Přejít na hlavní obsah

Pravidla pro platby ve službě Przelewy24

Definice
Pro účely těchto pravidel mají následující pojmy a výrazy tento význam:

Obchodník – podnikatelský subjekt, který uzavřel smlouvu se společností PayPro, prodejcem a příjemcem platby.

Platební agent – fyzická nebo právnická osoba, nebo organizační jednotka bez právní totožnosti, jíž zákon přiznává právní způsobilost, jednající za společnost PayPro S.A. a jejím jménem jako domácí platební instituce výhradně v rozsahu platebních služeb.

Uživatel (plátce) – fyzická nebo právnická osoba, nebo organizační jednotka bez právní totožnosti, jíž zákon přiznává právní způsobilost, provádějící platby za zboží či služby nabízené obchodníkem, která přijala pravidla pro platby ve webové službě.

PayPro S.A. (PayPro) – subjekt provádějící služby pro uživatele, který sídlí v Poznani, ul. Kanclerska 15 (60-327), zapsaný v rejstříku podnikatelů národního soudního rejstříku vedeném okresním soudem Poznań Nowe Miasto i Wilda, 8. obchodní oddělení národního soudního rejstříku, číslo zápisu KRS: 0000347935, DIČ: 7792369887, základní kapitál 4 500 000,00 PLN, plně splacen, zapsaný v rejstříku domácích platebních institucí vedeném polským Orgánem finančního dozoru, číslo zápisu UKNF IP24/2014.

Przelewy24 (webová služba) – webová služba zprostředkovávající převod plateb mezi plátcem a obchodníkem.

Platební transakce (platba) – individuální platba obchodníkovi provedená plátcem za použití webové služby. Každá platební transakce musí být v systému určena nejméně: číslem platby, částkou platby, identifikátorem a způsobem platby.

Platbám ve službě Przelewy24 může být připsán následující status:

 • nevyřízená – platba čekající na přijetí,
 • ověřovaná – přijatá platba, která je z bezpečnostních důvodů podrobována dalšímu ověřování,
 • platba předem – provedená platba, u níž se čeká na předání potvrzení prodejci
 • dokončená – provedená platba, potvrzení o platbě zasláno prodejci,
 • chyba – platba vyústila v chybu, byla navrácena zprostředkující institucí nebo zaplacena nesprávně,
 • vrácená – platba vrácená klientovi.

Transakční panel – panel dostupný plátci, aby mu umožnil volbu platební metody a přesměrování na zprostředkující instituci.

Zprostředkující instituce – poskytovatel platebních služeb nebo jiný subjekt, jehož prostřednictvím plátce převádí platební prostředky ve prospěch společnosti PayPro, aby zaplatil obchodníkovi, zejména platební agent, banka, autorizační a zúčtovací středisko, provozovatel poštovních služeb nebo kancelář poskytující platební služby.

Pracovní den – pracovní den společnosti PayPro (s výjimkou sobot, neděl, svátků a státních svátků), kdy společnost PayPro vykonává svou provozní činnost, tj. poskytuje služby stanovené v těchto pravidlech v ustanoveních uvádějících pojem „pracovní den“.

GDPR [ONOOÚ] – nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pravidla – tato pravidla.

Služba – služba sestávající z provádění platby, kterou společnost PayPro vykonává pro uživatele.

  1. Tato pravidla stanovují smluvní podmínky provádění plateb prostřednictvím webové služby dostupné uživatelům.
  2. Služba Przelewy24 zpřístupňuje klientovi různé způsoby platby, přijímá platby klienta, zasílá prodejci potvrzení o realizovaných platbách a převádí platby na účet prodejce.
  3. Každé platbě zadané ve službě Przelewy24 je přiděleno jedinečné číslo platby a heslo nastavené webovou službou. Klient by si měl číslo a heslo uchovat pro účely kontroly stavu dané platby, provedení platby předem na základě této platby či vyplnění stížnosti ohledně platby.
  4. Každá platba směrovaná na jeden z bankovních účtů společnosti PayPro nebo jejího platebního agenta slouží výlučně k realizaci platby, jejíž číslo bylo zadáno jako název platby. Bylo-li zadáno chybné číslo platby, nezodpovídá společnost PayPro za účel, na který budou prostředky převedeny.
  5. Platby musí být provedeny v konkrétní lhůtě, která je stanovena v transakčním panelu. V průběhu této lhůty očekává webová služba potvrzení platby. Po přijetí potvrzení odešle webová služba klientovi a obchodníkovi informaci o tom, že platba proběhla správně.
   V případě platebních příkazů obdržených ve dny, které nejsou pracovními dny, je dnem příjmu platebního příkazu první pracovní den následující po daném dnu.

