IKEA a nová legislatíva EÚ o chemických látkach REACH


  • Všetky výrobky IKEA, určené pre ktorýkoľvek trh na celom svete, musia zodpovedať chemickým obmedzeniam nariadenia EÚ REACH.
  • Výrobky IKEA musia byť vždy bezpečné, tak pre životné prostredie ako aj pre ľudské zdravie. Neustále usilujeme o minimalizáciu alebo úplné vylúčenie použitia chemických látok, ktoré by mohli byť škodlivé pre ľudí a životné prostredie. Rovnako usilujeme o výber lepších alternatív, kedykoľvek to je možné.
  • Nariadenia EÚ REACH sú v súlade s postojom IKEA k chemickým látkam. Zásady prevencie a substitúcie sú základom prístupu k chemickým látkam pre REACH aj pre IKEA.
  • IKEA stále pracuje s chemikáliami a snaží sa o zamedzenie použitia sporných látok. Uvádzame niekoľko príkladov: IKEA dobrovoľne uvalila zákaz použitia PVC (rozhodnutie z roku 1991), okrem elektrických káblov, zákaz použitia všetkých organických zlúčenín brómu na spomalenie horenia (platný od roku 2000) a zákaz použitia náterov a lakov vylučujúcich formaldehyd vo všetkých výrobkoch (platný od roku 1993).
  • Podľa našich vedomostí neexistuje jediný výrobok IKEA, ktorý by obsahoval SVHC (látky vzbudzujúce veľké obavy), uvedené v návrhu zoznamu látok REACH (október 2008), okrem ftalátov v PVC niektorých elektrických káblov. Boli zistené možnosti použitia alternatívnych materiálov na káble, ktoré budú uvedené do výroby po zhodnotení bezpečnostného hľadiska.
  • Výklad nariadení REACH zo strany IKEA je v súlade s tým, ako IKEA narába s chemickými látkami. Napríklad, IKEA zaviedla požiadavku max. 0,1 % koncentrácie látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC) tým najprísnejším spôsobom, t.j. na základe percentuálneho podielu z homogénneho materiálu, nie z celého výrobku. V tomto prípade sa môže výklad IKEA líšiť od výkladu druhých, čo značí, že IKEA postupuje nad rámec požiadaviek REACH.
  • Ak je to možné, aplikuje IKEA najprísnejšie zdravotné, bezpečnostné a environmentálne požiadavky špecifického trhu na všetkých našich maloobchodných trhoch. Čo sa týka použitia chemických látok v našich výrobkoch, sú obmedzenia zhrnuté v internej firemnej norme pod názvom “Chemické zlúčeniny a látky”. Spolu s ďalšími materiálmi, normami a požiadavkami je táto norma súčasťou záväznej zmluvy medzi našimi dodávateľmi a IKEA. Plnenie týchto požiadaviek sledujeme náhodnými kontrolami, ktoré vykonáva tretia strana.
  • IKEA si je plne vedomá povinnosti informovať o koncentrácii látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC – Substances of Very High Concern) nad 0,1 % v ktoromkoľvek výrobku. Ak sa takýto výrobok vyskytne, IKEA uvedie nielen názov chemickej látky, ako to požaduje legislatíva, ale vysvetlí tiež dôvod prítomnosti danej chemickej látky vo výrobku. Rovnako vysvetlíme všetky možné dôsledky, ktoré z toho vyplývajú pre užívateľa.

Prečítajte si naše materiály

Stiahnite si naše správy, náš kódex správania sa, a iné dokumenty

Práca v IKEA

Ak rastiete vy,
rastie aj IKEA.

Vitajte v IKEA svete!

Stiahnite si ročný prehľad IKEA!

Tlačové centrum

Nájsť najnovšie tlačové správy a kontakty na tlačové centrum