REGULAMENTUL CAMPANIEI „Renovează-ţi bucătăria şi baia”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Renovează-ți bucătăria și baia”
CE SE VA DESFASURA IN PERIOADA
18.05.2013 - 21.07.2013SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promoționale este SC IKEA România SRL, cu sediul social în București, Sos. București - Ploiești Nr. 42, Sector 1, București România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr J40/8161/2005, CUI 17547941, atribut fiscal RO, cont bancar RO64BRDE 445SV75945994450 deschis la BRD - suc Dorobanți, denumită în cele ce urmează Organizator, reprezentată legal prin Domnul Cornel Oprișan în calitate de Director General.

Campania promoțională se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participantii. Orice persoană care participă la această campanie promoțională este de acord cu termenii si condițiile desfășurării acesteia, orice nerespectare având ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoțională „Renovează-ți bucătăria și baia” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață, republicată in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Aceasta campanie promoțională se desfasoară în incinta centrului comercial IKEA din Sos. București – Ploiești 42A, Sector 1, București („Centrul Comercial IKEA”). Serviciile de transport, montaj și instalare pentru produsele care fac obiectul promoției, se efectueaza pe teritoriul Municipiului București și în localitățile cuprinse în lista din Anexa nr. 2.

SECŢIUNEA 4. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

Poate participa la prezenta campanie orice persoana fizică cu vârsta peste 18 ani (denumit in prezentul Regulament „client”) în urma achiziției în valoare de minimum 1.000 lei inclusiv TVA, pe un singur bon fiscal, de produse din cadrul uneia din fiecare dintre următoarele categorii de articole comercializate în magazinul IKEA:
- Mobilier și electrocasnice de bucătărie
- Mobilier, accesorii și corpuri de iluminat pentru baie


Pentru a beneficia de serviciile de transport, montaj și instalare gratuite, locul de livrare și/sau montaj trebuie sa fie în Municipiul București și în localitatile cuprinse în lista din Anexa nr. 2.

Pentru evitarea oricărui dubiu, produsele avute în vedere în cadrul acestei secțiuni sunt incluse în Anexa nr. 1 a acestui regulament. Pentru participarea la prezenta promoție, achiziția oricăror produse prevăzute în Anexa nr. 1 trebuie sa aiba loc in perioada 18.05.2013 – 21.07.2013.

In aceasta promoție nu intra produsele vândute în zona „ AȘA CUM SUNT”.

Informații cu privire la stocul produselor poate fi verificat la adresa http://www.ikea.com/ro/ro/catalog/allproducts/, prin telefon 021.407.45.32 la serviciul de relații cu clienții sau prin apelarea la personalul IKEA din Centrul Comercial IKEA.

Nu pot participa la campanie angajaţii oricărei societăți comerciale din grupul IKEA.

SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

Campania promoțională constă în acordarea următoarelor servicii:

- Transport, montaj si instalare gratuite

Pentru achizitionarea de produse din Anexa nr. 1 în valoare de minim 1000 lei, inclusiv TVA, cumpărate pe un singur bon fiscal, pentru fiecare dintre categoriile participante. Clientul poate opta pentru oricare din aceste servicii sau pentru toate.

Pentru a putea beneficia de serviciile gratuite oferite de SC IKEA ROMANIA SRL prin prezenta promoție, clientul va încheia cu SC PRO NATUR SRL urmatoarele documente, în funcție de serviciile solicitate:

- Contract prestari servicii - transport “ Renovează-ți bucătăria și baia” (Anexa nr. 3)
- Contract prestari servicii - montaj “ Renovează-ți bucătăria și baia” ( Anexa nr. 4 )
- Contract prestari servicii - instalare “ Renovează-ți bucătăria și baia” ( Anexa nr. 5 )
Aceste documente vor stabili termenii si condițiile în care vor fi efectuate serviciile de transport, montaj și intalare.

Serviciile de transport, montaj și intalare vor fi prestate, în numele SC IKEA ROMANIA SRL, de către SC PRO NATUR SRL, cu datele de identificare : J40/6325/2004, CUI : RO16350070, cu sediul în Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, nr 74C, sector 1, București, telefon 021.315.26.70; 0730.555.170 ; 0730.55.50.81, reprezentat prin Viorel Rotaru, legitimat cu CI seria RR numarul 600149 eliberat de SPCEP S1 biroul nr 5 la data de 13.05.2009.

- Termenul de livrare al produselor din Anexa nr. 1 este de maxim 2 zile de la semnarea Contractului prestari servicii - transport “ Renovează-ți bucătăria și baia” (Anexa nr. 3) pentru localitatile aflate in Zona 1, și de maxim 5 zile de la semnarea Contractului de prestari servicii - transport “ Renovează-ți bucătăria și baia” (Anexa nr. 3) pentru localitățile aflate în Zona 2.

- Serviciile de montaj și instalare se executa în maxim 7 zile de la recepția mărfii la locul de livrare.
- Serviciul de instalare include gaura în perete pentru hota cu evacuare în exterior.

Nu fac obiectul acestei campanii promoționale:
- Serviciile de transport rapid
- Servicii de montaj rapid
- Serviciile de depozitare la magazinul IKEA

Serviciile de transport, montaj și instalare nu se vor efectua in zilele in care magazinul IKEA este închis, iar serviciile montaj și intalare nu se efectueaza duminica.

În cazul în care clientul dorește să transporte, să monteze sau să instaleze alte produse IKEA care nu sunt in Anexa nr. 1 va plăti prețul afișat în magazin.

În cazul în care clientul dorește să transporte produse IKEA în afara Bucureștiului și a localităților din Anexa nr. 2 va plăti prețul afișat în magazin.

Condiții de acordare:
Pentru a putea participa la aceasta campanie promoțională, Clientul trebuie să achiziționeze produse din Anexa nr. 1 in valoare de minim 1.000 de lei inclusiv TVA, pe un singur bon fiscal, pentru fiecare dintre categoriile participante.
Locul livrării, montajului și/sau a instalării trebuie să se situeze în Municipiul București și în localitatile cuprinse în lista din Anexa nr. 2.
Nu există o limită maximă a produselor ce pot fi achiziționate. Orice persoana care achizitioneaza produse prevăzute în Anexa nr. 1 în valoare de minim 1.000 de lei inclusiv TVA pentru fiecare dintre categoriile participante are dreptul de a primi gratuit serviciile de transport, montaj și intalare.

Returnare produse:
Orice returnare a produselor cumpărate în temeiul prezentului regulament este permisă cu respectarea politicii de returnare a produselor IKEA disponibilă în broșurile de garanții din Centrul Comercial IKEA şi pe website.

SECŢIUNEA 6. ACORDAREA SERVICIILOR GRATUITE DE TRANSPORT, MONTAJ ȘI INSTALARE

Pentru a beneficia de servicii de transport, montaj și intalare gratuite, clientul trebuie să contacteze personalul IKEA Romania şi să primeasca o „Lista ridicare art. C&C” (Anexa nr. 6) pentru produsele din promoție cumpărate, separat pentru fiecare dintre categoriile participante:
- mobilier și electrocasnice de bucătărie
- mobilier, accesorii și corpuri de iluminat pentru baie.
La lista de ridicare art. C&C se va atașa schița combinației planificate. În lipsa schiței combinației planificate clientul nu va beneficia de serviciile de montaj și instalare gratuite pentru mobilierul și electrocasnicele de bucătărie sau pentru mobilierul de baie.

Clientul va merge la linia caselor și va plăti, pe un bon separat, produsele care fac obiectul promoției. Casierul va înmana clientului un voucher numerotat (Anexa nr. 7), pe baza căruia clientul are dreptul să primească gratuit transport, montaj și intalare pentru produsele din promoție. Clientul va merge la departamentul „Livrare/montaj la domiciliu”, unde, pe baza bonului fiscal și a voucherului primit de la casier, va încheia cu SC PRO NATUR SRL documentele specificate la Secțiunea 5.

Fiecare voucher va da dreptul clientului la un transport, o instalare și un montaj gratuit.

In situația în care clientul nu este prezent la locul livrării și/sau montajului, va suporta cheltuielile de reprogramare.

SECTIUNEA 7. ALTERNATIVELE SERVICIILOR GRATUITE DE TRANSPORT ȘI MONTAJ

Clienții care achiziționeaza produse din Anexa nr. 1 in valoare de minim 1000 lei, inclusv TVA, dar nu pot beneficia de serviciile gratuite de transport, montaj și instalare, din motive care sunt independente de SC IKEA Romania SRL, nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și nici nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare a promoției.

SECŢIUNEA 8. TAXE

Clienților care participă la această campanile nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Poșta Română în cazul solicitării scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate în Secțiunea de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea vizualizarii prezentului regulament sau solicitării acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea până la Centrul Comercial).

SECŢIUNEA 9. DIVERSE

În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promoționale, SC IKEA Romania SRL îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL PROMOŢIEI

Prin participarea la prezenta campanie, clienții sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament.
Regulamentul Oficial al promoției poate fi solicitat în copie in mod gratuit la numărul 021-407.45.32 număr cu tarif normal, luni-duminică, orele 10.00-21.00, (exceptând sărbătorile legale) pe perioada campaniei sau poate fi vizualizat și la: http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/splash.html

Pentru întrebări legate de campania promoțională, participanții pot suna la numărul de telefon 021-407.45.32 sau pot trimite e-mail la info.bucuresti.ro@ikea.com începând cu data de 18.05.2013 si până în data de 21.07.2013 unde vor primi toate informațiile legate de prezenta campanie promoțională.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmând ca aceste modificari să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare al acestor modificari în Centrul Comercial IKEA, la departamentul Relatii Clienti și/sau la adresa :http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/splash.html

SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA PROMOȚIEI

Fără a aduce atingere prevederilor secțiunii 10 de mai sus, prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termen în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă in imposibilitatea de a-și indeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Dacă o situație de fortă majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind indeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 și 1083 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice clienților participanți la campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 12. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Promoție se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
Legea aplicabilă este legea română.


SC IKEA ROMANIA SRL
BUCURESTI,
APRILIE 2013