PRÁCA V IKEA GROUP

Spolupráca

Väčšina ľudí vidí výrobky IKEA.
My vidíme inšpiratívne pracovné pozície, ktoré stoja za ich vznikom.
Silueta výrobkov IKEA, ktoré predstavujú rôzne pracovné pozície v IKEA.
Vidíte veci trochu inak.
My tiež.
V IKEA veríme v ľudí. Za každým výrobkom sú skromné a nadšené tímy, ktoré umožnili jeho vznik. Pozrite sa na veci inak spolu s nami.
KULTÚRA A HODNOTY
Veríme, že každý vie niečím hodnotným prispieť.
Sme rôznorodá skupina praktických a priamočiarych ľudí nadšených pre bytové zariadenie. Pochádzame z rôznych miest po celom svete, ale spája nás inšpirujúca vízia: „vytvárať lepší každodenný život pre mnoho ľudí“. Realizácia tejto vízie je založená na našich spoločných humanistických hodnotách. Nimi sa riadi naša práca a stojí na nich naša kultúra začlenenia, otvorenosti a úprimnosti. V základoch stojí spolupatričnosť a nadšenie. Tvrdo pracujeme, ale užijeme si pri tom aj zábavu. Vždy máme záujem o ľudí, ktorým je vlastný náš pozitívny postoj a hodnoty.
Traja zamestnanci IKEA v miestnosti s dvoma oranžovými stolmi so stoličkami, bielou komodou a otvorenými nástennými policami.
Kamenný múrik vedľa štrkovej cesty s červenou chalupou na konci cesty.
Spolupatričnosť
Spolupatričnosť je podstatou kultúry IKEA. Sme silní, keď si navzájom dôverujeme, spolupracujeme na rovnakých cieľoch a spoločne sa aj zabavíme.
Starostlivosť o ľudí a planétu
Chceme vytvárať pozitívnu zmenu. Máme možnosť významne a trvale ovplyvniť dnešné i budúce generácie.
Hospodárnosť
Čo najviac ľudí by malo mať možnosť dovoliť si krásny a funkčný domov. Neustále kladieme na seba aj na iných vysoké požiadavky v snahe z mála urobiť viac bez kompromisov na kvalite.
Jednoduchosť
Jednoduchý, priamočiary a praktický prístup je súčasťou nášho dedičstva zo Smålandu. Chceme byť sami sebou a držať sa reality. Sme neformálni, pragmatickí a byrokracia je naším najväčším nepriateľom.
Snaha o obnovu a zlepšenie
Neustále hľadáme nové a lepšie spôsoby práce. Čokoľvek dnes robíme, môžeme zajtra urobiť lepšie. Nachádzať riešenia takmer neriešiteľných problémov je súčasťou nášho úspechu a zdrojom inšpirácie pri prekonávaní nových prekážok.
Kľúčové hodnoty IKEA
Veríme, že každý vie niečím hodnotným prispieť a a snažíme sa v našom spôsobe práce riadiť rovnakými hodnotami.
Odlišnosť, ktorá má zmysel
IKEA nie je ako iné spoločnosti a ani nechce byť. Radi spochybňujeme zabehané riešenia, premýšľame nekonvenčne, experimentujeme a nebojíme sa robiť chyby – ak máme na to dobrý dôvod.
Ochota prijímať a delegovať zodpovednosť
Sme presvedčení, že prostredníctvom dávania a preberania zodpovednosti ľudia rastú a vyvíjajú sa. Vzájomná dôvera, pozitívny prístup s ohľadom na budúcnosť každého inšpiruje prispievať k rozvoju.
Vedenie príkladom
Vedenie ľudí je pre nás o správaní, nie o pozícii. Viac ako na vedomostiach a skúsenostiach nám u každého záleží na hodnotách. Hľadáme ľudí, za ktorých hovoria činy a idú ostatným príkladom. Chceme, aby každý priniesol zo seba to najlepšie a podporil v tom aj ostatných.

