Dialog med samarbeidspartnerne

Vi får kunnskap gjennom dialog med våre samarbeidspartnere. Ved å samarbeide med selskaper, fagforeninger, frivillige organisasjoner og andre organisasjoner, kan vi lære, dele erfaringer og oppnå mer enn vi kunne gjort dersom vi jobbet på egen hånd.
 
Listen nedenfor beskriver våre hovedsamarbeidspartnere rundt om i verden, og den forklarer hvordan IKEA samarbeider med hver enkelt organisasjon.

Better Cotton Initiative (BCI)

BCI har som mål å minske bomullsproduksjonens miljømessige og sosiale belastning verden over. BCI er et samarbeid med mange interessenter som ble satt igang av den globale miljøorganisasjonen WWF og International Finance Corporation. BCI er åpen for alle aktører som sier seg enig i prosjektets agenda og mål. Hovedvekten av medlemmene er internasjonale selskaper, ikke-statlige organisasjoner og UNEP (United Nations Environment Programme). IKEA-konsernet er medlem av BCI.

Building and Wood Workers' International (BWI)

Den internasjonale bygg- og trearbeiderføderasjonen Building and Wood Workers' International (BWI) har mer enn 12 millioner medlemmer fordelt på 350 fagforeninger verden over, innen bygg-, byggmaterial-, tre- og skogbrukindustri og beslektede industrier. I 1998 la BWI og IKEA grunnlaget for et langsiktig samarbeid og en samarbeidsavtale som baserer seg på IKEAs etiske retningslinjer, The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products (IWAY). IKEA-konsernet og BWI møtes med jevne mellomrom for å utveksle erfaringer og drøfte arbeidsforhold og samfunnsansvar.

Business for Social Responsibility (BSR)

BSR er en global, ideell organisasjon som har som mål å hjelpe selskapene som er medlemmer av organisasjonen med å drive forretninger samtidig som det tas hensyn til etiske verdier, mennesker, samfunn og miljø. BSR tilbyr informasjon, verktøy, kurs og rådgivende tjenester der målet er å få bedrifters samfunnsansvar til å bli en integrert del av forretningsdrift og forretningsstrategier. IKEA-konsernet er medlem av BSR og har en IKEA-representant i styret.

Clean Cargo Working Group (CCWG)

CCWG styres av BSR og arbeider for å innføre en mer bærekraftig produkttransport. CCWG utvikler frivillige retningslinjer og lovforslag innen miljø for bedre å kunne evaluere og forbedre godstransporten. Målet for CCWG er at produkttransporten blir en integrert del av leveransekjeden. Medlemmene i CCWG er ledende, multinasjonale produsenter og detaljister (spedisjonsfirmaer), transportfirmaer (som tilbyr transport via sjø, veier, tog og luft). IKEA-konsernet er medlem av Clean Cargo Working Group.

Compassion in World Farming (CIWF)

Compassion in World Farming (CIWF) er en anerkjent internasjonal dyrevernorganisasjon. Den jobber med Europas næringsmiddelindustri, og støtter produkter og tiltak som bedrer velferden for husdyr. Den veldedige organisasjonen fokuserer på å finne gode løsninger gjennom å bygge relasjoner med matvareselskaper basert på tillit, gjensidig nytte og premiering for fremskritt. CIWF samarbeider også med andre ideelle organisasjoner og plattformer for bærekraftig utvikling for å innlemme velferd for husdyr i regelverk for offentlige anskaffelser og rapportering samt i grunnleggende rettsprinsipper. IKEA og CIWF samarbeider om å heve standardene for dyrevelferd i IKEAs mat- og restaurantvirksomhet.

European Retailers Round Table (ERRT)

ERRT er en nettverksorganisasjon for detaljister i Europa. Gruppen samarbeider med EU om spørsmål relatert til detaljindustrien for å hjelpe selskaper med å holde seg informert om utviklingen. Den fremmer også industriens interesser. Fokusaktiviteter inkluderer forbrukerbeskyttelse, trygg mat, klimaspørsmål, felles sosialt ansvar og handelsspørsmål. IKEA er medlem av organisasjonen.

Forest Stewardship Council (FSC)

FSC er et uavhengig internasjonalt nettverk som arbeider for ansvarlig forvaltning av verdens skogområder. IKEA-konsernet har vært medlem siden oppstarten i 1993. FSC har etablert internasjonale standarder for ansvarlig skogsforvaltning og godkjenner uavhengige tredjepartsorganisasjoner som sertifiserer skogforvaltere og trevirkeprodusenter i henhold til disse standardene.

Global Compact

Global Compact er et nettverk grunnlagt av FN. Nettverket skal fremme bedrifters samfunnsansvar og jobber for å få selskaper til å engasjere seg i arbeidet med å løse utfordringene som globaliseringen medfører. Global Compact oppmuntrer selskaper til å samarbeide med FN-organer, fagforeninger og det sivile samfunn i forhold til allmenngyldige spørsmål innen miljø- og samfunnsansvar. Organisasjonens virksomhet baserer seg på 10 allmenngyldige prinsipper rundt menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, bærekraftig forretningsdrift og bekjempelse av korrupsjon. Global Compact tilbyr policy-dialoger, opplæring og nettverk. IKEA-konsernet er medlem av Global Compact.

Global Forest & Trade Network (GFTN)

Global Forest & Trade Network (GFTN) er et nettverk i regi av WWF. Nettverket jobber for å eliminere omsetning og salg av ulovlig hugd tømmer, og for å styrke forvaltningen av verdifulle og truede skoger i verden. Deltakende bedrifter og organisasjoner jobber for å fremme ansvarlig skogbruk og troverdig sertifisering. IKEA er med i dette nettverket fordi vi driver global innkjøps- og skogbruksvirksomhet i fem av verdens største treproduserende land: Russland, Polen, Kina, Romania og Sverige.

