Hodnocení a recenze výrobků IKEA

Váš názor je důležitý!

Záleží nám na tom, co si myslíte o našich výrobcích. Připravili jsme proto nový nástroj, který umožní dalším zákazníkům získat více informací na základě vašeho hodnocení a recenzí zakoupených výrobků. Pomůžete tak ostatním zákazníkům IKEA při nákupu. Je to jednoduché!

Hodnocení a recenze ve 3 snadných krocích:

 1. Přihlaste se do svého účtu IKEA.
 2. Vyberte výrobek, který chcete ohodnotit.
 3. Napište hodnocení a recenzi.

Na jídelním stole s kostkovaným ubrusem leží počítač a tablet. V pozadí je termoska a před počítačem je hrnek s kávou.

Tipy na hodnocení výrobků IKEA

Abychom mohli vaši recenzi výrobku zveřejnit, zohledněte prosím následující pokyny:

 1. Vaše recenze by se měla týkat jen daného výrobku nebo výrobků
 2. Nezveřejňujte žádné osobní informace, jako je například jméno nebo telefonní číslo.
 3. Obsah recenze musí být slušný a přiměřený.
 4. Recenze musí mít alespoň 50 znaků.

Více informací se dozvíte níže v Podmínkách užití.


Chcete hodnotit naše výrobky? Přihlaste se prosím ke svému účtu IKEA nebo se zaregistrujte.


Podmínky užití společnosti IKEA Česká republika, s.r.o. pro Hodnocení a recenze ze strany zákazníků

Tyto Podmínky užití se vztahují na používání služby „Hodnocení a recenze“ společnosti IKEA Česká republika, s.r.o. (dále jen „IKEA“), IČ: 27081052, se sídlem na adrese Skandinávská 1/131, 155 00, Praha 5-Zličín, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 94828.

Vlastníkem a provozovatelem služby „Hodnocení a recenze“ je společnost IKEA. Vlastníkem či držitelem licence k užívání veškerých ochranných známek, jmen, názvů, log, obrazových materiálů, průmyslových vzorů, textů a jiných materiálů používaných na stránkách služby „Hodnocení a recenze“ je společnost IKEA nebo některý z jejích smluvních partnerů. Zobrazením, stažením či zkopírováním stránek služby „Hodnocení a recenze“ nedojde k nabytí žádných práv (práv užití, práv duševního vlastnictví apod.). Službu „Hodnocení a recenze“ není dovoleno kopírovat, převádět (elektronicky ani jinak), měnit, odkazovat na ni ani ji používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti IKEA.

Pro využívání služby „Hodnocení a recenze“ si můžete vytvořit uživatelský profil. Při registraci si zvolte uživatelské jméno a heslo. Své heslo jste povinni udržovat v tajnosti a v případě nebezpečí zneužití Vašich přístupových údajů třetí osobou jste povinni společnost IKEA neprodleně informovat, aby mohla učinit příslušná opatření. V případě, že nahrajete do služby „Hodnocení a recenze“ jakýkoli obsah, prohlašujete a zaručujete, že:

 • jste výhradním autorem a vlastníkem autorských práv k takovému obsahu a jste oprávněni jej v rámci užívání služby „Hodnocení a recenze“ zveřejnit,
 • veškerý Vámi zveřejňovaný obsah je pravdivý,
 • je Vám alespoň 18 let,
 • užití Vámi poskytnutého obsahu neporušuje tyto Podmínky užití a nemá za následek vznik újmy na straně žádné fyzické ani právnické osoby.

Rovněž jste si vědomi a zaručujete, že Vámi poskytnutý obsah neobsahuje informace:

 • nichž víte, že jsou nepravdivé, nesprávné či zavádějící,
 • které porušují jakákoli autorská práva, patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, osobnostní práva či práva na ochranu soukromí třetí osoby,
 • které porušují platné právní předpisy,
 • které jsou hanlivé ve vztahu k jakékoli fyzické či právnické osobě, jsou pomlouvačné, urážlivé a diskriminační, a to zejména na základě pohlaví, náboženství, věku, zdravotního postižení, rasy, národnosti či etnického původu, jsou výhrůžné nebo obtěžující,
 • za něž Vám byla poskytnuta finanční úhrada či jiné protiplnění ze strany třetí osoby,
 • které obsahují informace o jiných internetových stránkách, adresy, e-mailové adresy, kontaktní informace, telefonní čísla nebo obchodní sdělení,
 • které obsahují počítačové viry, červy či jiné potenciálně škodlivé počítačové programy či soubory.

Udělujete společnosti IKEA neomezenou, neodvolatelnou, bezplatnou a převoditelnou licenci k užití, smazání, úpravám, zveřejnění, vytvoření, kopírování, pozměňování, překladu a vytváření odvozených děl a/nebo k prodeji a/nebo distribuci takového obsahu a/nebo k začlenění takového obsahu do jakékoli formy, média či technologie na celém světě pro jakýkoli účel (včetně marketingových a reklamních účelů), aniž by Vám za to náležela jakákoli odměna. Tato licence je udělována na celou dobu trvání Vašich autorských práv k obsahu a je převoditelná a společnost IKEA je oprávněna na základě ní udělit podlicenci jakékoli třetí osobě dle svého vlastního uvážení, aniž by Vám byla povinna tuto skutečnost oznamovat.

