IKEA Fonds voor kinderen en opvang

Gekozen projecten

IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding
Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding heeft in 2014 acht projecten geselecteerd voor de opvang van baby’s en kleine kinderen uit kansarme gezinnen die in sociale woningen gehuisvest zijn. Alle projecten samen ontvangen in totaal 58.800 euro steun van het Fonds.
De voor 2014 geselecteerde projecten zijn representatief voor de verscheidenheid aan initiatieven in het veld.
Lees hier meer over de geselecteerde organisaties (crèches, sociale huisvestingsmaatschappijen...), hun geografische ligging en aanpak.
Crèche "Mi p'tit colau“
Namur - Saint-Servais

Beschrijving organisatie: Onze crèche maakt deel uit van de vzw SONEFA (crèches van de stad Namen) en is vijf jaar geleden gestart. Als “crèche urgence emploi” (noodcrèche - werk) is ze geschikt voor de opvang van kinderen die specifieke aandacht nodig hebben. Deze opvangplek werd ingericht om tegemoet te komen aan de behoeften van ouders die een opleiding volgen, werk zoeken, werken als PWA’er of in een invoegbedrijf. Omdat ze gelegen is in de buurt van een socialewoningcomplex (het Hastedon-complex) trok onze crèche een aantal gezinnen uit deze sociale woningen aan. Van de 105 kinderen die de crèche de afgelopen vijf jaar bezochten, kwamen er 32 uit deze wijk, naast een tiental kinderen uit andere socialewoningwijken in Namen. Wij hebben een dubbele doelstelling: enerzijds de ouders ondersteunen in hun streven naar sociale integratie en hen bijstaan in hun traject en anderzijds de kinderen via de opvang stimuleren in hun socialisatie en hun een plek bieden om op te groeien in alle veiligheid.

Projectnaam: Les Colaus en herbe
Beschrijving project: Inrichten van een veilige, verwelkomende, aangename groene ruimte bij een crèche in de buurt van een socialewoningcomplex. Kinderen die daar thuis geen kans toe hebben kunnen in deze tuin “openbloeien”: ze kunnen er spelen en zelf fruit, groenten en kruiden kweken.
Toegekend bedrag: 9.000,- euro
Wigwam
Leuven - Kessel-Lo

Beschrijving organisatie: De reguliere opdracht van Wigwam is kinderopvang, maar Wigwam wil meer bieden dan kinderopvang alleen en kiest er dan ook voor om kinderen uit maatschappelijk kwetsbare en kansarme gezinnen 'zorg op maat' te verschaffen om hun ontwikkeling en ontplooiing alle kansen te geven. Daarnaast biedt Wigwam ook integrale en laagdrempelige gezinsondersteuning voor deze gezinnen en willen we ouders op deze manier de kans geven hun (zelf) vertrouwen, draagkracht, kennis,competenties en vaardigheden (terug) op te bouwen en/of te vergroten en hun sociaal netwerk uit te breiden. Door zowel kinderen als ouders een langdurige en intensieve ondersteuning en/of begeleiding ‘op maat’ te bieden, trachten we hen sterker te maken en de kansenongelijkheid in een zo vroeg mogelijk stadium te doorbreken. Wigwam is dan ook een open (t)huis voor alle kinderen en ouders en probeert hen zo optimale kansen te bieden om zich te ontwikkelen en om een volwaardige plaats te vinden in onze maatschappij.

Projectnaam: Wigwam, een open (t)huis voor het hele gezin
Beschrijving project: Wigwam hanteert voorschoolse kinderopvang als informele toegangspoort naar integrale, laagdrempelige gezinsondersteuning, waardoor de vicieuze cirkel van (kans)armoede doorbroken en beperkt wordt. Wigwam wil eveneens een open huis zijn voor niet-Wigwamgezinnen, zodat ook buurtbewoners, sympathisanten, enz. bereikt worden, en er breed, gedragen en vooral ongedwongen wordt gestreefd naar samenlevingsopbouw en gemeenschapsvorming, het bevorderen van onderlinge sociale steun en sociale cohesie, enz.
Toegekend bedrag: 9.571,- euro
Vzw Pourquoi Pas Toi
Bergen

Beschrijving organisatie: De vzw “Pourquoi pas toi” ontwikkelt een sociaal en cultureel project rond de inrichting van een ruimte en het aanbieden van begeleiding gericht op communicatie, verbale, lichamelijke, artistieke en culturele expressie, sociale integratie en integratie op de arbeidsmarkt, zelfkennis en zelfontplooiing. Onze werking draait rond: de valorisatie en ontwikkeling van het artistieke en creatieve potentieel van jonge mensen; begeleiding van volwassenen op het vlak van sociale/arbeidsmarktintegratie en levenslang leren; sensibilisering rond maatschappelijke problemen, maatschappelijke, menselijke en ethische waarden en burgerzin; verbetering van het welzijn en op het vlak van de individuele en gezamenlijke ontplooiing van kinderen, adolescenten en volwassenen als dynamische actoren in hun eigen leven, hun streek en de samenleving waarin ze evolueren. Deze werking steunt op een geheel van diverse competenties en technieken (toneel, dans, schilderen, tekenen, muziek, informatica...).

