Prosjekter

Plantegning
Våre etableringsprosjekter

Har du spørsmål om IKEAs etableringer? Ta kontakt på pressesenter@ikea.com

Vestby

Nytt varehus er planlagt i Vestby. IKEA har inngått en betinget kjøpsavtale om etablering av et nytt varehus i Vestby kommune, nærmere bestemt på Delijordet.

IKEA ønsket å analysere regionen for å se hvilke alternativer som finnes til etablering på den aktuelle tomten, og satte i den sammenheng ut arbeidet med en lokaliseringsanalyse.

Lokaliseringsnalysen er utført av IK Arkitektur + Urbanisme AS og Dyrvik Arkitekter AS i fellesskap, med IKEA som oppdragsgiver. Den er utarbeidet på anbefaling fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Analysen ser regionen i sammenheng og vil inngå som et viktig forarbeid til konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven knyttet til detaljplanlegging og byggesaksbehandling av tiltaket. Analysen er utarbeidet i dialog med Akershus fylkeskommune, men innhold og konklusjoner er det IKEA alene som står for.

Analysen konkluderer med at Delijordet i Vestby er det beste alternativet. For å ivareta hensynet til jordvern, ønsker IKEA å undersøke muligheten for å flytte matjorden på tomten.

Rapporten analyserer åtte ulike tomter og to tettsteder i Follo. I Ski, det eneste stedet i Follo det er lov til å etablere et IKEA-varehus i henhold til overordnede føringer, finnes det ikke tilstrekkelig ledig tomteareal. De andre aktuelle tomtene er vurdert uegnet blant annet som følge av manglende infrastruktur (vei/tog) eller fordi opparbeidelse av tomt blir for komplisert og kostbart.

Delijordet i Vestby kommer best ut av analysen fordi tomten ligger i et område hvor regional vei og jernbane krysser hverandre, og i nær tilknytning til Vestby sentrum. Vestby har i dag en økende betydning i forhold til regional handel, samtidig som tomten gir gode muligheter for å håndtere trafikken et nytt varehus vil generere.

I forbindelse med konsekvensutredning ønsker IKEA, i samarbeid med Vestby kommune, å innlede en dialog med Landbrukskontoret i Follo og Universitetet i Ås for å utrede hvordan en eventuell flytting av matjord kan gjøres på en best mulig måte. I den forbindelse anser IKEA også Statens vegvesens erfaringer fra utbyggingen av ny E18 gjennom Ski og Ås som verdifulle.

20 prosent av kundene som i dag handler på Furuset og seks prosent av kundene på Slependen kommer fra Follo-regionen. Et nytt IKEA-varehus vil redusere biltrafikk til Oslo og bidra til utvikling av hele Follo-regionen da erfaringer viser at IKEA fungerer som en generator for handel generelt. I tillegg vil IKEA skape anslagsvis 200-250 nye arbeidsplasser.

Planene for et IKEA-varehus på Delijordet må nå innarbeides i kommunedelplan for Vestby nord. Videre må det utarbeides reguleringsplan med konsekvensutredning.

Planlagt åpning: Ikke fastsatt.

Ringsaker

IKEA skal etablere et nytt varehus i Ringsaker kommune, nærmere bestemt i Nydal Øst.
Varehuset, som vil stå klart i 2014/2015, forventes å sysselsette over 200 medarbeidere og det forventes én million besøkende i året.


IKEA har kjøpt en tomt på 114 mål i Ringsaker, Nydal Øst, fra Olrudgruppen AS og ønsker å oppføre et standard varehus på tomten. Dette blir IKEAs syvende varehus i Norge, og både Ringsaker kommune og IKEA er godt fornøyde med å ha kommet til enighet om etableringen.

Det planlegges for et standard IKEA-varehus på mellom 25 000 og 30 000 kvadratmeter, og i varehuset alene vil Ringsaker kommune få over 200 nye arbeidsplasser. I tillegg til dette kommer at det i byggeprosessen og i selve driften av varehuset også vil være behov som må dekkes inn. IKEA vil, så langt det lar seg gjøre, etterstrebe å benytte lokale og regionale leverandører i alle faser av etableringen, slik at næringslivet i regionen i størst mulig grad skal kunne dra nytte av prosjektet.

