View this page at its best. Get a new version of Adobe Flash Player. Get Flash Player

Adobe and Flash are trademarks of Adobe, Inc.
 
New
ความยาว: 35 ซม. ความลึก: 23 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 1 กก.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 35 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้าง: 46 ซม. ความลึก: 18 ซม. ความสูง: 45 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้าง: 47 ซม. ความลึก: 47 ซม. ความสูง: 110 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้าง: 101.0 ซม. ความลึก: 60.0 ซม. ความสูง: 187.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาว: 70 ซม. ความกว้าง: 23 ซม. ความสูง: 53 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความสูง: 3 ม. รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 5 กก.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 มม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 75 มม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 45 ซม. ความสูง: 150 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 45 ซม. ความสูง: 180 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้าง: 10 ซม. ความลึก: 4.5 ซม. ความสูง: 12 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 200 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 60 ก.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 60 ก.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้าง: 145 ซม. หนึ่งจบดอกลาย: 92 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความกว้าง: 150 ซม. หนึ่งจบดอกลาย: 64 ซม.
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม
New
ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นของขนพรม: 2300 ก./ตร.ม
ดูคอลเลคชั่น IKEA PS/อิเกีย พีเอสเพิ่มเติม