IKEA neakceptuje využívanie detskej práce


V krajinách, kde sa vyrábajú výrobky IKEA sa stále ešte využíva detská práca, ale IKEA neakceptuje využívanie detskej práce ani u svojich dodávateľov ani u subdodávateľov. IKEA aktívne pracuje na tom, aby zamedzila využívaniu detskej práce.
 
Našu prácu sme založili na Dohovore o právach dieťaťa (1989) Spojených národov, ktorý definuje základné princípy najlepšieho, čo možno urobiť v zmysle záujmov dieťaťa. Práca IKEA je založená na spolupráci s medzinárodnou organizáciou International Labour Organisation (ILO) Convention number 138 (1973), v otázkach, ktoré sa týkajú minimálneho veku na prácu a ILO Convention number 182 (1999) v otázkach, týkajúcich sa najhorších foriem detskej práce.

Spôsob, akým IKEA bojuje za prevenciu detskej práce


IKEA má špeciálny kódex správania nazvaný "The IKEA Way on Preventing Child Labour" (Pravidlá IKEA na prevenciu detskj práce), ktorý je súčasťou Kódexu IKEA pri nákupe výrobkov bytového zariadenia. Dodržiavanie Pravidiel IKEA na prevenciu detskej práce monitorujú nákupné organizácie IKEA a prostredníctvom neohlásených návštev dodávateľov a subdodávateľov v Južnej Ázii aj spoločnosť KPMG.

Venujeme pozornosť problému detskej práce


Naši spolupracovníci sú počas denného kontaktu s dodávateľmi IKEA v súvislosti s výrobnými záležitosťami schopní sledovať sociálne aj pracovné podmienky a upozorňovať na škodlivosť detskej práce. IKEA u dodávateľov organizuje semináre, aby pracovníci aj subdodávatelia mohli hovoriť o problémoch, s ktorými sa každodenne stretávajú. IKEA má takto možnosť lepšie rozumieť okolnostiam, ktoré vedú k vzniku detskej práce.

Čo sa stane, ak sa objaví detská práca?

Ak sa vyskytne prípad detskej práce, IKEA vyzve dodávateľa, aby konal v čo najlepší prospech dieťaťa. Dodávateľ musí zaviesť nápravný a preventívny akčný plán, zahŕňajúci vzdelávanie a tréningové cvičenia. IKEA navštívi školu, kde chodí dieťa a chodí na neohlásené návštevy k dodávateľovi. Ak nápravný plán neprebehne v rámci dohodnutého časového intervalu, alebo ak sa vyskytnú ďalšie porušenia pravidiel, IKEA s takýmto dodávateľom ukončí obchodovanie.

Zlepšenie práv detí v Indii


IKEA Social Initiative podporuje projekt, ktorý bol zahájený organizáciou UNICEF na podporu práv detí, ktoré žijú v severnej Indii, odkiaľ pochádza väčšina kobercov IKEA. Cieľom tohto projektu je zabrániť a eliminovať detskú prácu pri pásovej výrobe kobercov definovaním pôvodných príčin jej vzniku, akými sú napríklad dlžoba, chudoba, nedostatočný prístup k vzdelávaniu, neschopnosť a podlomené zdravie.

Partnerstvo


Komplexný problém detskej práce si vyžaduje zainteresovanosť rôznych sfér spoločnosti. Úzkou spoluprácou s medzinárodnými organizáciami ako sú napríklad UNICEF a Save the Children sa IKEA Social Initiative snaží vytvoriť široko-pásmovú podpornú štruktúru, ktorá je nevyhnutná na odhalenie základných príčin detskej práce a dosiahnutie vhodného riešenia.