New
ความสูง: 7.5 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 20 ชม.
ดูซีรีส์ LUGGA/ลุกก้าเพิ่มเติม
New
ความสูง: 7.5 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 20 ชม.
ดูซีรีส์ LUGGA/ลุกก้าเพิ่มเติม
New
ความสูง: 7.5 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 20 ชม.
ดูซีรีส์ LUGGA/ลุกก้าเพิ่มเติม
New
โครงกว้าง: 19 ซม. ความสูงของรูปเมื่อไม่ใส่กรอบใน: 18 ซม. ความกว้างของรูปเมื่อใส่กรอบใน: 10 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม. ความสูง: 10 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 30 ชม.
ดูซีรีส์ LUGGA/ลุกก้าเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม. ความสูง: 10 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 30 ชม.
ดูซีรีส์ LUGGA/ลุกก้าเพิ่มเติม
New
ความสูง: 10 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 50 ชม.
ดูซีรีส์ LUGGA/ลุกก้าเพิ่มเติม
New
ความสูง: 10 ซม. ระยะเวลาการเผาไหม้: 50 ชม.
ดูซีรีส์ LUGGA/ลุกก้าเพิ่มเติม
New
ความยาว: 53 ซม. ความสูง: 26 ซม. ความกว้าง: 35 ซม. / 35 ซม.
New
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 41 ซม. øสูงสุดของกระถาง: 32 ซม. ความสูง: 48 ซม.