Price Range (baht)
-
EKÅS lamp shade, black Diameter: 34 cm Height: 32.5 cm
EKÅS
lamp shade
THB 395
Diameter: 34 cm, Height: 32.5 cm