โบรชัวร์ห้องนั่งเล่นโบรชัวร์ห้องนั่งเล่น 2012

โบรชัวร์ 2012

ประกันราคาในแคตตาล็อก

ราคาสินค้าที่แสดงไว้ในแคตตาล็อกมีผลถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 และเป็นราคาที่ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง

IKEA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ความผันผวนของค่าเงิน และต้องขออภัยหากข้อมูลในแคตตาล็อกไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพราะสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังการจัดพิมพ์ IKEA ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาสินค้าให้ถูกต้อง ในกรณีที่ราคาผิดหรือพิมพ์ผิด สินค้าทุกรายการมีจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมด ขนาดและสีของสินค้าบางรายการอาจแตกต่างจากภาพในแคตตาล็อก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ ( IKEA General Disclaimer )

เราพยายามอย่างมากเพื่อให้มีสินค้าจำหน่ายตามที่ปรากฏในแคตตาล็อก แต่เพราะเหตุบางประการ อาจทำให้สินค้าบางรายการขาดตลาดหรือไม่มีจำหน่าย IKEA จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือแบบของสินค้า หรือผลิตด้วยวัสดุอื่นแทน หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นตามความเหมาะสม โดยสินค้าที่มีรายละเอียดไม่เหมือนเดิมหรือสินค้าที่นำมาแทนนั้นต้องมีคุณภาพและการใช้งานทัดเทียมสินค้าเดิม

ราคาที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกและโบรชัวร์มีผลถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555* ตามที่ระบุไว้บนหน้าปก แม้เราจะพยายามอย่างยิ่งที่จะตรวจสอบราคาและรายละเอียดของสินค้าในแคตตาล็อกให้ถูกต้อง แต่ก็อาจเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได้ IKEA ขออภัยและขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์และปรับราคาให้ถูกต้อง

*ยกเว้นสินค้าที่จัดรายการลดราคาเฉพาะช่วงเวลา