New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม.
New
ความสูง: 207 ซม. ความกว้างเตียง: 99 ซม. ความยาวเตียง: 197 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ STUVA/สตูฟว่าเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม.
New
ความสูง: 207 ซม. ความกว้างเตียง: 99 ซม. ความยาวเตียง: 197 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ STUVA/สตูฟว่าเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 33 ซม.
New
ความยาว: 160 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
New
ความลึก: 79 ซม. ความสูง: 102 ซม. ความกว้าง: 90 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ STUVA/สตูฟว่าเพิ่มเติม
New
ความลึก: 79 ซม. ความสูง: 102 ซม. ความกว้าง: 90 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ STUVA/สตูฟว่าเพิ่มเติม
New
ความยาว: 160 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
New
ความยาว: 160 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
New
ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 120 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 100 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม ความหนาแน่นของขนพรม: 400 ก./ตร.ม
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ความลึก: 79 ซม. ความสูง: 102 ซม. ความกว้าง: 90 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ความลึก: 37 ซม. ความกว้าง: 30 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
New
ความลึก: 23 ซม. ความสูง: 26 ซม. ความกว้าง: 27 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.