  6. Společnost PayPro může provedení webové služby zadržet nebo odmítnout, má-li důvodné pochybnosti o zákonnosti plateb, včetně jejich možného napojení na praní špinavých peněz nebo teroristickou činnost. Z důvodů uvedených v předchozím ustanovení může být zadržena nebo odmítnuta platební transakce provedená za použití platební karty, a to mimo jiné v případě směrování platby do jiné země, než je země vydání platební karty plátce.
  7. Společnost PayPro si vyhrazuje právo zadržet nebo odmítnout provedení webové služby v případech, kdy jsou porušena ustanovení těchto pravidel, nebo kdykoli existuje důvodné podezření, že platba není v souladu u stanoveními zákona nebo ustanoveními těchto pravidel.
  8. Společnost PayPro nezodpovídá za ztráty, které vzniknou plátci následkem zadržení či odmítnutí provedení platby z důvodů uvedených v § 1 pododstavcích 7 a 8.
  9. Potvrzení o platbě ve službě Przelewy24 poskytují následující zprostředkující instituce:

   a. u plateb provedených za použití platební karty nebo elektronické peněženky – servery příslušných provozovatelů platebních služeb spolupracujících se službou Przelewy24;

   b. u plateb provedených bankovním převodem – software zajišťující automatizaci bankovního převodu nebo software provádějící dohled nad historií bankovního účtu příslušné služby.
  10. Webová služba negarantuje provedení platby v reálném čase v následujících případech:
   a. ověřování plateb v souladu s pododstavcem 15 tohoto odstavce,
   b. selhání chodu systému zprostředkující instituce, technické závady na straně zprostředkující instituce, pokusy provádět platby mimo hodiny registrace plateb dané banky nebo změny ovlivňující chod služby prováděné zprostředkující institucí. Plátce je oprávněn uplatnit vůči zprostředkující instituci nároky vyplývající z výše uvedených okolností na základě smlouvy uzavřené mezi plátcem a zprostředkující institucí, jakož i na základě závazných ustanovení zákona.
  11. Webová služba negarantuje provedení plateb v reálném čase v případech, kdy uživatel nedodrží pokyny poskytované během transakce v transakčním panelu a na webových stránkách zprostředkující instituce.
  12. Společnost PayPro nezodpovídá za neúspěšné (neuskutečněné) či opožděné platby, vzniklo-li selhání či zpoždění tím, že uživatel poskytl nesprávné nebo neúplné údaje, nebo bylo-li způsobeno událostmi, které společnost PayPro nemohla ovlivnit. Uživatel je povinen upozornit společnost PayPro na každý případ neúspěšné (neuskutečněné) či neoprávněné transakce.
  13. Skutečnost, že služba Przelewy24 zprostředkovává přenos plátcových plateb prostřednictvím účtů webové služby, neopravňuje plátce k vymáhání úroků z plateb uchovávaných dočasně na účtech webové služby.
  14. Platba, jíž byl přidělen stav „ověřovaná“, podléhá ověření podle kritérií stanovených společností PayPro, která vycházejí z finančních bezpečnostních opatření zavedených pro účely předcházení podvodům a boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Ověřování může trvat do konce pracovního dne následujícího po pracovním dni, kdy byla platba ve webové službě připsána. Je-li výsledek ověření kladný, je platba ihned zpřístupněna obchodníkovi. Je-li výsledek ověření záporný, je platba buďto nasměrována k vrácení na účet plátce, nebo zadržena, aby mohly příslušné orgány učinit další opatření v souladu s nařízeními o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
  15. Przelewy24 není smluvní stranou žádné smlouvy ani právních vztahů mezi plátcem a obchodníkem, zejména pak kupní smlouvy, a tudíž nenese žádnou odpovědnost. Především pak neponese odpovědnost za nesprávné splnění nebo nesplnění smluvní povinnosti obchodníka ani odpovědnost vůči obchodníkovi za nesprávné splnění či nesplnění smluvní povinnosti plátce.
  16. Služba je uživateli poskytována bezplatně.
  17. Uživatelé, kteří souhlasí s využíváním webové služby, jsou povinni dodržovat tato pravidla a ustanovení zákona, jakož i používat své skutečné a přesné údaje.
  18. Jakýkoli zásah do systémů IT webové služby nebo použití platebních prostředků neoprávněnými osobami či osobami, u nichž má společnost PayPro na takové neoprávněné použití důvodné podezření, jsou zakázány.
   V některých případech je plátce při provádění platby povinen zaplatit společnosti PayPro jednorázový servisní poplatek, který bude později připočten k částce platební transakce. O výše takového poplatku je plátce informován v průběhu konkrétní platby ve prospěch obchodníka prostřednictvím webové služby.