Prečítajte si, ako popísal IKEA hodnoty náš zakladateľ Ingvar Kamprad v Testamente obchodníka s nábytkom (PDF).
Silueta výrobku IKEA predstavujúceho pracovnú oblasť
Väčšina ľudí vidí vankúš.
Zamestnanec IKEA Samuel Blom
„Denne sa presviedčam, ako práca a učenie ľudí spájajú.“
Samuel Blom
Operátor,
IKEA Industry
Pracovník IKEA Hector Bianchi
„Vidím, že ak robíme veci, ktoré sú dobré pre našich zákazníkov a životné prostredie, zväčša sú dobré aj pre IKEA.“
Hector Bianchi
Projektový kontrolór,
Projektový manažment
Pracovník IKEA Bill Lo
„Viem, že IKEA má odvahu inovovať prostredníctvom nových materiálov.“
Bill Lo
Product Requirement Engineer,
Design and Product Development
Pracovník IKEA Jackline Kibunja
„Vidím, že k zákazníkom aj k sebe navzájom sa správame priateľsky.“
Jackline Kibunja
Team leader,
Customer Relations
PRÁCA V IKEA GROUP: KULTÚRA A HODNOTY | RÔZNORODOSŤ A ZAČLENENIE
ROZVOJ A PRÍLEŽITOSTI| PRACOVNÉ PROSTREDIE A BENEFITY
Rôznorodosť a začlenenie
Byť sám sebou a prispievať svojou jedinečnosťou nám umožňuje rásť
Záleží nám na ľuďoch a rôznorodosť a začlenenie sú súčasťou našej vízie a hodnôt. V IKEA Group vnímame rôznorodosť a začlenenie ako správnu vec. Uznanie jedinečnosti každého zamestnanca prispieva k ich kreativite a podporuje náš rast. Snažíme sa vytvárať pracovné prostredie, kde vládne rôznorodosť a začlenenie a zamestnanci cítia ocenenie svojej jedinečnosti, uznanie ich rôznorodého talentu a možnosť byť sami sebou.
Jednoducho povedané: veríme, že jedinečnosť každého jednotlivca pomáha IKEA zlepšovať!
Zamestnanec IKEA v žlto-čiernom tričku pomáha dvom zákazníkom v obchodnom dome.
IKEA pracuje v spolupráci s Úradom OSN pre ľudské práva na vôbec prvej Smernici OSN proti diskriminácii LGBT+ komunity v podnikaní. Chceme podporiť rovnosť príležitostí pre LGBT+ vo všetkých oblastiach podnikania a spoločnosti.
#committoequality
Rovnaký prístup ku všetkým
V IKEA veríme, že každý má nárok na férové zaobchádzanie a rovnosť príležitostí bez ohľadu na pôvod a individuálne rozdiely.
17. mája oslavujeme v IKEA Group Medzinárodný deň boja proti homofóbii (IDAHOT) na podporu práv lesieb, gejov, bisexuálov, transexuálov a ľudí s rozličnou sexuálnou orientáciou a rodovou príslušnosťou (LGBT+).
V IKEA Group stratégii ľudských práv a rovnosti sa zaväzujeme vytvárať kultúru, v ktorej sa rešpektujú a podporujú ľudské práva a rovnosť a diskriminácia nie je tolerovaná. Podpora práv LGBT+ komunity je súčasťou nášho prístupu.
Podporujeme našich zamestnancov, aby boli sami sebou, pretože veríme, že uznanie jedinečnosti každého jednotlivca robí IKEA lepšou.
Od minulého roka IKEA Group pracuje v spolupráci s Úradom OSN pre ľudské práva na vôbec prvej Smernici OSN proti diskriminácii LGBT+ komunity v podnikaní. V januári 2017 IKEA Group predstavila plán začlenenia LGBT+ v záujme vytvorenia začleňujúceho pracovného prostredia a podpory pozitívnej zmeny v začlenení LGBT+ vo všetkých oblastiach nášho podnikania a v spoločnosti.
V IKEA môže každý byť sám sebou!