Zavazujete se, že společnost IKEA (a členy jejího statutárního orgánu, zástupce, spřízněné osoby, společné podniky, zaměstnance a externí poskytovatele služeb, včetně společnosti Bazaarvoice, Inc.) odškodníte a ochráníte v souvislosti s jakýmikoli nároky, včetně obhajitelných nákladů na právní zastoupení, které vzniknou v důsledku nedodržení výše uvedených závazků a záruk či v důsledku porušení jakéhokoli právního předpisu nebo práv třetích osob z Vaší strany.

Začlenění a užívání veškerého Vámi poskytnutého obsahu je na výhradním uvážení společnosti IKEA. Společnost IKEA si vyhrazuje právo změnit, zkrátit či smazat jakýkoli obsah, který budete prostřednictvím služby „Hodnocení a recenze“ šířit a který bude společnost IKEA dle svého výhradního uvážení považovat za obsah, jenž je v rozporu s platnými právními předpisy, interními směrnicemi týkajícími se obsahu či s kterýmkoli jiným ustanovením těchto Podmínek užití. Společnost IKEA nezaručuje, že bude moci zpracovat či smazat obsah, který jste poskytli. Recenze a písemné komentáře jsou obvykle zveřejňovány do dvou až čtyř pracovních dnů. Společnost IKEA si však vyhrazuje právo zveřejnění příspěvků z jakéhokoli důvodu odmítnout nebo zveřejněné příspěvky z jakéhokoli důvodu odstranit. Berete na vědomí, že odpovědnost za obsah svého příspěvku nesete Vy, nikoli společnost IKEA.

Jakmile v souvislosti s Vaším hodnocením poskytnete svou e-mailovou adresu, vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby společnost IKEA a její spřízněné osoby tuto e-mailovou adresu a Vaše osobní údaje, které společnosti IKEA případně sdělíte, využily k tomu, aby vás kontaktovaly ohledně uděleného hodnocení a jiných administrativních záležitostí souvisejících se službou „Hodnocení a recenze“. Tento souhlas je udělován na dobu vaší registrace na stránkách IKEA nebo do odvolání. Zpracování případně poskytnutých osobních údajů se řídí dokumentem Ochrana osobních údajů v IKEA. V případě rozporu mezi dokumentem Ochrana osobních údajů v IKEA (který je k dispozici na adrese www.ikea.cz) a těmito Podmínkami užití má přednost dokument Ochrana osobních údajů v IKEA.

Přenos dat mezi vámi a společností IKEA probíhá prostřednictvím sítě internet. Vezměte prosím na vědomí, že internet je otevřená síť, k níž má přístup kdokoli a která tudíž nepředstavuje bezpečné prostředí. Společnost IKEA proto odmítá veškerou odpovědnost za bezpečnost svých dat při jejich přenosu přes internet.

Společnost IKEA neposkytuje v souvislosti se službou „Hodnocení a recenze“ žádné záruky a v maximálním rozsahu povoleném zákonem vylučuje jakoukoli zákonnou odpovědnost či záruku. Společnost IKEA nepřijímá odpovědnost za správnost, úplnost a včasnost obsahu služby „Hodnocení a recenze“. Rovněž neposkytuje žádnou záruku, že služba „Hodnocení a recenze“ bude bezchybná a nebude obsahovat škodlivé součásti (jako jsou viry). Společnost IKEA usiluje o to, aby byla služba „Hodnocení a recenze“ neustále co nejdostupnější. Berete však na vědomí, že 100% dostupnost nelze zajistit a že na dostupnost služby „Hodnocení a recenze“ nemáte žádný nárok.

Společnost IKEA je oprávněna tyto Podmínky užití kdykoli změnit. Společnost IKEA je oprávněna poskytování služby „Hodnocení a recenze“ v plném rozsahu či zčásti ukončit, a to kdykoli a bez předchozího oznámení.

V případě, že bude některé ustanovení těchto Podmínek užití neplatné, nebudou touto neplatností dotčena zbývající ustanovení. Neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které se z ekonomického hlediska bude co nejvíce blížit významu a účelu neúčinného ustanovení, a to právně účinným způsobem. Totéž platí pro případné mezery v úpravě.

Na spory vyplývající z těchto Podmínek užití se použije české hmotné právo s vyloučením kolizních norem. Místně příslušným soudem ve vztahu ke společnosti IKEA je soud určený podle jejího sídla, přičemž společnost IKEA je oprávněna podat vůči Vám žalobu v místě Vašeho bydliště či sídla nebo v jiném místě stanoveném v souladu s platnými právními předpisy.