Účastník Soutěže označen pouze křestním jménem, případně nebude označen vůbec.
  3. Žádný z 3 Výherců Soutěže, jehož fotky budou využity pro komerční účely, nebude mít žádná práva ohledně designu ani neobdrží žádnou finanční náhradu, odměnu nebo jiný benefit v důsledku používání jejich designu kromě ocenění, které mu bude odevzdáno v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami pro všechny účastníky.

  Rozhodné právo

  Soutěž a jakékoli spory či nároky vzniklé v jejím důsledku nebo s ní nějak související se budou posuzovat a vykládat podle zákonů platných v České republice a budou podléhat pravomoci českých soudů. Přihlášením do Soutěže všichni přijímají Všeobecné smluvní podmínky pro všechny účastníky a souhlasí s nimi.
  IKEA Česká republika, s. r. o.