Global Social Compliance Programme (GSCP)

Global Social Compliance Programme (GSCP) er et samarbeidsprogram der selskaper kommer til enighet om beste praksis i arbeids- og miljøstandarder i leveringskjeden. Målet er å utvikle en bærekraftig, global modell som bedrer arbeidsforholdene og miljøsatsingen i globale leveringskjeder. Med en felles tilnærming til rapportering reduserer programmet arbeidsbyrden forbundet med sosiale kontroller. Dermed blir overvåkings- og forbedringsprosessene mer effektive både for selskapene selv og for leverandørene deres. Deltakerselskapene er både forhandlere og produsenter av forbruksvarer.

International Labour Organization (ILO)

International Labour Organization (ILO) er FNs internasjonale arbeidsorganisasjon som arbeider for sosial rettferdighet, og for å utvikle internasjonale anerkjente menneske- og arbeidsrettigheter. ILO er en tredelt organisasjon som samler representanter fra styresmakter, arbeidsgivere og arbeidere. Et av organisasjonens hovedansvar er å forme og overvåke internasjonale arbeidsstandarder. IKEA har en dialog med ILO angående arbeidsforhold og -standarder.

Regnskogsalliansen

Regnskogsalliansen er en ideell organisasjon som arbeider for å bevare det biologiske mangfoldet og for å fremme bærekraftig jord- og skogbruk. Organisasjonen er tilstede i rundt 60 land, og den hjelper samfunn, virksomheter og styresmakter til å endre på deres metoder for arealanvendelse. Regnskogsalliansen gir informasjon til IKEA om innkjøpsmetoder av trevirke, og Regnskogsalliansens SmartWood Program brukes til kontroller i visse områder.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), også kalt Rundebordskonferansen, er en ideell organisasjon som jobber for å utvikle og innføre globale standarder for bærekraftig palmeolje. Organisasjonen omfatter aktører fra hele palmeoljeindustrien – palmeoljeprodusenter, selskaper som foredler eller handler med palmeolje, produsenter av forbruksvarer, forhandlere, investorer og ikke-statlige organisasjoner innenfor miljøvern og samfunnsutvikling. IKEA har vært medlem siden 2006.

Redd Barna

Redd Barna er verdens største uavhengige hjelpeorganisasjon for barn, og arbeider for å beskytte barns rett til mat, husly, helse, utdanning og en tilværelse uten for vold, overgrep og utnyttelse. Redd Barna og IKEA Foundation har et langvarig samarbeid i kampen mot barnearbeid, og jobber både lokalt og internasjonalt.

The Network for Transport and Environment (NTM)

NTM er en ideell organisasjon som har som mål å etablere et felles utgangspunkt for hvordan man skal beregne påvirkningen som ulike former for transport har på miljøet. IKEA-konsernet er medlem av organisasjonen.

FNs Utviklingsprogram (UNDP)

FNs utviklingsprogram UNDP, er et globalt nettverk som jobber for endring og for å bistå land med kunnskap, erfaring og ressurser for å hjelpe mennesker til å skape et bedre liv. Vi er til stede i 166 land, og samarbeider med mennesker om deres egne løsninger på globale og nasjonale utfordringer i forbindelse med utvikling. Vårt fokus er å hjelpe land med å bygge og dele løsninger på utfordringene ved et demokratisk styresett, fattigdomsreduksjon, kriseforebygging og gjenoppbygging, miljø og energi og HIV/AIDS. I alle våre aktiviteter oppfordrer vi til å verne om menneskerettigheter og likestilling. IKEA Foundation samarbeider med UNDP i Kvinnenes stemmer-prosjektet i Uttar Pradesh, India.

UNICEF

UNICEF er FNs barnefond, verdens ledende hjelpeorganisasjon for barn. Fondet er tilstede i over 150 land og områder, og jobber med problemstillinger som påvirker barn i alle verdens land, herunder ivaretakelse av barns sikkerhet, liv og helse, utvikling, god grunnutdanning, likestilling og HIV/AIDS. IKEA Foundation har støttet UNICEFs prosjekter i over ti år, og samarbeider med fondet både lokalt og internasjonalt.
 
Les mer om IKEA og UNICEFs fellesprosjekter på

UTZ Certified

IKEA bruker bare kaffe som er sertifisert av UTZ Certified. UTZ Certified er en uavhengig idealistisk organisasjon som står bak verdens største og raskest voksende sertifiseringsprogram for bærekraftig kaffeproduksjon.

WWF

Den verdensomspennende miljøorganisasjonen WWF er en av verdens største og mest erfarne, med et globalt nettverk som omfatter mer enn 100 land. WWFs mål er å stoppe ødeleggelsene av jordens naturlige miljø og skape en fremtid der menneskeheten lever i harmoni med naturen. Dette skal gjøres gjennom vern av det biologiske mangfoldet, bærekraftig utnyttelse av fornybare naturressurser og reduksjon av forurensning og unødig forbruk. IKEA-konsernet og WWF samarbeider for å fremme ansvarlig skogbruk, miljøvennlig bomullsproduksjon og reduksjon av CO2-utslippene.
 
Les mer om WWF og IKEAs fellesprosjekter på

Les våre dokumenter

Last ned våre rapporter, etiske retningslinjer, osv.

Jobb hos IKEA

Når du vokser,
vokser IKEA også.