New
ความลึก: 70 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 69 ซม. ความสูง: 74 ซม.
New
ความลึก: 79 ซม. ความสูง: 102 ซม. ความกว้าง: 90 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ STUVA/สตูฟว่าเพิ่มเติม
New
ความลึก: 79 ซม. ความสูง: 102 ซม. ความกว้าง: 90 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ STUVA/สตูฟว่าเพิ่มเติม
New
ความลึก: 73 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 57 ซม. ความลึกที่นั่ง: 46 ซม.
New
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความลึก: 52 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 42 ซม.
New
ความลึก: 46 ซม. ความสูง: 34 ซม. ความกว้าง: 40 ซม.
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
ดูซีรีส์ NORDLI/นูร์ดลีเพิ่มเติม
New
ความยาว: 60 ซม. ความกว้าง: 40 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 200 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 180 ซม.
New
ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 180 ซม.
New
ความยาว: 140 ซม. ความกว้าง: 27 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความลึกไม่รวมขาตู้: 28 ซม. ความลึกรวมขาตู้: 36 ซม. ความสูงไม่รวมขาตู้: 80 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้าง: 150 ซม. หนึ่งจบดอกลาย: 64 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 40 ซม. น้ำหนักไส้: 150 ก. น้ำหนักรวม: 240 ก.
New
ความยาว: 59 ซม. ความกว้าง: 34 ซม. น้ำหนักไส้: 205 ก.
New
ความยาว: 180 ซม. ความกว้าง: 128 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความลึก: 97 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ NOCKEBY/นุกเกบีเพิ่มเติม
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ความกว้าง: 145 ซม. หนึ่งจบดอกลาย: 92 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม