ผู้คนและชุมชน

เราให้ความสำคัญกับผู้คน

Woman and childen in India
เราอยากมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนที่อิเกียเข้าไปดำเนินธุรกิจ นับตั้งแต่พนักงาน ซัพพลายเออร์ ไปจนถึงเด็กๆ และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่แขดแคลนที่สุดในโลก โดยมุ่งส่งเสริมความเสมอภาค ความแตกต่างหลากหลาย และเคารพในสิทธิมนุษยชนในทุกขั้นตอนที่เราดำเนินงาน
สิทธิมนุษยชน
เพราะทุกคนควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม
วิสัยทัศน์ในการ "สรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้คนทั่วไปในทุกๆ วัน" หมายรวมถึงพนักงาน ลูกค้า พนักงานของซัพพลายเออร์ และชุมชนที่เราอยู่ เราทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมานานหลายปี โดยยึดมั่นในแนวทางเพื่อสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights นอกจากนี้ สิทธิมนุษยชนยังเป็นสิ่งที่เราระบุไว้ในมาตรฐาน IWAY ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมที่ซัพพลายเออร์อิเกียต้องปฏิบัติตาม ดาวน์โหลดมาตรฐาน IWAY (PDF)
ที่อิเกีย เราเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน
เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและให้การสนับสนุนทางด้านสิทธิมนุษยชน พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติและโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน แม้ว่าจะแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติ, ศาสนา, เพศ, สมรรถภาพทางกาย, ความหลากหลายทางเพศ และอายุ ดูเพิ่มเติมเรื่องการร่วมงานกับอิเกีย
สิ่งสำคัญสำหรับเราไม่ใช่แค่สินค้า แต่เป็นผู้คนที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์
อิเกียมุ่งมั่นทำทุกอย่างโดยเคารพในสิทธิมนุษยชน และยึดถือเป็นส่วนสำคัญในระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมที่ใช้กับซัพพลายเออร์ของอิเกีย
A large factory floor with workers working at benches.
ส่งเสริมการจ้างแรงงานต่างถิ่นอย่างมีจริยธรรม
สำหรับแรงงานต่างถิ่นแล้ว คำสัญญาถึงอนาคตที่สดใสอาจหมายถึงหนี้และค่าธรรมเนียมการจัดหางานจำนวนมหาศาล หรือถึงขั้นตกเป็นแรงงานที่ถูกบังคับ อิเกียจึงกำหนดมาตรฐานด้านการจัดหาและจ้างงานไว้อย่างชัดเจนในมาตรฐาน IWAY เราต่อต้านการใช้แรงงานที่ถูกบังคับและการค้ามนุษย์ทุกกรณี นอกจากนี้ เรายังกำหนดให้ซัพพลายเออร์อิเกียปฏิบัติต่อแรงงานต่างถิ่นอย่างยุติธรรม
ร่วมมือกันผลักดันสู่ความสำเร็จ
ในหลายๆ ประเทศ แนวปฏิบัติเรื่องการสรรหาแรงงานนั้นค่อนข้างซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกับหลายภาคส่วน ดังนั้น เพื่อช่วยซัพพลายเออร์ของเรารับมือความยากลำบากเหล่านี้ เราจึงทำงานร่วมกับ International Organization for Migration (IOM) เพื่อระดมความคิดร่วมกับซัพพลายเออร์และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศต้นสังกัดของแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่เหมาะสมในการสรรหาบุคลากร โดยจะนำผลสำเร็จที่ได้มาพัฒนาการสรรหาแรงงานต่างถิ่นอย่างมีจริยธรรม และไม่หยุดยั้งที่จะสร้างมาตรฐานที่ดีและยั่งยืนต่อไป
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ International Organization for Migration
เด็กผู้หญิงชาวอินเดียในโรงเรียน
เด็กๆ คือคนสำคัญที่เราต้องปกป้องดูแล
เราทำทุกสิ่งที่ทำได้เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการขจัดปัญหาแรงงานเด็ก
คำมั่นสัญญาของอิเกียที่มีต่อเด็กๆ
เราพยายามออกแบบผลิตภัณฑ์และสโตร์ผ่านมุมมองของเด็กๆ โดยคำนึงถึงการส่งเสริมพัฒนาการ และการทำให้สโตร์อิเกียเป็นสนามเด็กเล่นให้เด็กๆ เล่นสนุกได้เหมือนอยู่ที่บ้านของตนเอง นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก เพื่อเรียนรู้และเข้าใจความต้องการของเด็กในช่วงวัยต่างๆ
เราต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
เราเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการแสวงหาผลประโยชน์ การข่มเหงทารุณ และการถูกทอดทิ้ง นั่นคือเหตุผลที่การใช้แรงงานเด็กเป็นเรื่องที่อิเกียไม่อาจยอมรับได้ และทำให้เราต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อป้องกันและขจัดปัญหาแรงงานเด็กมาอย่างต่อเนื่อง เราเริ่มใช้ระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมเกี่ยวกับแรงงานเด็กในปี 2000 โดยจัดทำขึ้นร่วมกับมูลนิธิ Save the Children และได้รับคำแนะนำจาก International Labor Organization (ILO) และองค์การ UNICEF
เพื่อขจัดปัญหาในระยะยาว
การป้องกันและขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กคือความท้าทายอันใหญ่หลวง ซึ่งเราจะรับมือปัญหาดังกล่าวได้ก็ด้วยการตระหนักถึงสาเหตุของปัญหาและแก้ไขด้วยวิธีการแบบองค์รวม นั่นคือเหตุผลที่มูลนิธิอิเกียสนับสนุนโครงการพิทักษ์สิทธิเด็กของ UNICEF และ Save the Children เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในหมู่บ้านกว่า 25,000 หมู่บ้านในรัฐต่างๆ ของอินเดียและปากีสถาน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ กว่า 15 ล้านคนภายในปี 2017 ดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิอิเกีย
ผู้คนและชุมชน: สิทธิมนุษยชน | ซัพพลายเออร์ของอิเกีย | มูลนิธิอิเกีย | โครงการเพื่อสังคม
ซัพพลายเออร์ของอิเกีย
สร้างสัมพันธภาพที่ดี
เราต้องการให้ทุกคนรู้สึกดีกับสินค้าที่เราจำหน่าย เราจึงใส่ใจในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์เสมอมา ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 600,000 คน ที่ทำงานให้บริษัทต่างๆ ที่ผลิตสินค้าส่งให้อิเกียทั่วโลก ซึ่งเราปรารถนาให้ทุกคนได้รับการปฎิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว อิเกียจึงกำหนดมาตรฐาน IWAY เพื่อเป็นระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมให้แก่ซัพพลายเออร์ โดยซัพพลายเออร์แต่ละรายต้องเผยแพร่ IWAY ให้แก่ซัพพลายเออร์รายย่อยของตนรับทราบ โดยหากไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด อิเกียจะดำเนินการยกเลิกการผลิตสินค้า
No Youtube Player
เราไปตรวจเยี่ยมโรงงานของซัพพลายเออร์เป็นประจำเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน IWAY โดยจัดการตรวจสอบประมาณ 1,000 ครั้ง/ปี
มาตรฐาน IWAY คืออะไร
ระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมและมาตรฐาน IWAY สำคัญมากต่อการพัฒนาธุรกิจของอิเกีย เพราะเป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
เราส่งผู้ตรวจการอิเกียประมาณ 80 คน และผู้ตรวจการจากภายนอกอีกจำนวนหนึ่งออกไปตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน IWAY ของซัพพลายเออร์เป็นประจำ ทั้งแบบแจ้งเตือนล่วงหน้าและแบบไม่แจ้งเตือน
มาตรฐาน IWAY แปะอยู่บนผนังโรงงานของซัพพลายเออร์
ข้อกำหนดตามมาตรฐาน IWAY ได้แก่
- ห้ามใช้แรงงานเด็ก
- ห้ามใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานผูกพัน
- ห้ามเลือกปฏิบัติ
- ต้องให้สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกัน
- ต้องจ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย และจ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
- นายจ้างต้องจัดสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางอากาศ ดิน น้ำ รวมทั้งลดการใช้พลังงานในสถานที่ทำงานด้วย
การทำงานร่วมกับผู้ประกอบการสังคม
ที่อิเกีย เราเชื่อในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น เราจึงทำงานร่วมกับผู้ประกอบการสังคม ผู้นำนวัตกรรมต่างๆ มารับมือกับปัญหาสังคม และใช้ธุรกิจเป็นหนทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน
การทำงานร่วมกับผู้ประกอบการสังคมทำให้เราสามารถส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมต่างๆ ให้พึ่งพาตนเองได้ ช่วยให้ผู้คนในภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในโลกหารายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเองได้ และพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและธุรกิจท้องถิ่นให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก
ทั้งหมดนี้คือภารกิจในการสรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนทั่วไปในทุกๆ วัน เรานำสินค้าหัตถกรรมอันมีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นผลงานของช่างฝีมือชาวไทยและอินเดีย ไปจำหน่ายในออสเตรเลีย สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ เรายังไม่หยุดยั้งที่จะผูกมิตรกับผู้ประกอบการสังคมรายอื่นๆ ต่อไป
No Youtube Player
Artisans from the social enterprises Rangsutra, Doi Tung Development Project and Industree PT
การจัดอบรมโครงการ Better Cotton ให้แก่ผู้คนในชุมชน
การทำงานร่วมกับ WWF เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไร่ฝ้าย
อิเกียและ WWF ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการทำไร่ฝ้าย ส่งผลให้ชาวไร่กว่า 125,000 คน ในอินเดีย ปากีสถาน จีน และตุรกี เริ่มปลูกฝ้ายอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และหันมาใช้วิธีแบบธรรมชาติแทนการใช้ยาฆ่าแมลง ชาวไร่ขนาดเล็กจึงสามารถลดต้นทุนลง โดยรักษาคุณภาพผลผลิตไว้ดังเดิม และสามารถนำเงินไปลงทุนทำระบบชลประทานแบบน้ำหยด หรือมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ลูกๆ ได้มากขึ้น ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือของอิเกียและ WWF
PEOPLE & COMMUNITIES: HUMAN RIGHTS | SUPPLIERS | SOCIAL ENTREPRENEURS | IKEA FOUNDATION | GOOD CAUSE CAMPAIGN
SOCIAL ENTREPRENEURS
Building partnerships with social entrepreneurs
Social entrepreneurs use business as a way to create social change. The social enterprises we partner with employ local artisans – mostly women who live in rural areas, with previously limited or no access to paid work and sustainable income.
Collaborating with social entrepreneurs gives us inspiration and access to skilled artisans who work with traditional handicrafts. The products we co-create are all made by hand in limited numbers and sold in selected IKEA stores, with all profits going back into the initiative.
No Youtube Player
No Youtube Player
These women inspire us. Hear the story of one social entrepreneur and one artisan in India.
มูลนิธิอิเกีย
ส่งเสริมโอกาสที่ดีกว่าให้แก่เด็กๆ
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเพียงใด เด็กๆ ทุกคนก็ควรมีสถานที่ที่เรียกได้ว่าบ้าน มีวัยเด็กและการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนรายได้ในครอบครัวที่เพียงพอและยั่งยืน มูลนิธิอิเกียให้การสนับสนุนโครงการที่ก่อตั้งโดยองค์กรระดับโลกต่างๆ เช่น องค์การ UNICEF และ Clinton Foundation เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ที่ยากไร้ที่สุดในโลก เพื่อให้พวกเขาสร้างอนาคตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นได้ เราคาดการณ์ว่าโครงการเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือเด็กๆ ทั่วโลกกว่าร้อยล้านคนได้ภายในปี 2015
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิอิเกีย
Two children at a refugee camp
มูลนิธิอิเกียมอบเงินกว่า 100 ล้านยูโรทุกปีให้แก่องค์กรการกุศลเพื่อเด็กๆ
4 วิธีที่มูลนิธิอิเกียช่วยเหลือเด็กๆ
เด็กผู้หญิงในโรงเรียน
การส่งเสริมศักยภาพของเด็กและสตรี
การสนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกอบรมทักษะ การส่งเสริมด้านสุขอนามัย และการจัดสรรเงินกู้ยืมเพื่อก่อตั้งธุรกิจขนาดเล็ก คือสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพ การศึกษา และโอกาสของเด็กๆ มูลนิธิอิเกียจึงมอบเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพและการศึกษาของสตรี เพื่อมอบโอกาสที่ดีกว่าให้แก่พวกเขาและครอบครัว
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและสตรี
เด็กชายในค่ายผู้ลี้ภัย
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเด็กๆ ผู้ลี้ภัย
ทุกๆ ปี เด็กหลายล้านคนทั่วโลกต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพราะภัยธรรมชาติและความขัดแย้งทางสังคม มูลนิธิอิเกียจึงมอบเงินสนับสนุนกว่า 76 ล้านยูโร ให้แก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เพื่อจัดหาที่พักอาศัย ความช่วยเหลือ และการศึกษาให้แก่ครอบครัวผู้ลี้ภัยในเอธิโอเปีย ซูดาน และบังกลาเทศอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาบ้านที่ปลอดภัยให้แก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย
เด็กเล็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือจะขาดโอกาสในชีวิตที่ดีกว่า
การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
อิเกียทำงานร่วมกับมูลนิธิ Save the Children และองค์การ UNICEF มานานกว่าทศวรรษแล้ว โดยตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา เราได้บริจาคเงินกว่า 80 ล้านยูโร เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็กในอินเดียและปากีสถาน ปัจจุบัน โครงการของเราได้ช่วยเหลือเด็กๆ กว่า 12 ล้านคน ให้ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น และปกป้องพวกเขาจากการใช้แรงงานเด็ก นอกจากนี้ เรากำลังเดินหน้าเพื่อมอบความช่วยเหลือให้กับเด็กๆ อีกหลายล้านต่อไปอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
Young child sitting on his mother's lap while a female doctor listens to his heart
แผนกู้ภัยฉุกเฉิน
