Regulamentul campaniei „Reciclare mobilier vechi”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
„Reciclare mobilier vechi”
CE SE VA DESFĂŞURA ÎN PERIOADA 20.12.2013 – 26.01.2014


SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul prezentei campanii promoționale este SC IKEA România SRL, cu sediul social în București, Sos. București - Ploiești Nr. 42, Sector 1, București România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr J40/8161/2005, CUI 17547941, atribut fiscal RO, cont bancar RO64BRDE 445SV75945994450 deschis la BRD - suc Dorobanți, denumită în cele ce urmează Organizator, reprezentată legal prin Domnul Cornel Oprișan în calitate de Director General.

Campania promoțională se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participantii. Orice persoană care participă la această campanie promoțională este de acord cu termenii si condițiile desfășurării acesteia, orice nerespectare având ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoțională „Reciclare mobilier vechi”, este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață, republicată in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Aceasta campanie promoțională se desfasoară în incinta centrului comercial IKEA din Sos. București – Ploiești 42A, Sector 1, București („Centrul Comercial IKEA”).

SECŢIUNEA 4. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

Poate participa la prezenta campanie orice persoana fizică, cu vârsta peste 18 ani (denumit in prezentul Regulament „client”) care, in perioada calendaristică 20.12.2013 – 26.01.2014, aduce la magazinul IKEA minim 1 piesa maxim 5 piese de mobilier vechi, pentru a fi reciclate.

SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

Campania promoțională constă în acordarea de vouchere in valoare de 20 lei pentru fiecare piesă de mobilier adusă la magazinul IKEA pentru a fi reciclat, in limita a 5 vouchere de persoană.
Colectăm următoarele piese de mobilier :
- scaune
- mese
- mese de cafea
- canapele
- fotolii
- cadre de pat
- saltele
- dulapuri
- comode
- noptiere
- mobilier de birou
- biblioteci
- cabinete de bucătărie
- cabinete de baie

Piesele de mobilier aduse pentru reciclare trebuie sa fie întregi, nu se acceptă fracții(sertare, blaturi, picioare, etc.) și pot fi aduse la magazinul IKEA in perioada calendaristica 20.12.2013 – 26.01.2014.

Clientul aduce piesele de mobilier la magazinul IKEA, la containerele destinate acestui scop. Containerele vor fi amplasate in exteriorul magazinului in apropierea zonei Ieșire clienți. Piesele de mobilier vor fi predate unui angajat IKEA care va elibera un tichet doveditor. Cu acest tichet clientul se va prezenta la departamentul Relații Clienți de unde își va putea ridica voucher-ul/ele valoric/e.

Clientul are obligativitatea de a prezenta un act de identitate pentru a se verifica numărul total de vouchere primite. Datele personale colectate nu vor fi folosite în nici un alt scop. SC IKEA Romania SRL este operator de date cu caracter personal înregistrat în registrul de evidență al ANSPDCP cu nr. 21246.

SECŢIUNEA 6. ACORDAREA VOUCHERELOR

Se acordă vouchere in valoare de 20 lei pentru fiecare piesă de mobilier adusă la magazinul IKEA pentru a fi reciclat, in limita a 5 vouchere de persoană, in perioada calendaristica 20.12.2013 – 26.01.2014.
Voucherul are valoarea de 20 lei, reprezintă un mijloc de plată şi poate fi folosit exclusiv în magazinul IKEA. Nu poate fi folosit pentru achiziţionarea produselor din Restaurant, Bistro sau din Magazinul de Delicatese Suedeze.

Valoarea produselor achiziţionate trebuie să fie egală sau mai mare decât valoarea voucherului/lor. În cazul în care valoarea articolelor este mai mare diferenţa se poate achita cu orice altă formă de plată (numerar, card bancar VISA, VISA Electron, Mastercard sau Maestro). În cazul în care valoarea articolelor este mai mică, la achiziţiile cu acest voucher nu se acorda rest.
Voucherul poate fi folosit pana la data de 30.06.2014 inclusiv.

SECTIUNEA 7. ALTERNATIVE

Clienții care dețin unul sau mai multe vouchere nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și nici nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare a promoției.

SECŢIUNEA 8. TAXE

Clienților care participă la această campanile nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Poșta Română în cazul solicitării scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate în Secțiunea de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea vizualizarii prezentului regulament sau solicitării acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea până la Centrul Comercial).

SECŢIUNEA 9. DIVERSE

În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promoționale, SC IKEA Romania SRL îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL PROMOŢIEI

Prin participarea la prezenta campanie, clienții sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament.
Regulamentul Oficial al promoției poate fi solicitat în copie in mod gratuit la numărul 021-407.45.32 număr cu tarif normal, luni-duminică, orele 10.00-21.00, (exceptând sărbătorile legale) pe perioada campaniei sau poate fi vizualizat și la: http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/splash.html

Pentru întrebări legate de campania promoțională, participanții pot suna la numărul de telefon 021-407.45.32 sau pot trimite e-mail la info.bucuresti.ro@ikea.com începând cu data de 20.12.2013 si până în data de 26.01.2014 unde vor primi toate informațiile legate de prezenta campanie promoțională.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmând ca aceste modificari să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare al acestor modificari în Centrul Comercial IKEA, la departamentul Relatii Clienti și/sau la adresa : http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/splash.html

SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA PROMOȚIEI

Fără a aduce atingere prevederilor secțiunii 10 de mai sus, prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termen în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă in imposibilitatea de a-și indeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Dacă o situație de fortă majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind indeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 și 1083 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice clienților participanți la campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 12. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Promoție se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
Legea aplicabilă este legea română.


SC IKEA ROMANIA SRL
BUCURESTI,
DECEMBRIE 2013