  1. Stížnosti mohou uživatelé podávat e-mailem (serwis@przelewy24.pl), prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře dostupného na adrese https://www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja, poštou (zaslané na adresu: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň) nebo přímo v organizační jednotce určené.
  2. Projednány budou i stížnosti podané telefonicky nebo osobně (zápis pořízený při návštěvě osoby podávající stížnost v sídle společnosti PayPro).
  3. Společnost PayPro zpracuje stížnost ve lhůtě maximálně 15 dnů. Zpracování může trvat déle, pokud jsou potřeba další informace, avšak nejdéle 35 pracovních dnů od data obdržení stížnosti.
  4. Podrobné informace o podávání a projednávání stížností jsou k dispozici na adrese https://www.przelewy24.pl/eng/complaints
  1. Informace o právu na vedení soudního sporu jsou zahrnuty v informacích o postupu podávání stížností uvedených v § 2 pododstavci 3 těchto pravidel.
  2. Informace o soudu příslušném k posuzování sporů vzniklých mezi společností PayPro S.A. a uživatelem jsou zahrnuty v informacích o postupu podávání stížností uvedených v § 2 pododstavci 3 smluvních podmínek.
  3. Transakce prováděné službou Przelewy24 nejsou bankovními transakcemi. Registrace ve webové službě nevyžaduje zřízení bankovního účtu ve smyslu občanského zákoníku (zákon ze dne 23. dubna 1964 – občanský zákoník, úřední věstník zákonů 1964, č. 16, bod 93 v platném znění) ani zákona ze dne 29. srpna 1997 – zákon o bankovnictví (úřední věstník zákonů ze dne 1997, č. 140, bod 939).
  4. Užívání webové služby k provádění plateb za prodej nelegálního zboží či služeb, zejména takových, které porušují vlastnická práva třetích stran či jejichž prodej není povolen na území EU, jakož i používání webové služby k platbám za přístup k pornografickému obsahu, je zakázáno.
   V souvislosti s platbami prováděnými pomocí služby Przelewy24 zpracovává společnost PayPro S.A. osobní údaje. Zpracování se provádí v souladu s ustanoveními zákona, zejména ustanoveními GDPR (ONOOÚ). Podrobné informace o zpracování osobních údajů, včetně práv a povinností vztahujících se k získávání a zpracování údajů, jsou dostupné na adrese https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny.

  5. Správcem osobních údajů spravujícím údaje uživatelů služby Przelewy24 je společnost PayPro S.A. se sídlem v Poznani, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň.
  6. Osoby provádějící platby pomocí služby Przelewy24 udělují souhlas s tím, že jim bude e-mailem zasíláno potvrzení o platbách. Webová služba má povinnost zasílat takové informace ze zákona. Na žádost uživatele doručí společnost PayPro uvedené informace v tištěné podobě na adresu udanou uživatelem za poplatek vzniklý v důsledku administrativních nákladů.
  7. Tato pravidla jsou před prováděním plateb bezplatně poskytována všem uživatelům webové stránky webové služby či webové stránky obchodníka.
  8. Společnost PayPro si vyhrazuje právo tato pravidla pozměnit. Změny vstupují v platnost ke dni jejich zveřejnění na webové stránce webové služby.
   V otázkách, které nejsou upraveny v ustanoveních těchto pravidel, platí všeobecně závazná ustanovení zákona, včetně zákona o platebních službách.