IKEA Group participuje na mnohých národných aj miestnych aktivitách. Prečítajte si nižšie o tých, ktoré sa uskutočnili vo vašej krajine alebo v rámci vašej miestnej komunity.

Spolu s vami. Trvalá udržateľnosť v IKEA.

Našou víziou je „vytvárať lepší každodenný život pre mnohých ľudí‟. Sociálne otázky a životné prostredie sú pre nás čoraz dôležitejšie. Pod trvalou udržateľnosťou rozumieme úctu k prírodným zdrojom a snahu o pozitívny vplyv na ľudí a našu planétu pri zabezpečení dlhodobej ziskovosti.

Papierové tašky

Spoločnosti IKEA záleží na trvalej udržateľnosti zdrojov a jej environmentálnom konaní. Hľadali sme riešenie ako znížiť nadbytočné používanie papierových tašiek a zároveň prísť s niečim, čo bude mať dlhodobý efekt na životné prostredie.

IKEA a BROZ podporujú prirodzené lesy na Slovensku

Rok 2011 bol vyhlásený OSN za Medzinárodný rok lesov. Hlavný slogan: „Forest for People“ – „ Les pre ľudí“ zdôrazňuje prepojenie človeka s lesom, zviditeľňuje dôležitú úlohu človeka pri ochrane a udržateľnom rozvoji lesov. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie a posilniť trvalo udržateľné hospodárenie s lesmi, ochranu prírody a zachovanie všetkých typov lesov tak, aby mohli byť využívané aj budúcimi generáciami.

Víziou spoločnosti IKEA je vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. To znamená aj pomoc pri vytváraní sveta, v ktorom vyvíjame lepšiu starostlivosť o životné prostredie, prírodné zdroje a starostlivosť, ktorú venujeme jeden druhému.
IKEA Group participuje spolu s externými organizáciami na mnohých projektoch týkajúcich sa lesníctva, aby prispela k rozvoju zodpovedného spravovania lesov vo všetkých krajinách svojho pôsobenia.

IKEA začala na Slovensku spoluprácu s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ), ktoré v tejto oblasti pôsobí už do roku 1997 a je aktívne najmä v ochrane a obnove prírody a biodiverzity, podpore vhodného územného plánovania a trvalo udržateľného rozvoja, environmentálnej osvety a vzdelávania. Vo svojich ochranárskych projektoch úzko spolupracuje so štátnymi ochranárskymi aj vodohospodárskymi organizáciami, lesníkmi, armádou, miestnymi poľnohospodármi a často so štátnymi aj mimovládnymi ochranárskymi organizáciami v susedných krajinách – v Rakúsku, Maďarsku a Česku. Medzi najväčšie úspechy patrí vyhlasovanie nových chránených území, obnova vodného režimu v mokradiach na Záhorí a zavedenie vhodných postupov vrámci lesného hospodárstva v Malých Karpatoch a na Dunaji. K najpopulárnejším aktivitám BROZ, do ktorých sa radi zapájajú dobrovoľníci z radov širokej verejnosti, patria jarné brigády zamerané na čistenie prírodných zákutí v okolí Bratislavy a sadenie stromov. BROZ sa zameriava na výsadbu pôvodných druhov drevín v dunajských luhoch. Snahou je nahradiť čo najviac plôch, kde sa pestoval u nás nepôvodný šľachtený topoľ, za plochy s pôvodným drevinovým zložením. Takéto intenzívne hospodársky využívané lesy sú nevhodné na hniezdenie mnohých druhov vtáctva a podporujú rozširovanie inváznych druhov rastlín.

V rámci predvianočnej kampane sa spoločnosť IKEA zaviazala, že za každý vianočný stromček, ktorý sa v OD predá, vysadí nový strom – a to práve v spolupráci s organizáciou BROZ. Pred Vianocami sa predalo takmer 6 000 vianočných stromčekov. Našich zákazníkov sme motivovali k tomu, aby po sviatkoch priniesli vianočné stromčeky späť, aby mohli byť ekologicky zlikvidované. Vrátilo sa nám 5 004 ks stromčekov, ktoré od nás odobrala spoločnosť Swedspan Slovakia v Malackách. Z 13 ton stromčekov vyrobili biomasu, ktorá poslúžila na výrobu tepla na vykurovanie kancelárií a hál závodov Swedspan Slovakia, Swedwood Slovakia a IKEA Components, v ktorých sa vyrábajú niektoré z produktov IKEA.

S príchodom jari nadišiel čas na výsadbu nových stromov. Činnosť BROZ je zameraná na revitalizáciu lužných lesov a mokradí, preto sme sa rozhodli uskutočniť výsadbu 6 000 nových stromov práve v lužných lesoch okolo Dunaja v Bratislave v Podunajských Biskupiciach. V záujme ochrany prírody je vrátiť týmto lesom ich prirodzený charakter, preto sa sadia výlučne dreviny, ktoré sú na tomto území pôvodné, ako sú topole, jasene, vŕby, duby a jelše. Do výsadby stromov sa zapojili aj zamestnanci IKEA, ktorí takto ukázali, že im záleží na životnom prostredí a stave našich lesov. Samotná výsadba bola naviac obohatená o spoznávanie prebúdzajúcej sa jarnej fauny a flóry za prítomnosti odborníkov z oblasti ochrany životného prostredia.

Aj takouto formou chceme dať svetu vedieť, že nám na ňom záleží a veríme, že prevzatie zodpovednosi za ľudí a životné prostredie je základným predpokladom dobrého podnikania.

Nakladanie s odpadmi

Zákazníkom ponúkame pomoc s odpadmi. Vybrané typy odpadov môžu priniesť do nášho obchodného domu, kde sa sami postaráme o najvhodnejší spôsob ich likvidácie alebo recyklácie. Môže sa stať, že sa nejaký výrobok poškodí. Nie vždy ho však musíme vyhodiť! V mnohých prípadoch sa dá ešte opraviť a znovu predať. Z tohto dôvodu sme zriadili v OD oddelenie, ktorého pracovníci práve tieto poškodené výrobky opravujú. Šetríme tak nielen suroviny na výrobu nového výrobku, ale aj životné prostredie, v ktorom bude zas o trošku odpadu menej. Čím viac toho vieme, tým lepšie môžeme prostredie okolo nás chápať a chrániť. Každý nový zamestnanec IKEA absolvuje školenie o ochrane životného prostredia a naším cieľom je, aby sa všetci mohli zúčastniť aj nadstavbových školení. Ochrane životného prostredia sa venujeme plánovane a koordinovane. Všetky obchodné domy IKEA majú svojho pracovníka vo funkcii environmentálneho koordinátora a plán, ako efektívne nakladať s odpadom, so zdrojmi energie a na čo sa zamerať v doprave a vzdelávaní. Všetci si uvedomujeme, že najhorší dopad na životné prostredie má doprava a tony vyprodukovaného odpadu. Niet preto divu, že sa tieto oblasti stali našimi prioritami.
Naším i medzinárodným plánom je snažiť sa maximálne znížiť množstvo odpadu, ktoré obchodné domy vyprodukujú a mohol by skončiť na skládke.

Úspora energie

Uvedomujeme si, že ohľad na životné prostredie je potrebné brať už pri navrhovaní nových obchodných domov. Preto sa IKEA snaží využívať najmodernejšie a najlepšie technológie ekologicky prijateľného stavebníctva a využitia energie. IKEA je odhodlaná zamerať sa najmä na obnoviteľné zdroje energie. Cieľom pre všetky jednotky IKEA, t.j. obchodné domy, sklady, kancelárie a výrobné jednotky je, aby využívali na dodávky elektriny a vykurovanie 100% energie z obnoviteľných zdrojov. Tento cieľ chceme dosiahnuť zlepšením našej prevádzky a investíciami do energeticky efektívnych riešení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Používaním úsporných žiariviek v obchodnom dome IKEA v Bratislave sme za posledných 5 rokov znížili spotrebu elektrickej energie o takmer polovicu. Ak by každý zákazník IKEA na celom svete vymenil obyčajnú 60 wattovú žiarovku za úspornú 11W žiarivku, ušetrili by sme emisie CO2 rovnajúce sa emisiám, ktoré na cestách vyprodukuje 750 000 áut.

Hybridné automobily

Na pracovné účely využívame automobily značky TOYOTA PRIUS s hybridným pohonom. Hybridná technológia, šetrná k životnému prostrediu, ponúka nielen nízke emisie (emsiie CO2 : len 104g/km), ale aj výraznú úsporu pohonných hmôt. Neprehliadnuteľnými výhodami sú aj nízke náklady, spoľahlivosť a extrémne tichý chod nových vozidiel.

Nákupné tašky

Určite ste si pri nákupe v OD IKEA všimli, ako je to u nás s nákupnými taškami. Inými slovami, u nás nenájdete klasické igelitové tašky ako vo veľkých reťazcoch, ale iba hnedé papierové tašky alebo plastové modré. Aj k tomu nás viedla snaha o ekologické správanie. Papierové tašky sú rozhodne ekologickejšie ako plastové. O počte predaných tašiek rozhodujete vy a to tak, že sa zamyslíte, či nákupnú tašku skutočne potrebujete. Modré tašky sú síce plastové, ale jedná sa o plast s dlhou životnosťou. Vďaka tomu sa dajú použiť opakovane a na rôzne účely (pri ceste na dovolenku, sťahovaní a pod.). Ekologická stopa takejto tašky pritom nie je až taká veľká.