IKEA håper å kunne åpne dørene i årsskiftet 2014/2015, og prosessen frem mot åpning vil være skånsom for omgivelsene.

Planlagt åpning: 2014/2015

Larvik

Miljøverndepartementet godkjenner IKEAs planer om å bygge varehus på Danebo i Vestfold.

IKEA har lenge vært interessert i å etablere et varehus sør for IKEA Slependen. I 2007 begynte prosessen med å vurdere tomtealternativer og i juni samme år ble Danebo på grensen mellom Larvik og Sandefjord kommuner valgt som lokasjon. I oktober 2009 kjøpte IKEA tomten på Danebo.

Kjøpet av Danebo-tomten er et resultat av en prosess med kommunene i regionen og deres ønske om å utvikle Daneboområdet. IKANO, IKEAs ”søsterorganisasjon”, har kjøpt tomt samme sted for å utvikle den til industri- og lagerbygg og den type næringsbygg det er behov for i regionen. Både Larvik og Sandefjord har i dag underskudd på tomter for denne type virksomheter. Det vil ikke bli annen handel på området. Reguleringsprosess ble startet opp, men satt på vent i påvente av avklaring fra Miljøverndepartementet (MD).

Fylkestinget vedtok 20. oktober 2009 Regional plan for handel og sentrumsutvikling (RP). I denne var det lagt til en unntaksbestemmelse som åpner for en etablering av et IKEA-varehus på Danebo. Sandefjord og Larvik kommuner støttet unntaksbestemmelsen, og de har justert sine kommuneplaner tilsvarende. Fylkesmannen støttet også unntaksbestemmelsen og Fylkesordføreren har oversendt planen til MD for vurdering.

Konklusjonen på MDs vurdering kom altså i dag, og IKEA kan dermed markere starten av sitt virksomhetsår med oppstarten av to nye varehusetableringer, både på Ringsaker og på Danebo.

Det planlegges for et standard IKEA-varehus på 36 000 kvadratmeter, og en foreløpig åpning av varehuset er satt til 2015. I varehuset alene vil Vestfold få cirka 250 nye arbeidsplasser.

For lokalsamfunnet står IKEA for et langsiktig partnerskap. I byggeprosessen og i selve driften av varehuset vil det også være behov som må dekkes inn. Man vil, så langt det lar seg gjøre, etterstrebe å benytte lokale og regionale leverandører i alle faser av etableringen, slik at næringslivet i regionen i størst mulig grad skal kunne dra nytte av prosjektet.

IKEA har som global målsetning til enhver tid å bygge de mest moderne og miljøvennlige varehusene.

Prosessen videre nå vil være at Larvik og Sandefjord kommuner skal gjennomføre en reguleringsprosess av området, og deretter vil det konkrete arbeidet med selve byggesaken starte. IKEA vil samarbeide tett med lokale myndigheter og andre aktører for å sikre en best mulig etableringsprosess.

Tomten er på cirka 80 mål og ligger på Danebo, på grensen mellom Larvik og Sandefjord. Tomten oppfyller Rikspolitisk bestemmelse om forskrift for kjøpesentre (RPB). Arealene ligger inne i kommuneplanene som næringsarealer og er innarbeidet i Regional delplan for handel og senterutvikling i Vestfold.

Planlagt åpning: 2015

Tromsø

Nytt varehus er planlagt i Tromsø.

På en pressekonferanse 31. august 2011 kunngjorde IKEA sin interesse for etablering av et nytt varehus i Tromsø kommune.

Samtidig ble det også presisert at Tromsø er det eneste alternativet for varehusetablering i Nord-Norge.

IKEA vurderer fem konkrete tomter for etablering i området.

Planlagt åpning: Ikke fastsatt.