ผู้คนและชุมชน

เราให้ความสำคัญกับผู้คน

Woman and childen in India
เราอยากมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนที่อิเกียเข้าไปดำเนินธุรกิจ นับตั้งแต่พนักงาน ซัพพลายเออร์ ไปจนถึงเด็กๆ และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่แขดแคลนที่สุดในโลก โดยมุ่งส่งเสริมความเสมอภาค ความแตกต่างหลากหลาย และเคารพในสิทธิมนุษยชนในทุกขั้นตอนที่เราดำเนินงาน
สิทธิมนุษยชน
เพราะทุกคนควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม
วิสัยทัศน์ในการ "สรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้คนทั่วไปในทุกๆ วัน" หมายรวมถึงพนักงาน ลูกค้า พนักงานของซัพพลายเออร์ และชุมชนที่เราอยู่ เราทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมานานหลายปี โดยยึดมั่นในแนวทางเพื่อสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights นอกจากนี้ สิทธิมนุษยชนยังเป็นสิ่งที่เราระบุไว้ในมาตรฐาน IWAY ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมที่ซัพพลายเออร์อิเกียต้องปฏิบัติตาม ดาวน์โหลดมาตรฐาน IWAY (PDF)
ที่อิเกีย เราเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน
เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและให้การสนับสนุนทางด้านสิทธิมนุษยชน พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติและโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน แม้ว่าจะแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติ, ศาสนา, เพศ, สมรรถภาพทางกาย, ความหลากหลายทางเพศ และอายุ ดูเพิ่มเติมเรื่องการร่วมงานกับอิเกีย
สิ่งสำคัญสำหรับเราไม่ใช่แค่สินค้า แต่เป็นผู้คนที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์
อิเกียมุ่งมั่นทำทุกอย่างโดยเคารพในสิทธิมนุษยชน และยึดถือเป็นส่วนสำคัญในระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมที่ใช้กับซัพพลายเออร์ของอิเกีย
เด็กผู้หญิงชาวอินเดียในโรงเรียน
เด็กๆ คือคนสำคัญที่เราต้องปกป้องดูแล
เราทำทุกสิ่งที่ทำได้เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการขจัดปัญหาแรงงานเด็ก
คำมั่นสัญญาของอิเกียที่มีต่อเด็กๆ
เราพยายามออกแบบผลิตภัณฑ์และสโตร์ผ่านมุมมองของเด็กๆ โดยคำนึงถึงการส่งเสริมพัฒนาการ และการทำให้สโตร์อิเกียเป็นสนามเด็กเล่นให้เด็กๆ เล่นสนุกได้เหมือนอยู่ที่บ้านของตนเอง นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก เพื่อเรียนรู้และเข้าใจความต้องการของเด็กในช่วงวัยต่างๆ
เราต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
เราเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการแสวงหาผลประโยชน์ การข่มเหงทารุณ และการถูกทอดทิ้ง นั่นคือเหตุผลที่การใช้แรงงานเด็กเป็นเรื่องที่อิเกียไม่อาจยอมรับได้ และทำให้เราต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อป้องกันและขจัดปัญหาแรงงานเด็กมาอย่างต่อเนื่อง เราเริ่มใช้ระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมเกี่ยวกับแรงงานเด็กในปี 2000 โดยจัดทำขึ้นร่วมกับมูลนิธิ Save the Children และได้รับคำแนะนำจาก International Labor Organization (ILO) และองค์การ UNICEF
เพื่อขจัดปัญหาในระยะยาว
การป้องกันและขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กคือความท้าทายอันใหญ่หลวง ซึ่งเราจะรับมือปัญหาดังกล่าวได้ก็ด้วยการตระหนักถึงสาเหตุของปัญหาและแก้ไขด้วยวิธีการแบบองค์รวม นั่นคือเหตุผลที่มูลนิธิอิเกียสนับสนุนโครงการพิทักษ์สิทธิเด็กของ UNICEF และ Save the Children เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในหมู่บ้านกว่า 25,000 หมู่บ้านในรัฐต่างๆ ของอินเดียและปากีสถาน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ กว่า 15 ล้านคนภายในปี 2017 ดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิอิเกีย
ผู้คนและชุมชน: สิทธิมนุษยชน | ซัพพลายเออร์ของอิเกีย | มูลนิธิอิเกีย | โครงการเพื่อสังคม
ซัพพลายเออร์ของอิเกีย
สร้างสัมพันธภาพที่ดี
เราต้องการให้ทุกคนรู้สึกดีกับสินค้าที่เราจำหน่าย เราจึงใส่ใจในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์เสมอมา ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 600,000 คน ที่ทำงานให้บริษัทต่างๆ ที่ผลิตสินค้าส่งให้อิเกียทั่วโลก ซึ่งเราปรารถนาให้ทุกคนได้รับการปฎิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว อิเกียจึงกำหนดมาตรฐาน IWAY เพื่อเป็นระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมให้แก่ซัพพลายเออร์ โดยซัพพลายเออร์แต่ละรายต้องเผยแพร่ IWAY ให้แก่ซัพพลายเออร์รายย่อยของตนรับทราบ โดยหากไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด อิเกียจะดำเนินการยกเลิกการผลิตสินค้า
No Youtube Player
เราไปตรวจเยี่ยมโรงงานของซัพพลายเออร์เป็นประจำเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน IWAY โดยจัดการตรวจสอบประมาณ 1,000 ครั้ง/ปี
มาตรฐาน IWAY คืออะไร
ระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมและมาตรฐาน IWAY สำคัญมากต่อการพัฒนาธุรกิจของอิเกีย เพราะเป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
เราส่งผู้ตรวจการอิเกียประมาณ 80 คน และผู้ตรวจการจากภายนอกอีกจำนวนหนึ่งออกไปตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน IWAY ของซัพพลายเออร์เป็นประจำ ทั้งแบบแจ้งเตือนล่วงหน้าและแบบไม่แจ้งเตือน
มาตรฐาน IWAY แปะอยู่บนผนังโรงงานของซัพพลายเออร์
ข้อกำหนดตามมาตรฐาน IWAY ได้แก่
- ห้ามใช้แรงงานเด็ก
- ห้ามใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานผูกพัน
- ห้ามเลือกปฏิบัติ
- ต้องให้สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกัน
- ต้องจ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย และจ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
- นายจ้างต้องจัดสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางอากาศ ดิน น้ำ รวมทั้งลดการใช้พลังงานในสถานที่ทำงานด้วย
การทำงานร่วมกับผู้ประกอบการสังคม
ที่อิเกีย เราเชื่อในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น เราจึงทำงานร่วมกับผู้ประกอบการสังคม ผู้นำนวัตกรรมต่างๆ มารับมือกับปัญหาสังคม และใช้ธุรกิจเป็นหนทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน
การทำงานร่วมกับผู้ประกอบการสังคมทำให้เราสามารถส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมต่างๆ ให้พึ่งพาตนเองได้ ช่วยให้ผู้คนในภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในโลกหารายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเองได้ และพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและธุรกิจท้องถิ่นให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก
ทั้งหมดนี้คือภารกิจในการสรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนทั่วไปในทุกๆ วัน เรานำสินค้าหัตถกรรมอันมีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นผลงานของช่างฝีมือชาวไทยและอินเดีย ไปจำหน่ายในออสเตรเลีย สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ เรายังไม่หยุดยั้งที่จะผูกมิตรกับผู้ประกอบการสังคมรายอื่นๆ ต่อไป
No Youtube Player
Artisans from the social enterprises Rangsutra, Doi Tung Development Project and Industree PT
การจัดอบรมโครงการ Better Cotton ให้แก่ผู้คนในชุมชน
การทำงานร่วมกับ WWF เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไร่ฝ้าย
อิเกียและ WWF ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการทำไร่ฝ้าย ส่งผลให้ชาวไร่กว่า 125,000 คน ในอินเดีย ปากีสถาน จีน และตุรกี เริ่มปลูกฝ้ายอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และหันมาใช้วิธีแบบธรรมชาติแทนการใช้ยาฆ่าแมลง ชาวไร่ขนาดเล็กจึงสามารถลดต้นทุนลง โดยรักษาคุณภาพผลผลิตไว้ดังเดิม และสามารถนำเงินไปลงทุนทำระบบชลประทานแบบน้ำหยด หรือมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ลูกๆ ได้มากขึ้น ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือของอิเกียและ WWF
มูลนิธิอิเกีย
ส่งเสริมโอกาสที่ดีกว่าให้แก่เด็กๆ
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเพียงใด เด็กๆ ทุกคนก็ควรมีสถานที่ที่เรียกได้ว่าบ้าน มีวัยเด็กและการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนรายได้ในครอบครัวที่เพียงพอและยั่งยืน มูลนิธิอิเกียให้การสนับสนุนโครงการที่ก่อตั้งโดยองค์กรระดับโลกต่างๆ เช่น องค์การ UNICEF และ Clinton Foundation เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ที่ยากไร้ที่สุดในโลก เพื่อให้พวกเขาสร้างอนาคตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นได้ เราคาดการณ์ว่าโครงการเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือเด็กๆ ทั่วโลกกว่าร้อยล้านคนได้ภายในปี 2015
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิอิเกีย
Two children at a refugee camp
มูลนิธิอิเกียมอบเงินกว่า 100 ล้านยูโรทุกปีให้แก่องค์กรการกุศลเพื่อเด็กๆ
4 วิธีที่มูลนิธิอิเกียช่วยเหลือเด็กๆ
เด็กผู้หญิงในโรงเรียน
การส่งเสริมศักยภาพของเด็กและสตรี
การสนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกอบรมทักษะ การส่งเสริมด้านสุขอนามัย และการจัดสรรเงินกู้ยืมเพื่อก่อตั้งธุรกิจขนาดเล็ก คือสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพ การศึกษา และโอกาสของเด็กๆ มูลนิธิอิเกียจึงมอบเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพและการศึกษาของสตรี เพื่อมอบโอกาสที่ดีกว่าให้แก่พวกเขาและครอบครัว
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและสตรี
เด็กชายในค่ายผู้ลี้ภัย
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเด็กๆ ผู้ลี้ภัย
ทุกๆ ปี เด็กหลายล้านคนทั่วโลกต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพราะภัยธรรมชาติและความขัดแย้งทางสังคม มูลนิธิอิเกียจึงมอบเงินสนับสนุนกว่า 76 ล้านยูโร ให้แก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เพื่อจัดหาที่พักอาศัย ความช่วยเหลือ และการศึกษาให้แก่ครอบครัวผู้ลี้ภัยในเอธิโอเปีย ซูดาน และบังกลาเทศอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาบ้านที่ปลอดภัยให้แก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย
เด็กเล็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือจะขาดโอกาสในชีวิตที่ดีกว่า
การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
อิเกียทำงานร่วมกับมูลนิธิ Save the Children และองค์การ UNICEF มานานกว่าทศวรรษแล้ว โดยตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา เราได้บริจาคเงินกว่า 80 ล้านยูโร เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็กในอินเดียและปากีสถาน ปัจจุบัน โครงการของเราได้ช่วยเหลือเด็กๆ กว่า 12 ล้านคน ให้ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น และปกป้องพวกเขาจากการใช้แรงงานเด็ก นอกจากนี้ เรากำลังเดินหน้าเพื่อมอบความช่วยเหลือให้กับเด็กๆ อีกหลายล้านต่อไปอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
Young child sitting on his mother's lap while a female doctor listens to his heart
แผนกู้ภัยฉุกเฉิน
เด็กทุกคนควรมีสิทธิ์ในการเรียนรู้และเล่นสนุก แต่เมื่อหายนะทางธรรมชาติและวิกฤติการณ์ความขัดแย้งต่างๆ พลิกชีวิตของพวกเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือ เด็กๆ จึงสูญเสียโอกาสที่จะใช้ชีวิตอย่างเด็กทั่วๆ ไป มูลนิธิอิเกียจึงมอบความช่วยเหลือด้านการเงิน และบริจาคสินค้าอิเกียเพื่อบรรเทาทุกข์ในภาวะฉุกเฉิน ให้แก่องค์กรด้านมนุษยธรรมเช่น Médecins Sans Frontières (MSF) องค์การ UNICEF มูลนิธิ Save the Children และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)ไปยังเว็บไซต์มูลนิธิอิเกียเพื่อดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนกู้ภัยฉุกเฉิน
ผู้คนและชุมชน: สิทธิมนุษยชน | ซัพพลายเออร์ของอิเกีย | มูลนิธิอิเกีย | โครงการเพื่อสังคม
โครงการเพื่อสังคม
สองแรงรวมใจสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น
ทุกปีพนักงานอิเกียและลูกค้าจะเข้าร่วมโครงการ 2 โครงการ ที่ช่วยสรรค์สร้างชีวิตที่ดีกว่าให้ผู้ด้อยโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเงินให้องค์การ UNICEF มูลนิธิ Save the Children และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ นำไปเป็นทุนในการจัดโครงการเพื่อสังคม เช่น การพัฒนาการศึกษาของเด็กและมอบแสงสว่างให้แก่ค่ายผู้ลี้ภัย และเพื่อทำให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาและความพยายามในการแก้ปัญหาเหล่านี้
A group of boys playing football on a dusty patch of land as the sun sets.
ร่วมกันเปลี่ยนทุกชีวิตให้ดีขึ้น
No Youtube Player
โครงการ IWitness Global Citizens
โครงการดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานอิเกียได้เป็นประจักษ์พยานว่า เงินรายได้ที่รวบรวมจากโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ของอิเกียช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ในชุมชนที่ยากจนที่สุดในโลกได้อย่างไร พนักงานของเราได้ไปเยี่ยมโครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานโดยพันธมิตรของมูลนิธิอิเกีย และร่วมกันบอกเล่าประสบการณ์ผ่านบล็อก IKEA Foundations’ Global Citizens
blog.ikeafoundation.org
A young girl with pig tails and red ribbons in her hair doing school work.
โครงการตุ๊กตาผ้าเพื่อการศึกษา ช่วยเหลือเด็กๆ กว่า 11 ล้านคนนับตั้งแต่ปี 2003
มูลนิธิอิเกียจะบริจาคเงิน 1 ยูโร ต่อตุ๊กตาผ้าหรือหนังสือเด็กที่ลูกค้าซื้อที่อิเกียระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ให้แก่มูลนิธิ Save the Children และองค์การ Unicef นับตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา โครงการดังกล่าวรวบรวมเงินบริจาคได้ถึง 77 ล้านยูโร และช่วยเหลือเด็กๆ แล้วกว่า 11 ล้านคนใน 46 ประเทศ ให้ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น
Two women standing in a regugee camp.
LED เพื่อแสงสว่างแด่ผู้ลี้ภัย - ผู้คนที่สูญเสียทุกอย่าง
เมื่อคุณซื้อหลอดไฟ LED ที่อิเกีย มูลนิธิอิเกียจะบริจาคเงิน 1 ยูโร (39 บาท) ให้แก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เพื่อนำไปพัฒนาด้านแสงสว่าง พลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เด็กๆ และครอบครัวในชุมชนเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทำการบ้านอ่านหนังสือได้หลังพระอาทิตย์ลับฟ้า โดยตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา โครงการดังกล่าวรวบรวมเงินบริจาคได้ถึง 18.1 ล้านยูโร
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยั่งยืน
อยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือเล็กๆ น้อยๆ ที่มีความหมาย
ก๊อกประหยัดน้ำและเตาไฟฟ้าประหยัดพลังงานช่วยคุณประหยัดเงินได้อย่างไร ดูเนื้อหาเกี่ยวกับการอยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ก๊อกประหยัดน่ำของอิเกียช่วยประหยัดน้ำได้มากถึง 50%
การติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์ที่สโตร์อิเกีย
พลังงานและทรัพยากร
ความเปลี่ยนแปลงเพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสกว่า
อิเกียจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อก้าวสู่ความมีอิสระด้านพลังงาน ดูเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานและทรัพยากร