New
ความยาว: 65 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
New
ปริมาตร: 3 ลิตร ปริมาณบรรจุ: 40 ชิ้น
New
ปริมาตร: 5 ลิตร ปริมาณบรรจุ: 30 ชิ้น
New
ปริมาณบรรจุ: 9 ชิ้น
New
ความยาว: 45 ซม. ความหนา: 16 มม. ความกว้าง: 28 ซม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 ซม. ความสูง: 5 ซม. ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
New
ปริมาตร: 1 ลิตร ปริมาณบรรจุ: 50 ชิ้น
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม. ความสูง: 11 ซม. ปริมาตร: 3 ลิตร
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม. ความสูง: 12 ซม. ปริมาตร: 1.5 ลิตร
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม. ความสูง: 12 ซม. ปริมาตร: 1.5 ลิตร
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม. ความสูง: 11 ซม. ปริมาตร: 3 ลิตร