New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความสูง: 14 ซม. ปริมาตร: 4 ลิตร
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความสูง: 11.5 ซม. ปริมาตร: 2 ลิตร
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 15 ซม. ปริมาตร: 3 ลิตร
ดูซีรีส์เฟอร์บลัฟฝัดเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม. ความสูง: 17 ซม. ปริมาตร: 5 ลิตร
ดูซีรีส์เฟอร์บลัฟฝัดเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม. ความสูง: 8 ซม. ปริมาตร: 1 ลิตร
ดูซีรีส์เฟอร์บลัฟฝัดเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 11 ซม. ปริมาตร: 2 ลิตร
ดูซีรีส์เฟอร์บลัฟฝัดเพิ่มเติม
New
ความยาว: 70 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
New
ความยาว: 65 ซม.