Projectnaam: La maison de "Madame Barbotine"
Beschrijving project: Inrichten van een onthaal- en ontmoetingsruimte voor baby’s en kleine kinderen en hun ouders uit kansarme gezinnen en gezinnen die in sociale woningen wonen. De doelstelling van dit project is de ouders (opnieuw) te leren een positieve band te ontwikkelen met hun kinderen via spelen, creativiteit, toneel, lezen, oriëntatieactiviteiten, muziek, koken, massage. De begeleiding wordt verzorgd door een psychologe en socioculturele animatoren.
Toegekend bedrag: 8.800,- euro
Vzw PAS: Pedagogisch Advies en Stimulering
Genk

Beschrijving organisatie: De VZW Pas werd in april 2000 opgericht als netwerkorganisatie actief inzake opvoedings- en gezinsondersteuning, hulpverlening en welzijn. Het netwerk telt 25 partners en heeft als kerntaak de ontwikkeling te garanderen van een behoeftedekkend, toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod opvoedingsondersteuning op maat van de Genkse gezinnen en omgeving.

Projectnaam: Flexibele kinderopvang 'de Koala'
Beschrijving project: Met ons project zullen we in het Huis van het Kind Genk-Zuid één dagdeel per week kinderopvang voorzien voor kinderen van 0-3 jaar uit (de meest) kwetsbare gezinnen in de wijken Sledderlo en Kolderbos (Genk-Zuid). Zij zullen er terecht kunnen voor opvang door een erkend kinderopvanginitiatief en dit gericht op ontwikkelingsstimulering, laagdrempeligheid (gratis of zeer goedkoop en toegankelijk) en flexibiliteit (slechts 3 dagen op voorhand inschrijven, niet verplicht elke week te komen).
Toegekend bedrag: 5.000,- euro
De Schaarbeekse Haard
Schaarbeek

Beschrijving organisatie: De Schaarbeekse Haard is een sociale huisvestingsmaatschappij die opgericht werd in 1899 en 2.250 woningen beheert op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek.
Onze hoofdopdracht is de terbeschikkingstelling van woningen afgestemd op het inkomen van de gezinnen die het het moeilijkst hebben. Concreet houdt dat het volgende in:

● beheer van de verhuring
● sociale begeleiding
● technisch onderhoud van het patrimonium
● uitbreiding van het patrimonium

Parallel daaraan hebben wij ook als missie onze huurders te stimuleren tot goed samenleven en het koesteren van hun woonomgeving. Daarom hebben wij de afgelopen vier jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een luik rond collectieve sociale en gemeenschapsbegeleiding.

Projectnaam: “Les Marmotins: onthaal voor kinderen van 0 tot 3 jaar vergezeld van een ouder, te midden van de sociale woningen in de wijk Marbotin”
Beschrijving project: Les Marmotins is een project dat zijn inspiratie haalt uit de principes van de Maison Verte van F. Dolto: een plek voor ontmoeting en uitwisseling waar kinderen en hun ouders sociale contacten kunnen leggen. Het project wordt ondersteund door professionals in de zorg voor kleine kinderen en wordt ondergebracht in lokalen die ter beschikking gesteld worden door de Schaarbeekse Haard. Door de kwaliteit van het aangeboden onthaal wil het project de sociale menging en het ontstaan van solidariteit onder de ouders bevorderen.
Toegekend bedrag: 8.429,- euro
Kinderdagverblijf De Ketjes
Brussel

Beschrijving organisatie: Kwaliteitsvolle opvang bieden aan kinderen tussen 0-3 jaar. Kinderen worden opgevangen in een veilige en geborgen leer-/leefomgeving zodat zij op eigen ritme kunnen evolueren tot een volwaardig individu.

Projectnaam: MOBK (Mobiel Opvanginitiatief Brusselse Ketten)
Beschrijving project: Door kinderopvang te organiseren, met een op- en afhaaldienst, voor de kinderen van ouders uit sociaal achtergestelde buurten die een opleiding volgen. Op deze manier werken we niet enkel drempelverlagend, maar verhogen we ook de ontplooiingskansen van kinderen en ouders.
Toegekend bedrag: 3.000,- euro
Vzw Kinderopvang Leuven
Leuven

Beschrijving organisatie: Voorschoolse kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar

Projectnaam: ik tatertaal, jij tatertaalt, wij tatertalen
Beschrijving project: Dit project beoogt, een taalstimuleringsproject, de installatie van een spelotheek en het opstarten van ouderparticipatiemomenten in ons nieuw buurtgericht kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf is gesitueerd in één van de Leuvense sociale aandachtswijken.
Toegekend bedrag: 5.000,- euro
La Sambrienne
Charleroi - Montignies-sur-Sambre

Beschrijving organisatie: Het beheer en de verhuring van sociale en daarmee gelijkgestelde woningen, van aangepaste of aanpasbare woningen, integratie- en transitwoningen. Het onthaal van de huurders bij hun intrek in een sociale, aangepaste of aanpasbare woning, integratie- of transitwoning. De aankoop, de bouw, de renovatie, de instandhouding, de verbetering, de aanpassing van woningen en de herstructurering van gebouwen waarvan de maatschappij eigenaar is of waarop ze zakelijke rechten heeft, om ze hoofdzakelijk voor huisvesting te bestemmen. De deelname aan de oprichting, het beheer en de werking van publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen die betrokken zijn bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het gewestelijk huisvestingsbeleid. Bijstandsverlening aan de plaatselijke besturen bij de uitvoering van het plaatselijk huisvestingsbeleid.

Projectnaam: Inrichten van een gesubsidieerde familieopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar in een woningcomplex
Beschrijving project: Twee door de stad Charleroi erkende onthaalmoeders zullen een tiental kinderen opvangen van jonger dan drie jaar, hoofdzakelijk uit gezinnen in sociale woningen, in samenwerking met verschillende ondersteuningsdiensten voor ouders. Het project zal de steun krijgen van een innoverende samenwerking tussen La Sambrienne (sociale huisvestingsmaatschappij) en de stad Charleroi.
Toegekend bedrag: 10.000,- euro