เด็กทุกคนควรมีสิทธิ์ในการเรียนรู้และเล่นสนุก แต่เมื่อหายนะทางธรรมชาติและวิกฤติการณ์ความขัดแย้งต่างๆ พลิกชีวิตของพวกเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือ เด็กๆ จึงสูญเสียโอกาสที่จะใช้ชีวิตอย่างเด็กทั่วๆ ไป มูลนิธิอิเกียจึงมอบความช่วยเหลือด้านการเงิน และบริจาคสินค้าอิเกียเพื่อบรรเทาทุกข์ในภาวะฉุกเฉิน ให้แก่องค์กรด้านมนุษยธรรมเช่น Médecins Sans Frontières (MSF) องค์การ UNICEF มูลนิธิ Save the Children และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)ไปยังเว็บไซต์มูลนิธิอิเกียเพื่อดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนกู้ภัยฉุกเฉิน
ผู้คนและชุมชน: สิทธิมนุษยชน | ซัพพลายเออร์ของอิเกีย | มูลนิธิอิเกีย | โครงการเพื่อสังคม
โครงการเพื่อสังคม
สองแรงรวมใจสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น
ทุกปีพนักงานอิเกียและลูกค้าจะเข้าร่วมโครงการ 2 โครงการ ที่ช่วยสรรค์สร้างชีวิตที่ดีกว่าให้ผู้ด้อยโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเงินให้องค์การ UNICEF มูลนิธิ Save the Children และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ นำไปเป็นทุนในการจัดโครงการเพื่อสังคม เช่น การพัฒนาการศึกษาของเด็กและมอบแสงสว่างให้แก่ค่ายผู้ลี้ภัย และเพื่อทำให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาและความพยายามในการแก้ปัญหาเหล่านี้
A group of boys playing football on a dusty patch of land as the sun sets.
ร่วมกันเปลี่ยนทุกชีวิตให้ดีขึ้น
No Youtube Player
โครงการ IWitness Global Citizens
โครงการดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานอิเกียได้เป็นประจักษ์พยานว่า เงินรายได้ที่รวบรวมจากโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ของอิเกียช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ในชุมชนที่ยากจนที่สุดในโลกได้อย่างไร พนักงานของเราได้ไปเยี่ยมโครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานโดยพันธมิตรของมูลนิธิอิเกีย และร่วมกันบอกเล่าประสบการณ์ผ่านบล็อก IKEA Foundations’ Global Citizens
blog.ikeafoundation.org
A young girl with pig tails and red ribbons in her hair doing school work.
โครงการตุ๊กตาผ้าเพื่อการศึกษา ช่วยเหลือเด็กๆ กว่า 11 ล้านคนนับตั้งแต่ปี 2003
มูลนิธิอิเกียจะบริจาคเงิน 1 ยูโร ต่อตุ๊กตาผ้าหรือหนังสือเด็กที่ลูกค้าซื้อที่อิเกียระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ให้แก่มูลนิธิ Save the Children และองค์การ Unicef นับตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา โครงการดังกล่าวรวบรวมเงินบริจาคได้ถึง 77 ล้านยูโร และช่วยเหลือเด็กๆ แล้วกว่า 11 ล้านคนใน 46 ประเทศ ให้ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น
Two women standing in a regugee camp.
LED เพื่อแสงสว่างแด่ผู้ลี้ภัย - ผู้คนที่สูญเสียทุกอย่าง
เมื่อคุณซื้อหลอดไฟ LED ที่อิเกีย มูลนิธิอิเกียจะบริจาคเงิน 1 ยูโร (39 บาท) ให้แก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เพื่อนำไปพัฒนาด้านแสงสว่าง พลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เด็กๆ และครอบครัวในชุมชนเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทำการบ้านอ่านหนังสือได้หลังพระอาทิตย์ลับฟ้า โดยตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา โครงการดังกล่าวรวบรวมเงินบริจาคได้ถึง 18.1 ล้านยูโร
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยั่งยืน
อยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือเล็กๆ น้อยๆ ที่มีความหมาย
ก๊อกประหยัดน้ำและเตาไฟฟ้าประหยัดพลังงานช่วยคุณประหยัดเงินได้อย่างไร ดูเนื้อหาเกี่ยวกับการอยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ก๊อกประหยัดน่ำของอิเกียช่วยประหยัดน้ำได้มากถึง 50%
การติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์ที่สโตร์อิเกีย
พลังงานและทรัพยากร
ความเปลี่ยนแปลงเพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสกว่า
อิเกียจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อก้าวสู่ความมีอิสระด้านพลังงาน ดูเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานและทรัพยากร