New
ความกว้าง: 31 ซม. ความลึก: 12.4 ซม. ความสูง: 62 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้าง: 23 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม. ความสูง: 23 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม. ความสูง: 48 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 14 ซม. ความสูง: 96 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 14 ซม. ความสูง: 96 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 21 ซม. ความสูง: 64 ซม.
New
ความกว้าง: 80 ซม. ความสูง: 60 ซม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 47 ซม.
New
ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 14 ซม. ความสูง: 96 ซม.