REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
CONCURS „COMODE TARVA”
CE SE VA DESFASURA IN PERIOADA
28.09.2012 - 09.11.2012SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promotionale este SC IKEA Romania SRL

, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti Nr. 42A, Sector 1, Bucuresti Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr J40/8161/2005, CUI 17547941, atribut fiscal RO, cont bancar RO64BRDE 445SV75945994450 deschis la BRD - suc Dorobanti, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 21246, denumită în cele ce urmează Organizator, reprezentata legal prin Domnul Cornel Oprisan in calitate de Director.

Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului regulament („regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Orice persoana care participa la aceasta campanie promotionala este de acord cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia, orice nerespectare avand ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promotionala „COMODE TARVA” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Aceasta campanie promotionala se desfasoara in magazinul IKEA din cadrul Centrului Comercial Baneasa, de la adresa SOS Bucuresti – Ploiesti, nr 42A, sector 1, Bucuresti.

SECŢIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala se desfăşoară incepand cu data de 28.09.2012 pana la data de 09.11.2012.

SECŢIUNEA 5. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele participante sunt toate produsele de mobilier si accesorii comercializate de Organizator in cadrul Centrului Comercial IKEA.

SECŢIUNEA 6. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

Poate participa la prezenta campanie orice persoana fizica peste 18 ani care face cumparaturi in cadrul magazinului IKEA (cu exceptia produselor de la Restaurantul IKEA, Bistro si magazinul de delicatese suedeze) in perioada 28.09.2012 – 09.11.2012.

Nu pot participa la campanie, oricare din urmatoarele persoane:

a) angajaţii si colaboratorii (cu orice titlu) ai oricarei societati comerciale din grupul IKEA si nici membrii familiilor acestora (fii/fiice, parinti, sot/sotie, frate/sora);

b) angajati si colaboratori (cu orice titlu) ai agenţiilor care oferă servicii în legatură cu această campanie) angajati ai firmelor prestatoare de serviciide securitate si curatenie din cadrul Centrului Comercial IKEA si nici membrii familiilor acestora (fii/fiice, parinti, sot/sotie, frate/sora).

SECŢIUNEA 7. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

Campania promotionala consta in acordarea de catre IKEA a unui numar de 13 comode TARVA pictate de catre artisti plastici sau imbracate in material textil IKEA. Designul acestor comode va fi ales de catre organizatori.

Conditii de participare:

- Pentru a putea participa la aceasta campanie promotionala, participantul trebuie:
o sa cumpere in perioada 28.09.2012 – 09.11.2012 produse din magazinul IKEA (cu exceptia produselor de la Restaurantul IKEA, Bistro si magazinul de delicatese suedeze);
o sa completeze talonul primit la linia caselor dupa achitarea marfii si sa-l depuna in urna special amenajata dupa linia caselor – instructiuni de completare Anexa 1;
o talonul mentionat mai sus va fi completat cu datele referitoare la identitatea cumparatorului (nume, prenume), detalii in legatura cu posibilitatea contactarii acestuia in cazul in care acesta va fi declarat castigator (numar de telefon, adresa de e-mail si adresa de livrare), precum si cu datele ce pot fi regasite pe bonul fiscal (data cumpararii, numar casa, numar tranzactie) astfel cum este exemplificat in cadrul Anexei 1 la prezentul regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude orice participant, in orice moment si fara preaviz daca acel participant a incalcat prevederile prezentului regulament, daca nu corespunde criteriilor de eligibilitate specificate la sectiunea 6 sau daca ofera date incorecte in cadrul rubricilor din talonul de participare.

SECŢIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

In cadrul acestei campanii se vor acorda urmatoarele premii:

- 7 comode TARVA, cod articol 90219612, pictate de artisti plastici, numerotate de la 1 la 7;
- 6 comode TARVA, cod articol 90219612, imbracate in textile marca IKEA, numerotate de la 8 la 13;

Pentru ca un participant sa poata fi desemnat potential castigator trebuie sa indeplineasca dreptul de participare de la sectiunile 6 si 7.

Conform prevederilor legale, Organizatorul va face publice numele castigatorilor si castigul acordat fiecaruia dintre ei. Anuntul va fi facut public in data de 16.11.2012 pe site-ul www.ikea.ro.

Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 9. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Valoarea totala a premiilor oferite in aceasta campanie promotionala este de 5187 lei.

SECTIUNEA 10. CASTIGATORII, ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Organizatorul numeste o comisie de extragere („Comisia”) formata din 3 persoane ce vor fi selectate din cadrul angajatilor Organizatorului. Organizatorul isi pastreaza dreptul si facultatea de a numi membrii in Comisie persoane terte. Orice persoana va accepta expres participarea in cadrul Comisiei.
Fiecare membru al Comisiei va extrage pe rand cate o persoana din cadrul urnei pentru a fi desemnata castigatoare, precum si 3 (trei) rezerve, astfel cum este prezicat mai jos. Aceasta operatiune va fi repetata pana la alocarea completa a premiilor. Ordinea de extragere a persoanelor ce urmeaza a fi rezerve va fi notata de catre Comisie, aceasta urmand sa tina cont de aceasta ordine pentru situatia in care oricare dintre castigatori ar fi descalificat.
Vor fi declarati castigatori primii 13 participanti care au fost extrasi din urna de catre Comisie considerandu-se precedura mentionata mai sus. Pentru fiecare participant vor fi extrase si 3 (trei) rezerve pentru fiecare categorie premiu pentru situatia in care castigatorul este descalificat in urma neindeplinirii conditiilor de participare mentionate la sectiunea 7 de mai sus sau, indiferent de motiv, castigatorul desemnat nu poate fi contactat in termen de 24 h de catre reprezentantii IKEA pentru validare ori acesta se afla in imposibilitatea de a intra in posesia premiului sau a renuntat in mod expres si neechivoc la dreptul de a i se atribui premiul.

Daca sunt identificate printre castigatori persoane care au influentat sau fraudat castigarea de premii acestea vor fi descalificate, fiind declarat castigator participantul situat imediat urmator dintre cele 3 (trei) rezerve selectate in conditiile precizate mai sus.

La cererea acestora, au facultatea de a participa in calitate de martori ai extragerii din data de 16.11.2012 orice persoana persoana interesata, inclusiv, dar nelimitandu-se la reprezentanti ai autoritatilor statului, reprezentanti ai organizatiilor non-guvernamentale de protectia a consumatorilor. Pentru detalii in legatura cu ora si locatia exacte ale desfasurarii extragerii va rugam sa contactati reprezentantii IKEA la numarul de telefon 021-407.45.32 incepand cu data de 28.09.2012 si pana in data de 09.11.2012.

Comisia, respectiv, daca este cazul, martorii, vor completa si semna un proces verbal prin care se va lua act de desfasurarea in conditiile prezentului regulament al extragerii, intr-o forma similara cu din Anexa 2.

Castigatorii vor fi anuntati telefonic de catre un reprezentant IKEA ulterior efectuarii tragerii la sorti din data de 16.11.2012 si vor fi afisati pe site-ul www.ikea.ro.In cazul in care aceste informatiile de pe talon nu corespund cu realitatea, Organizatorul va proceda la contactarea rezervelor mentionate mai sus, in ordinea extragerii acestora, in vederea acordarii premiilor.

Prin contactarea castigatorilor, urmeaza sa fie stabilite detaliile prin care se vor transporta premiile la adresa de livrare de pe talonul de participare.

SECTIUNEA 11. ALTERNATIVELE PREMIILOR CAMPANIEI

Castigatorii campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani si nici nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare a premiilor.

SECTIUNEA 12. RESPONSABILITATE

Dreptul de proprietate asupra premiilor apartine in exclusivitate castigatorului care indeplineste conditiile impuse de regulament.

Organizatorul este exonerat de orice raspundere in urmatoarele situatii:

- In ceea ce priveste eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiilor castigate ivite intre castigatorul chirias sau detinator cu orice alt titlu al locuintei proprietate privata sau al caminelor studentesti participant la concurs si proprietarul acestor spatii de locuit;
- In ceea ce priveste orice alte eventuale dispute, pretentii, reclamatii, etc. intre castigatorul si proprietarul mai sus mentionati.
- Situatia in care castigatorii nu pot fi contactati ca urmare a lipsei datelor de contact;
- Castigatorii nu sunt disponibili pentru a intra in posesia premiului; - In ceea ce priveste imposibilitatea participantilor de a aceesa site-ul www.ikea.ro.

SECTIUNEA 13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001. Prin comunicarea datelor cu caracter personal prin inscrierea la aceasta promotie prin intermediul site-ului www.ikea.ro, participantii, inclusiv castigatorii premiilor promotiei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal constand in nume, prenume, adresa, numar de telefon, e-mail sa fie prelucrate in urmatoarele scopuri:

- In vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor legale si fiscale ale Organizatorului;
- Codul numeric personal, precum si seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 lei, conform obligatiei impuse de codul fiscal de completare a declaratiei 205 - declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in ordinal 2017/2005 publicat in monitorul oficial nr 56 din 20.01.2006.

Drepturile participantilor la Concurs sunt garantate conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Astfel, prin prezentul regulament, participantii sunt informati cu privire la urmatoarele drepturi pe care le au in raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

(a) Dreptul de a fi informat – participantul a fost informat despre identitatea Organizatorului, scopul pentru care acesta prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de catre fiecare participant, tertii la care datele sunt transmise cu acordul prealabil al participantului, existenta drepturilor legale pentru protejarea datelor personale, dar si conditiile de exercitare;

(b) Dreptul de a avea acces la date – participantul are dreptul, pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediata pe adresa Sos. Bucuresti Ploiesti 42A, Sector 1, Bucuresti in atentia in atentia Relatii Clienti de a obtine din partea Organizatorului confirmarea faptului ca datele referitoare la participant sunt sau nu prelucrate de catre acesta. Aceasta cerere va fi solutionata in mod gratuit in limita unei cereri pe an;

(c) Dreptul la interventie – participantul are dreptul de a cere Organizatorului, pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, urmatoarele: (i1) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau a procesarilor ilegale; (i2) transformarea datelor personale ilegale in date anonime; notificarea tertilor cu privire la operatiunile mentionate la (i1) si (i2);

(d) Dreptul de opozitie - participantul are dreptul de a se opune in orice moment, pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, procesarii datelor sale personale, pe baza unor motive bine intemeiate si legale referitor la situatia sa;

(e) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii individuale - dreptul de a cere si de a primi:
- Retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice asupra participantului, adoptata exclusiv in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale, executata in mod automatic, avand ca scop evaluarea unor aspecte ale personalitatii participantului si/sau a competentei profesionale, credibilitatii, comportamentului sau altor aspecte;
- Reevaluarea oricarei decizii in privinta participantului, care il afecteaza intr-un mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza prelucrarii datelor care respecta conditiile mentionate mai sus.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate pe site-ul www.ikea.ro conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECŢIUNEA 14. TAXE

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a clientului.

Persoanelor care participa la aceasta campanile nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate in Sectiunea I de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea vizualizarii prezentului regulament sau solicitarii acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea pana la Centrul Comercial).

SECŢIUNEA 15. DIVERSE

În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promotionale , SC IKEA Romania SRL îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

SECŢIUNEA 16. REGULAMENTUL PROMOŢIEI

Prin participarea la prezenta campanie, clientii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament. Regulamentul Oficial al promotiei este disponibil in mod gratuit la numarul 021-407.45.32
numar cu tarif normal, luni-duminica, orele 10.00-21.00, (exceptand sarbatorile legale) pe perioada campaniei sau poate fi vizualizat pe www.ikea.ro.

Pentru intrebari legate de campania promotionala, participantii pot suna la numarul de telefon 021-407.45.32 incepand cu data de 28.09.2012 si pana in data de 09.11.2012 unde vor primi toate informatiile legate de prezenta campanie promotionala.

SECTIUNEA 17. INCETAREA PROMOTIEI

Prezenta campanie promotionala poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanile promotionala. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1.351 din Codul civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice clientilor participanti la campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 18. LITIGII SI LEGEA APLICABILA

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SC IKEA ROMANIA SRL
BUCURESTI,
SEPTEMBRIE 2012