Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Tlačové správy


IKEA zvýšila obrat a investuje do nižších cien výrobkov
[National]  Bratislava, 11. januára 2014 - IKEA Bratislava zverejnila hospodárske výsledky za finančný rok 2013 (september 2012 – august 2013). V uvedenom období dosiahla nárast obratu a v obchodnom dome IKEA nakúpilo viac zákazníkov než počas predošlého roka.
IKEA Bratislava zakončila finančný rok 2013 s obratom 75,3 milióna eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 14,5 %. Na tomto výsledku sa podieľalo predovšetkým zvýšenie počtu zákazníkov obchodného domu o 8,4 % na takmer 1,440 milióna. Dôvodom rastu bola aj rekonštrukcia obchodného domu ukončená v októbri 2012, vďaka ktorej došlo k zväčšeniu predajných plôch o 35 %.

„Opätovne sme zaznamenali pozitívne hospodárske výsledky a pokračujeme v ďalšom raste na trhu i napriek celkove zložitejším ekonomickým podmienkam. Naďalej sa chceme sústrediť na zvyšovanie podielu na trhu a osloviť viac zákazníkov. Vylepšujeme komfort nakupovania a služieb aj atraktívnosť ponuky výrobkov s dobrou funkciou a dizajnom za nízke ceny, aby si ich mohlo dovoliť čo najviac ľudí. Preto sme aj, ako každý rok, investovali do cien – v roku 2013 sme ich znížili v priemere o 1,8 %. Našu najväčšiu pozornosť sme venovali výrobkom, ktoré sú u našich zákazníkov najviac obľúbené, a snažíme sa práve v ich prípade ponúknuť ešte výhodnejšiu cenu. Optimalizácia cien začína už vo fáze koncepčnej a výrobnej, čo má za následok napríklad zefektívnenie logistiky, balenia a skladovania,‟ hovorí Marek Feltl, generálny riaditeľ IKEA pre Českú republiku, Maďarsko a Slovensko.

„Skúsenosti ukazujú, že rozširovaním podnikania IKEA sa zvyšuje všeobecný záujem o bývanie a bytové zariadenie na celom trhu. Ak vychádzame zo súčasného stavu, kedy podiel IKEA na slovenskom trhu predstavuje 23 %, v horizonte piatich rokov by sme radi dosiahli nárast podielu na 25 %. Súvisí to aj s plánovaným spustením e-shopu, ktorého tržby sa približne vyrovnajú jednému kamennému obchodnému domu. Jedným z ďalších cieľov je tiež pokračovanie budovania značky IKEA ako dobrej spoločnosti, ktorá zaujíma popredné postavenie v otázkach udržateľného rozvoja, sociálnej problematiky i podpory miestnych komunít a organizácií,‟ dodáva k plánom Marek Feltl.
Call centrum: 02/48 226 111
Jana Hrubcová
Email address: jana.hrubcova@ikea.com
O IKEA
IKEA je spoločnosť so švédskymi koreňmi zaoberajúca sa bytovým zariadením, ktorú v roku 1943 založil Ingvar Kamprad. Víziou IKEA je „vytvárať lepší každodenný život pre mnohých ľudí‟. Z obchodného hľadiska si kladieme za cieľ ponúkať široký sortiment kvalitného a funkčného bytového zariadenia s dobrým dizajnom za ceny také nízke, aby si ho mohlo dovoliť kúpiť čo najviac ľudí. IKEA má celkove 349 obchodných domov v 40 krajinách/oblastiach, z ktorých 44 obchodných domov vlastnia a prevádzkujú držitelia licencie mimo IKEA Group. Obchodné domy IKEA Group privítajú ročne 690 miliónov návštevníkov.