Rôznorodosť má rozličné podoby
V IKEA Group vítame všetky podoby rôznorodosti. Rôznorodé pracovisko je dobré pre našich zamestnancov, zákazníkov aj pre naše podnikanie. Vďaka práci s našimi rozdielmi rastieme ako jednotlivci aj ako organizácia.
Dve zamestnankyne IKEA sa objímajú.
Rodová rovnosť
Sme presvedčení, že rodová rovnosť patrí medzi ľudské práva. Našou ambíciou je dosiahnuť rodovú rovnosť v IKEA Group a pomer mužov a žien 50/50 % na všetkých úrovniach a pozíciách je len začiatok. Rodová rovnosť je tiež o vytváraní kultúry začlenenia, kde sú ženy a muži rovnako oceňovaní za svoj jedinečný príspevok.
Preto sa venujeme... problematike rodovej rovnosti už viac ako desať rokov. Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou prvého panelu OSN na vysokej úrovni o zlepšení ekonomického postavenia žien a pomôcť naplno využiť potenciál žien plnohodnotne sa zúčastňovať na ekonomike a dosiahnuť finančnú nezávislosť.
Zamestnanec IKEA sa rozpráva s dvoma zákazníkmi, mužom a ženou.
LGBT+
Ako humanistická spoločnosť založená na hodnotách podporujeme právo zamestnancov LGBT+ byť sami sebou – poskytujeme rovnaké príležitosti rozvoja v IKEA Group a možnosť prispievať k nášmu podnikaniu. Aktívne sa snažíme vytvoriť pracovné prostredie, kde je každý súčasťou a prispievať k pozitívnej zmene vo všetkých oblastiach nášho podnikania a v spoločnosti.
Preto sme... sa stali členom neziskovej organizácie Workplace Pride, ktorá sa snaží o lepšie začlenenie lesbických, gay, bisexuálnych a transrodových (LGBT) zamestnancov na pracovisku. Vďaka tomuto členstvu sa prepojíme s ďalšími globálnymi spoločnosťami a navzájom si vymeníme najlepšie príklady a riešenia problematiky LGBT+.
Začlenenie je zodpovednosť každého z nás
„ZAČLENENIE JE ZODPOVEDNOSŤOU
KAŽDÉHO Z NÁS“
Začlenenie
Začlenenie v IKEA Group znamená vytvorenie pracovného prostredia, v ktorom sú naši zamestnanci úspešní, pretože cítia prijatie, rešpekt, podporu a ocenenie. Cieľom je vytvorenie prostredia, ktoré stojí na spolupráci a kde je začlenenie a využívanie našich rozdielov v prospech podnikania súčasťou každodennej reality.
Začlenenie v praxi
Pracovisko, kde skutočne fungujú princípy začlenenia, prispieva k našej kreativite a obchodným výsledkom.
Fotografia Claudie Marshall, distribution area manažérky v IKEA.
„Snažím sa vytvárať pracovné prostredie, kde každý cíti rešpekt, podporu a ocenenie za svoju snahu a príspevok k podnikaniu.“
Claudia Marshall
Distribution Area Manager,
Severná Európa
Fotografia Claudie Marshall, distribution area manažérky v IKEA.
Claudia Marshall
Distribution Area Manager,
Severná Európa
Snaha o dosiahnutie rôznorodosti a začlenenia v praxi znamená rešpekt k individualite každého zamestnanca a podpora príspevku každého jednotlivca. Pre Claudiu Marshall, Distribution Area Managera pre Severnú Európu, to znamená ocenenie rôznorodosti v jej tíme.
Podpora rôznorodosti však automaticky nezaručí, že sa ľudia budú cítiť začlenení. Claudia sa vždy uistí, že každý člen tímu môže prispieť tak, ako mu to najlepšie vyhovuje.
„Snažím sa vytvárať pracovné prostredie, kde každý cíti rešpekt, podporu a ocenenie za svoju snahu a príspevok k podnikaniu,“ hovorí.
