REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
"TOMBOLĂ BUCĂTĂRII - IKEA FAMILY"SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publicitare (denumita in continuare „Campanie Promotionala”) este SC IKEA Romania SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti Nr. 42A, Sector 1, Bucuresti Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr J40/8161/2005, CUI 17547941, atribut fiscal RO, cont bancar RO64BRDE 445SV75945994450 deschis la BRD - suc Dorobanti, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 21246, denumită în cele ce urmează Organizator, reprezentata legal prin Domnul Cornel Oprisan in calitate de Director.


Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului regulament („regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Orice persoana care participa la aceasta campanie promotionala este de acord cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia, orice nerespectare avand ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator.


SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promotionala „TOMBOLA BUCATARII – IKEA FAMILY” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.


SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE


Aceasta campanie promotionala se desfasoara in magazinul IKEA din cadrul Centrului Comercial Baneasa, de la adresa Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr 42A, sector 1, Bucuresti (in continuare „Centrul Comercial IKEA”).


SECŢIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala se desfăşoară in perioada cuprinsa intre data de 10.11.2012 ora 10:00 si 30.12.2012 ora 22:00.


SECŢIUNEA 5. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele participante sunt acele produse descrise in Anexa nr. 1 parte integranta la prezentul Regulament, bunuri comercializate de Organizator in cadrul Centrului Comercial IKEA, in departamentul Bucatarii.


SECŢIUNEA 6. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

Pot participa la prezenta campanie persoanele fizice, membre ale clubului IKEA FAMILY, avand varsta de minimum 18 ani, care, in perioada calendaristica 10.11.2012 – 30.12.2012, achizitioneaza, pe un singur bon fiscal in valoare de cel putin 1000 lei, articole din departamentul Bucatarii, detaliate in Anexei nr. 1 ataşată prezentului Regulament.

Nu pot participa la campanie oricare din urmatoarele persoane: (i) angajaţii si colaboratorii (cu orice titlu) ai oricarei societati comerciale din grupul IKEA si (ii) nici membrii familiilor acestora (fii/fiice, parinti, sot/sotie, frate/sora).


SECŢIUNEA 7. MODUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Prezenta campanie promotionala consta in acordarea de catre compania IKEA a unor carduri valorice celor 5 (cinci) castigatori desemnati in conditiile ce vor fi aratate in prezentul Regulament. Toti participantii la tombola vor trebui sa respecte criteriile de selectie aratate in sectiunea 6.
Fiecare participant desemnat castigator in conformitate cu dispozitiile prezentului Regulament va primi contravaloarea produselor achizitionate anterior in baza carora participa la campanie, în carduri valorice IKEA. Bunurile care fac parte din prezenta campanie promotionala se regasesc in Anexa nr. 1 parte integranta la prezentul Regulament.


Conditii de participare:

Pentru a putea participa la aceasta campanie promotionala, participantul trebuie:
-   sa cumpere in perioada cuprinsa intre 10.11.2012 – 30.12.2012, pe un singur bon fiscal in valoare de cel putin 1000 lei, articole din departamentul Bucatarii. Articolele participante se regasesc in Anexa nr.1 la prezentul Regulament;
-   sa fie membru al clubului IKEA FAMILY;
-   sa completeze talonul primit in cadrul departamentului Bucatarii de la un angajat IKEA si sa-l depuna in urna special amenajata in interiorul Centrului Comercial IKEA, localizata dupa linia caselor de marcat – instructiunile de completare sunt prezentate in Anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
-   talonul mentionat mai sus va fi completat cu urmatoarele date: prenume, nume, numar de telefon, adresa de e-mail, numar card IKEA FAMILY, data cumpararii, numar casa de marcat, numar tranzactie.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude orice participant, in orice moment si fara preaviz, daca acel participant a incalcat prevederile prezentului regulament, daca nu corespunde criteriilor de eligibilitate specificate la sectiunea 6 si 7 sau daca ofera date incorecte in cadrul rubricilor din talonul de participare. Modul de completare a talonului este descris in anexa nr. 2 la prezentul regulament.


SECŢIUNEA 8. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

In cadrul acestei campanii vor fi acordate 5 (cinci) premii constand in carduri valorice IKEA. Conditiile de participare si de castigare a acestor premii sunt prezentate in cadrul sectiunilor 6, 7 si 9 din prezentul Regulament.