„Kľúčom je čo najlepšie využiť silné stránky každého člena tímu. Prijatie a ocenenie našej rozdielnosti nás spája a pomáha zlepšovať naše obchodné výsledky.“
Claudia pochádza z Nemecka a teraz pracuje v Älmhulte vo Švédsku, kde vedie desaťčlenný manažment tím ľudí z Nemecka, Ruska, Švédska a Spojeného kráľovstva. Tvoria rôznorodú skupinu, každý má svoje jedinečné skúsenosti. Claudii sa s ich pomocou podarilo vytvoriť prostredie skutočného začlenenia:
„Naše porady sú náročné, pretože sa tu stretáva mnoho rozličných názorov – čo vedie k lepšej diskusii a väčšej kreativite. Náš tím je vďaka tomu silnejší a lepší. Rôznorodosť a začlenenie by nemali zostať len frázou na papieri, je to mentálne nastavenie, ktoré musí byť aktívne každý deň!“
ROZVOJ A PRÍLEŽITOSTI
Kariérne príležitosti rovnako jedinečné ako vy
Ponúkame výnimočné možnosti kariérneho rastu a rozvoja. Podporíme vás, aby ste si vyskúšali rôzne pozície a funkcie, dokonca aj prácu v zahraničí (ak o ňu máte záujem). Na základe rozvojového plánu a budúcich cieľov si môžete naplánovať svoj kariérny rast. Veríme, že každý sa môže rozvíjať. Pretože ak vy rastiete, rastie aj IKEA. Ak sa chcete stať súčasťou IKEA, pozrite si rôzne pracovné oblasti a voľné pracovné ponuky nižšie.
No Youtube Player
V IKEA sú rôzne kariérne možnosti. Vypočujte si skúsenosti našich zamestnancov.
Zistite, čo robíme
Oblasť bytového zariadenia ponúka viac možností, ako si myslíte!
Ponúkame kariérne príležitosti v rôznych oblastiach:
Silueta výrobku IKEA, ktorý predstavuje oblasť trvalej udržateľnosti
Trvalá udržateľnosť
Snažíme sa minimalizovať vplyv našich prevádzok na životné prostredie a pomôcť ľuďom žiť trvale udržateľnejší život v domácnosti.
Silueta IKEA výrobku, ktorý predstavuje oblasť Nákupu
Nákup
Pracujeme po celom svete, aby sme získali čo najlepšiu hodnotu pre IKEA aj pre našich zákazníkov.
Silueta IKEA výrobku prestavujúca oblasť Služieb zákazníkom
Služby zákazníkom
Pracujeme v rôznych oblastiach v obchodných domoch aj mimo nich od recepcie až po pokladne, reklamácie a kontaktné centrum.
Siluet výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť ľudských zdrojov
Ľudské zdroje
Staráme sa o nábor, školenia a benefity pre zamestnancov. Našou úlohou je zaujať, rozvíjať a inšpirovať našich zamestnancov.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť Predaj
Predaj
Baví nás predaj a ľudia. Denne pracujeme so sortimentom IKEA a našim konceptom mechanického predaja.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť Engineering a kvalita
Inžinierstvo a kvalita
Naše pozície sú pri vývoji výrobkov a v dodávateľskom reťazci IKEA. Pracujeme na zlepšení všetkých aspektov kvality výrobkov.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť E-commerce
E-commerce
Pracujeme na národnej aj globálnej úrovni na vývoji a zlepšovaní online nakupovania IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť Finance and business navigation
Financie a business navigation
Staráme sa o finančné požiadavky IKEA a robíme strategické obchodné rozhodnutia v záujme obchodného rastu.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca dizajn a vývoj produktov
Dizajn a vývoj produktov
Navrhujeme a vyvíjame výrobky a pracujeme na vytváraní a rozvoji sortimentu výrobkov IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca marketing a komunikáciu.
Marketing a komunikácia
Našim poslaním je budovať značku IKEA a inšpirovať ľudí, aby našli hodnotu v tom, čo ponúkame.
Silueta s výrobkom IKEA predstavujúcim oblasť komunikácia a interiérový dizajn
Komunikácia a interiérový dizajn
Náš strategický a vizuálny talent oživuje tisíce výrobkov IKEA v našich obchodných domoch a ďalších médiách.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť riadenia obchodného domu
Store management
Pracujeme ako tím a riadime rôzne aspekty prevádzky obchodného domu IKEA. Pracujeme v dynamickom prostredí maloobchodu a páči sa nám to!
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA business solutions
IKEA business solutions
Podporujeme IKEA obchodnými riešeniami. Veríme rýchlym riešeniam, ktoré sú jednoduché pre užívateľov, viac ako technológiám.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA FOOD/reštaurácia
IKEA FOOD/reštaurácia
Milujeme jedlo! Zväčša pracujeme v reštaurácii, bistre a obchode so švédskymi špecialitami v obchodných domoch IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť logistiky
Logistika
Snažíme sa vytvoriť hladký tok výrobkov od dodávateľa k zákazníkovi. Sme odborníci na ploché balenia!
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť preprava
Doprava
Pracujeme na zaistení čo najlepších dopravných riešení pre výrobky IKEA zo všetkých kútov sveta.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť Property
Property
Pracujeme na vývoji a riadení širokého spektra nehnuteľností IKEA po celom svete.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť výroby
Výroba
Úzko spolupracujeme s dodávateľmi na výrobe všetkých výrobkov IKEA, s ktorými sa stretávate.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť projektového manažmentu
Projektový manažment
Riadime rôzne typy IKEA projektov, aby boli hotové včas, podľa plánu a v rámci rozpočtu.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA industry
IKEA Industry
Pracujeme na strane výroby a tvoríme výrobky IKEA, ktoré pomáhajú zlepšovať život v domácnosti po celom svete.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA centers
IKEA Centers
Riadime a rozvíjame nákupné centrá, ktoré zahŕňajú obchodné domy IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca iné oblasti
Iné oblasti
Máme množstvo ďalších pozícií. Svet IKEA ponúka takmer neobmedzené možnosti.
Silueta výrobku IKEA predstavujúceho pracovnú oblasť.
Väčšina ľudí vidí kanvu na polievanie.
Zamestnanec IKEA Eldin Topic
„Vidím, že môžem inšpirovať mojich zamestnancov k osobnému rozvoju.“
Eldin Topic
Manager Sales & Supply Support,
Logistika
Zamestnankyňa IKEA Maria Andersson
„Viem, že môžem neustále vytvárať nové spôsoby rastu.“
Maria Andersson
Centre Manager,
IKEA Centres
Zamestnanec IKEA Jakob Dackander
„Vidím, že mi moja práca dáva príležitosť cestovať.“
Jakob Dackander
Predajca v oddelení spální,
Predaj
Zamestnankyňa IKEA Souzan Meana
„Vidím, že nech už začnete kdekoľvek, možnosti sú takmer neobmedzené.“
Souzan Meana
Team Manager,
IKEA Business Solutions
PRÁCA V IKEA GROUP: KULTÚRA A HODNOTY | RÔZNORODOSŤ A ZAČLENENIE
ROZVOJ A PRÍLEŽITOSTI | PRACOVNÉ PROSTREDIE A BENEFITY
PRACOVNÉ PROSTREDIE A BENEFITY
Miesto, kde ste súčasťou
Práca v IKEA Group znamená, že ste súčasťou inšpiratívneho, zábavného a dynamického pracovného prostredia. So 155 000 zamestnancami a prevádzkami v 43 krajinách (údaje za FY15) sme najväčším predajcom nábytku na svete, ale v našej práci sa snažíme čo najviac eliminovať byrokraciu. U nás môžete byť sami sebou. My vás v tom dokonca podporíme!
V IKEA sa navzájom rešpektujeme, naše rozdiely a každý má možnosť prispieť. Bez ohľadu na to, kde na svete pracujete, pravdepodobne sa stretnete s rôznorodými ľuďmi s rôznymi skúsenosťami, špeciálnymi zručnosťami a netradičným zmyslom pre humor.
IKEA zamestnanci na prestávke
Práca pre nás má svoje výhody
Na ľuďoch nám záleží. Každý zamestnanec prispieva svojimi jedinečnými nápadmi a talentom k našej každodennej práci – a práve oni stoja za úspechom IKEA. Chceme, aby každý zamestnanec mal pocit, že k nám patrí a je dôležitý a mal príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Pretože keď rastú naši zamestnanci, rastie aj IKEA. Preto bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta pôsobíte, získate rozličné benefity. Tu je niekoľko z nich:
IKEA zamestnanci pracujú v obchodnom dome
Bonusový program
Program One IKEA Bonus je bonusový systém pre všetkých zamestnancov IKEA Group, ktorý je založený na výkone. Vychádza z našich hodnôt – jednoduchosti a spolupatričnosti – a všetci v rámci jednej organizácie pracujú na dosiahnutí spoločných cieľov. Spoločné ciele nám pomáhajú spoločne pracovať ako jedna IKEA.
Rôzni zamestnanci IKEA
Vernostný program pre zamestnancov
Tack! je náš spôsob, ako oceniť našich zamestnancov za ich lojalitu k IKEA a ich príspevok k nášmu úspešnému podnikaniu. Prostredníctvom programu Tack! (čo vo švédčine znamená „ďakujem“) zamestnanci dostávajú príspevok do svojho penzijného fondu. Všetci zamestnanci v krajine pracujúci na plný úväzok, ktorí majú nárok na získanie príspevku, získajú rovnakú čiastku, bez ohľadu na organizáciu, pozíciu alebo výšku mzdy.
Zamestnanec IKEA v samoobslužnom sklade IKEA
Učenie sa a rozvoj
Investujeme do rozvoja našich zamestnancov prostredníctvom bohatej ponuky interných školiacich programov pre tých, ktorí sa chcú niečo nové naučiť a rozvíjať sa. Každý zamestnanec IKEA má príležitosť vytvoriť si vlastný rozvojový plán. Spolu s vedúcim si tak nastaví ciele na najbližší rok a do budúcnosti.
Voľné pracovné pozície
Silueta výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť
Väčšina ľudí vidí hrnček.
IKEA zamestnanec David Johansson
„Vidím globálnu spoločnosť, ktorá stále myslí lokálne.“
David Johansson
Product Developer,
IKEA Food/Restaurant
Zamestnankyňa IKEA Sofie Johansson
„Nevytvára sa rozdiel medzi manažérmi a zamestnancami.“
Sofie Johansson
Reklamácie,
Oddelenie služieb zákazníkom
Zamestnaňkyňa IKEA Josefin Matsdotter
„Vidím, že IKEA pomáha ľuďom zlepšovať sa v tom, v čom sú najlepší.“
Josefin Matsdotter Berggren
Interiérová dizajnérka,
Oddelenie komunikácií a interiérového dizajnu
Zamestnankyňa IKEA Stefania Nervi
„Vidím vedúceho, ktorý si na mňa vždy nájde čas.“
Stefania Nervi
Global Content Catalogue Specialist,
Marketing a komunikácia
Zamestnanec IKEA Tobias Johansson
„Vidím benefity, ktoré sú spravodlivé pre všetkých a to je výnimočné.“
Tobias Johansson
Analytik,
E-commerce
MOŽNO VÁS BUDE ZAUJÍMAŤ:
ĽUDIA A PLANÉTA
Pre udržateľnú budúcnosť
Presvedčte sa, čo pre nás v IKEA znamená udržateľnosť a akú rolu zohráva v našom vzťahu k ľuďom a planéte.
Viac zistíte v sekcii Ľudia a planéta
Fotografia mladej Indky v triede
O IKEA Group
Naša organizácia
Ak si chcete pred uchádzaním sa o prácu prečítať viac o našej snahe, kliknite tu.
Informácie o IKEA Group
Mladý muž v reštaurácii obchodného domu IKEA popíjajúci kávu