Valoarea fiecarui premiu acordat va fi egala cu valoarea cumparaturilor efectuate in magazinul IKEA pe un singur bon fiscal in valoare de cel putin 1000 lei, in perioada de desfasurare a campaniei promotionale. Produsele care participa la aceasta campanie se regasesc in Anexa nr. 1, parte integranta din prezentul Regulament.

Contravaloarea maxima a premiilor ce vor fi acordate va fi 100.000 lei, tinand cont de faptul ca premiile constau in contravaloarea bonului fiscal, aceasta suma poate fi depasita.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inmana premiile castigatorilor pana cel tarziu la data de 15.02.2013, ora 22:00. Cardurile valorice IKEA pot fi utilizate de catre castigatorii prezentei campanii promotionale in vederea achizitionarii de produse din cadrul Centrului Comercial IKEA (cu exceptia produselor de restaurant) pana la data 31.08.2013.

Tinand cont de faptul ca valoarea cardurilor valorice IKEA acordate drept premiu este multiplu de 50 lei, Organizatorul IKEA va suplimenta la contravaloarea sumei castigate (conform bonului fiscal) diferenta in plus pana la suma multiplu de 50 lei.
(Exemplu: daca valoarea bunurilor achizitionate este de 2818 lei castigatorul va beneficia de bonuri valorice IKEA in valoare de 2850 lei).

Pentru ca un participant sa poata fi desemnat castigator trebuie sa indeplineasca conditiile de participare expres aratate in sectiunile 6 si 7 din prezentul Regulament.

Extragerea castigatorilor va avea loc la Centrul Comercial IKEA din Bucuresti, in data de 31.12.2012, in intervalul orar 10:00 – 14:00.

Conform prevederilor legale, Organizatorul va face publice numele castigatorilor si castigul acordat fiecaruia dintre ei. Anuntul va fi publicat in data de 04.01.2013 pe site-ul Organizatorului, www.ikea.ro.

Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECTIUNEA 9. EXTRAGEREA CASTIGATORILOR, VALIDAREA CASTIGATORILOR, ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Organizatorul numeste o comisie de extragere (in continuare „Comisia”) formata din trei persoane selectate din cadrul angajatilor Organizatorului. Organizatorul isi pastreaza dreptul si facultatea de a numi terte persoane ca membri in Comisie. Orice persoana va accepta expres participarea in cadrul Comisiei.

Fiecare membru al Comisiei va extrage pe rand cate o persoana din cadrul urnei pentru a fi desemnata castigatoare, precum si cate 3 (trei) rezerve, asa cum este precizat mai jos. Aceasta operatiune va fi repetata pana la alocarea completa a premiilor. Ordinea de extragere a persoanelor ce urmeaza a fi rezerve va fi notata de catre Comisie, aceasta urmand sa tina cont de aceasta ordine pentru situatia in care oricare dintre castigatori ar fi descalificat.

Vor fi declarati castigatori primii 5 (cinci) participanti care au fost extrasi din urna de catre Comisie considerandu-se procedura mentionata mai sus. Pentru fiecare participant vor fi extrase si cate 3 (trei) rezerve. Rezervele vor fi folosite pentru urmatoarele situatii:
-   castigatorul va fi descalificat din cauza neindeplinirii conditiilor de participare mentionate la sectiunea 7;
-   indiferent de motiv, castigatorul desemnat nu poate fi contactat pana pe data de 10.01.2013 de catre Organizator pentru validarea premiului;
-   castigatorul se afla in imposibilitatea de a intra in posesia premiului castigat;
-   castigatorul a renuntat in mod expres si neechivoc la dreptul de a i se atribui premiul.

Daca sunt identificate printre castigatori persoane care au influentat sau au fraudat castigarea de premii, acestea vor fi descalificate si va fi declarata castigatoare prima rezerva aferenta castigatorului eliminat dintre cele 3 (trei) selectate in conditiile precizate mai sus.

Orice persoana interesata, inclusiv reprezentanti ai autoritatilor statului sau ai organizatiilor non-guvernamentale de protectia a consumatorilor (dar fara a se limita la acestia), are facultatea de a participa, la cerere, in calitate de martor al extragerii din data de 31.12.2012.

Comisia, respectiv martorii (dupa caz), vor completa si semna un proces verbal prin care se va lua act de desfasurarea in conditiile prezentului regulament al extragerii, in forma prevazuta la Anexa nr. 3 parte integranta a prezentului Regulament.

Castigatorii vor fi anuntati telefonic de catre un reprezentant al companiei IKEA in data de 31.12.2012 si afisati pe site-ul www.ikea.ro pana cel tarziu la data de 04.01.2013. Castigatorii si organizatorul vor stabili de comun acord modalitatea in care se va ridica premiul. In cazul in care informatiile de pe talon completate de participant nu corespund realitatii, Organizatorul va proceda la contactarea rezervelor mentionate mai sus, in ordinea extragerii acestora, in vederea acordarii premiilor.


SECTIUNEA 10. ALTERNATIVELE PREMIILOR CAMPANIEI

Castigatorii campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani si nici nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare a premiilor.


SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001. Prin comunicarea datelor cu caracter personal prin inscrierea la aceasta promotie prin intermediul site-ului www.ikea.ro, participantii, inclusiv castigatorii premiilor promotiei, isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, numar de telefon, e-mail) sa fie prelucrate in urmatoarele scopuri:

-   In vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor legale si fiscale ale Organizatorului;
-   Codul numeric personal, precum si seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 lei, conform obligatiei impuse de codul fiscal de completare a declaratiei 205 - declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in ordinal 2017/2005 publicat in monitorul oficial nr 56 din 20.01.2006.


Drepturile participantilor la Concurs sunt garantate conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Astfel, prin prezentul regulament, participantii sunt informati cu privire la urmatoarele drepturi pe care le au in raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

(a)   Dreptul de a fi informat – participantul a fost informat despre identitatea Organizatorului, scopul pentru care acesta prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de catre fiecare participant, tertii la care datele sunt transmise cu acordul prealabil al participantului, existenta drepturilor legale pentru protejarea datelor personale, dar si conditiile de exercitare;

(b)   Dreptul de a avea acces la date – participantul are dreptul de a obtine din partea Organizatorului confirmarea faptului ca datele referitoare la participant sunt sau nu prelucrate de catre acesta, pe baza unei cereri scrise, datata, semnata si expediata pe adresa Sos. Bucuresti Ploiesti 42A, Sector 1, Bucuresti, in atentia departamentului Relatii Clienti. Aceasta cerere va fi solutionata in mod gratuit in limita unei cereri pe an;

(c)   Dreptul la interventie – participantul are dreptul de a cere Organizatorului, pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, urmatoarele: (i) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau a procesarilor ilegale; (ii) transformarea datelor personale ilegale in date anonime; notificarea tertilor cu privire la operatiunile mentionate la (iii) si (iv);

(d)   Dreptul de opozitie - participantul are dreptul de a se opune in orice moment, pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, procesarii datelor sale personale, in baza unor motive bine intemeiate si legale referitor la situatia sa;

(e)   Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii individuale - dreptul de a cere si de a primi:
-   Retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice asupra participantului, adoptata exclusiv in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale, executata in mod automatic, avand ca scop evaluarea unor aspecte ale personalitatii participantului si/sau a competentei profesionale, credibilitatii, comportamentului sau altor aspecte;
-   Reevaluarea oricarei decizii in privinta participantului, care il afecteaza intr-un mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza prelucrarii datelor care respecta conditiile mentionate mai sus.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate pe site-ul www.ikea.ro conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.


SECŢIUNEA 12. TAXE

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a clientului castigator.

Persoanelor care participa la aceasta campanile nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a regulamentului adresata Organizatorului la datele de contact precizate in Sectiunea I de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea vizualizarii prezentului regulament sau solicitarii acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea pana la Centrul Comercial).


SECŢIUNEA 13. DIVERSE

În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care pot apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promotionale, SC IKEA Romania SRL îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.


SECŢIUNEA 14. REGULAMENTUL PROMOŢIEI

Prin participarea la prezenta campanie, clientii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui Regulament.

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la numarul de telefon 021-407.45.32, numar cu tarif normal, luni-duminica, intre orele 10.00-21.00, (exceptand sarbatorile legale) pe intreaga perioada de desfasurare a campaniei sau poate fi vizualizat pe site-ul de internet al Organizatorului la adresa www.ikea.ro.

Pentru intrebari legate de campania promotionala, participantii pot suna la numarul de telefon 021-407.45.32 pe toata durata de desfasurare a campaniei unde vor primi toate informatiile legate de prezenta campanie promotionala.


SECTIUNEA 15. INCETAREA PROMOTIEI

Prezenta campanie promotionala poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului de a o continua, din motive independente de vointa sa. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1.351 din Codul civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice clientilor participanti la campanie existenta acesteia in termen de cinci zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


SECTIUNEA 16. LITIGII SI LEGEA APLICABILA

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Legea aplicabila este legea romana.


SC IKEA ROMANIA SRL
BUCURESTI,
NOIEMBRIE 2012