Algemene verkoopsvoorwaarden

Onze algemene voorwaarden

CONTRACTUELE VOORWAARDEN IKEA BELGIUM N.V.

Inleiding, algemeen :
- deze contractuele voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen klanten en IKEA BELGIUM N.V. (hierna : ‘IKEA’). Door het sluiten van een overeenkomst (bevestigen van de bestelling en uitvoeren van de betaling, ...) aanvaardt de klant dat deze contractuele voorwaarden er integraal en onlosmakelijk deel van uitmaken.
- afwijkingen op deze voorwaarden zijn enkel mogelijk indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard door een persoon die bevoegd is om IKEA te vertegenwoordigen. In geen enkel geval kan men een afwijking afleiden uit een eventueel gebrek aan reactie of protest van de zijde van IKEA.
- naast de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op alle overeenkomsten (sectie A., hierna), zijn er aanvullend bijzondere voorwaarden voor levering van gepersonaliseerde goederen(sectie B., hierna) en bijzondere voorwaarden voor te installeren keukens (sectie C., hierna).
- tenslotte worden er door IKEA ook informatiebrochures, praktische richtlijnen en andere inlichtingen verspreid. De hierna volgende contractuele voorwaarden hebben er wel altijd voorrang op.

A. ALGEMENE VOORWAARDEN.

A.1. Catalogus van IKEA.
De IKEA-catalogus is geldig vanaf het verschijnen ervan tot 31 juli van het jaar nadien.
De goederen worden in de catalogus zo getrouw mogelijk voorgesteld en beschreven. Minieme afwijkingen zijn echter mogelijk, o.a. qua kleur. Bij de opgave van prijzen, maten en afbeeldingen vallen vergissingen en (druk-)fouten niet volledig uit te sluiten. IKEA spant zich in om één en ander zo snel mogelijk recht te zetten (te beginnen met de website, die dan voorrang heeft op de papieren versie). IKEA is niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden, foutieve vermeldingen of gebreken in de catalogus. De vermelding in een catalogus betekent niet dat een product steeds en overal beschikbaar is.
De catalogus is eigendom van IKEA. Er mag niets uit worden gekopieerd of gepubliceerd, op welke wijze en met welk middel dan ook, zonder de schriftelijke toelating van IKEA.

A.2. Offertes, bestellingen en overeenkomsten : algemeen.
Een bestelling kan worden geplaatst in één van de woonwarenhuizen van IKEA. Er wordt steeds van uitgegaan dat de klant de goederen bestelt voor een normaal privaat gebruik en niet voor professioneel gebruik.
Een bestelling leidt slechts tot een overeenkomst als er een genummerde bestelbon van IKEA is opgemaakt en aan de klant is overhandigd. IKEA behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, zonder hiervoor enige verantwoording te moeten afleggen.

A.3. Levering en overdracht van eigendom.
De beschikbare artikelen die ter plaatst worden besteld worden overal geleverd in België en het Groot Hertogdom Luxemburg, met inachtneming van de plaatselijke bijzonderheden inzake vervoer.
De beschikbare artikelen die op afstand worden besteld worden geleverd uitsluitend in België.
Tenzij anders en uitdrukkelijk overeengekomen, vindt de levering van de goederen die ter plaats worden besteld, plaats bij de betaling ervan, in een woonwarenhuis van IKEA. De eigendom en de hiermee verbonden risico’s gaan over op het moment van de levering.

A 4. Herroeping en beleid inzake het ruilen van goederen of diensten

A.4.1. Gemeenschappelijke bepalingen van toepassing op het uitoefenen van het ruil- en herroepingsrecht bij IKEA voor bestellingen online en offline

A.4.1.1. Algemeen
De klant kan de aankoop in beginsel herroepen of ruilen binnen de 365 dagen volgend op de dag van aankoop van zijn goederen bij IKEA.
Goederen zullen slechts integraal worden terugbetaald door IKEA indien zij zich in een onbeschadigde staat bevinden en mits voorlegging van het originele aankoopbewijs
Indien aan de voorwaarden van toepassing op het ruil- of herroepingsrecht niet volledig voldaan is, houdt IKEA zich het recht voor om: - de teruggave en terugbetaling te weigeren; en/of
- een tegoedbon aan te bieden; en/of
- het bedrag van terugbetaling te verminderen indien de goederen een waardevermindering hebben ondervonden die het gevolg is van handelingen die verder gaan dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Wat betreft overeenkomsten voor het leveren van goederen en diensten, kan de klant de overeenkomst herroepen zonder opgave van redenen binnen de 14 dagen volgend op de dag van ontvangst van de betrokken goederen of het afsluiten van de overeenkomst tot het leveren van diensten.
De klant verliest zijn herroepingsrecht wanneer de dienst volledig werd uitgevoerd en de klant vooraf uitdrukkelijk instemde met het aanvatten van de diensten, en erkende dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra IKEA de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. IKEA zal iedere som ontvangen voor diensten die niet werden uitgevoerd op het ogenblik van het uitoefenen van het herroepingsrecht terugbetalen.

A.4.1.2 Afwijkingen en uitzondering op het herroepings- en/of ruilrecht

Afwijkend op wat voorafgaat, geldt voor de aankoop van een of meer matrassen een termijn van 90 dagen – in plaats van 365 dagen – volgend op de dag van aankoop om de overeenkomst te herroepen of het ruilrecht uit te oefenen indien de matrassen meer dan een nacht beslapen zijn geweest;

A.4.1.3 Gevolgen van het uitoefenen van het herroepings- en/of ruilrecht

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van toepassing op het herroepingsrecht voor verkoop op afstand (A.4.2.) en op de afwijkingen van toepassing op de termijn, beschikt de klant die kennis heeft gegeven van het feit dat hij zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen en/of de goederen wenst te ruilen over twee opties:
- ofwel brengt hij de goederen op zijn kosten naar eender welke winkel van IKEA in België binnen de 365 dagen;
- ofwel verzoekt hij dat de goederen worden bezorgd door IKEA;

in dit laatste geval, o is er een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de overeenkomstige leveringskost;
o verbindt de klant zich ertoe IKEA alle nuttige informatie te bezorgen over de kenmerken van het afhaaladres (bv. op welke verdieping de betrokken goederen moeten worden afgehaald, of er smalle deuren zijn, enz.), en ervoor te zorgen dat de locatie waar de goederen worden opgehaald voldoende toegankelijk is;
o verbindt de klant zich ertoe het formulier te ondertekenen dat wordt voorgelegd door de mandataris van IKEA, en dat bevestigt dat het goed werd opgehaald (de klant kan zich desgevallend laten vervangen door een volwassene naar keuze);<
o Indien de mandataris van IKEA van mening is dat het afhalen van goederen waarschijnlijk schade zal veroorzaken aan de betrokken goederen of andere zaken van de klant, zal de klant hiervan op de hoogte worden gebracht en zal de reden worden vermeld op het document dat dient te worden ingevuld bij het ophalen. IKEA zal niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt bij het ophalen van goederen indien voldoende zorg aan de dag wordt gelegd.

Indien de klant ervoor opteert om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zal de terugbetaling:
- onmiddellijk plaatsvinden indien de klant het goed (of de goederen) en/of de bestelbon voor het leveren van diensten terugbrengt naar een IKEA-winkel in België, voor zover de voorwaarden van toepassing op het uitoefenen van het herroepingsrecht vervuld zijn (termijn, staat van het goed, initiële aankoopbewijs, enz.);
- plaatsvinden binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop IKEA op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de klant om zijn teruggaverecht uit te oefenen, wanneer de klant ervoor opteert e om IKEA te vragen om de goederen te komen ophalen.

Indien de klant ervoor opteert het product te ruilen, krijgt hij een tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag (die geldig is voor alle IKEA-winkels in België,). Bij voorlegging van de tegoedbon, zal het aankoopbedrag op de tegoedbon worden afgetrokken van de totale prijs van de nieuwe aankoop.
- Indien de waarde van de tegoedbon lager is dan de totaalprijs van de nieuwe aankoop zal de klant het saldo bijpassen aan de kassa. Indien de waarde van de tegoedbon hoger is dan de totaalprijs van de nieuwe aankoop, zal de klant een nieuwe tegoedbon ontvangen ter waarde van het saldo geldig op toekomstige aankopen.

A.4.2. Bepalingen specifiek van toepassing op het uitoefenen van het herroepingsrecht bij verkoop op afstand (bijv. aankopen per telefoon of via de website van IKEA)

Zonder afbreuk te doen aan de uitzonderingen op het herroepingsrecht zoals hierboven vermeld onder artikel A.4.1.2, kan de klant zijn herroepingsrecht telefonisch uitoefenen per e-mail naar info.be@ikea.com, of door het herroepingsformulier in te vullen dat beschikbaar is in alle winkels van IKEA in België en op de website van IKEA.

Wat betreft overeenkomsten voor de verkoop op afstand van goederen, dienen twee scenario’s te worden onderscheiden: - Indien de goederen nog niet werden verstuurd, kan de klant zich op ieder ogenblik terugtrekken. In dit geval zullen zowel de aankoopprijs als de leveringskosten integraal worden terugbetaald door IKEA.
- Indien de goederen reeds werden verstuurd, kan de bestelling worden geannuleerd binnen de 365 dagen na ontvangst van het laatste goed dat deel uitmaakt van de bestelling, en zal de aankoopprijs (zonder leveringskosten integraal worden terugbetaald door IKEA, tenzij het goed of de goederen schade vertoont/vertonen die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking vast te stellen. Indien dit recht wordt uitgeoefend binnen een termijn van 14 dagen, zullen de leveringskosten eveneens worden terugbetaald..
Overeenkomsten betreffende de levering van goederen en diensten, kunnen zonder opgave van redenen worden geannuleerd binnen de 14 dagen volgend op de dag van ontvangst van de betrokken goederen of het afsluiten van de overeenkomst voor het leveren van diensten, naar gelang welke datum de laatste is. De klant kan de overeenkomst niet herroepen na volledige uitvoering van de dienst, voor zover hij uitdrukkelijk instemde met het aanvatten van de diensten, en erkende dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra IKEA de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. IKEA zal iedere som ontvangen voor diensten die niet werden uitgevoerd op het ogenblik van het uitoefenen van het herroepingsrecht terugbetalen.

Naast de twee opties die hem worden aangeboden door artikel A.4.1.3., beschikt de klant die een aankoop op afstand heeft gedaan en daarna kennis heeft gegeven van het feit dat hij zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen en / of de goederen wenst te ruilen, over een bijkomende optie: hij mag de goederen binnen de 365 dagen terug brengen naar eender welk door IKEA geselecteerd Pick Up Point in België waarvan een lijst beschikbaar wordt gesteld op de website van IKEA.

Terugbetaling zal geschieden met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als datgene dat werd gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de klant als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

Zonder afbreuk te doen aan de andere uitzonderingen op het herroepingsrecht zoals voorzien door de wet, kan de klant geen herroepingsrecht uitoefenen wanneer het gaat om producten op bestelling (bv. zitbanken op bestelling), op maat gemaakte producten (bv. werkbladen op maat), of goederen die kunnen bederven (bv. planten, voedingsmiddelen).

A.5. Verzending en levering.
Als er goederen worden verzonden naar een bepaald adres, dan is dat omdat de klant er om gevraagd heeft. Als de klant betwist zulke opdracht te hebben gegeven, dan moet hij of zij dit bewijzen.
De verzending vindt pas plaats als de volledige bestelling voorradig is.
IKEA verwittigt de klant aangaande de leveringsdatum (zie ook artikel A.6.).
De klant zorgt er voor dat hij of zij de goederen op de dag van levering kan ontvangen. Volmachten zijn mogelijk. Wie op de plaats van de levering aanwezig is en de goederen ontvangt, wordt vermoed zulke volmacht te hebben gekregen.
Indien de goederen niet kunnen afgeleverd worden, zijn alle bijkomende transporten voor rekening van de klant, tenzij hij of zij kan aantonen dat de aangeboden goederen beschadigd waren of niet conform aan de bestelling.
Alle verzendingen worden gerekend aan de verzendingstarieven van IKEA (zie op de website van IKEA) en voorafgaand geaccepteerd door de klant. Deze tarieven gelden voor normale omstandigheden en voor een levering op de gelijkvloerse verdieping, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op de bestelbon.

A.6. Leveringstermijn en leveringsdatum.
Voor alle goederen geldt een leveringstermijn van acht weken. Deze termijn kan eventueel verlengd worden indien zulks uitdrukkelijk bij de bestelling wordt overeengekomen.
Bij overschrijden van de leveringstermijn kan de klant zijn bestelling kosteloos annuleren).
IKEA spant zich in om de verzending en de levering zo stipt mogelijk uit te (laten) voeren. Binnen de gestelde leveringstermijn zal IKEA, ofwel dadelijk bij de bestelling, ofwel nadien, een leveringsdatum aan de klant bekendmaken. Deze leveringsdatum is benaderend, zonder enige vaste verbintenis vanwege IKEA (onder voorbehoud van de dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgeving). Indien deze datum niet kan worden gehaald, dan zal IKEA de klant zo snel mogelijk verwittigen. Indien de verzending en de levering definitief onmogelijk wordt gemaakt door een oorzaak buiten de wil / schuld van IKEA, waaronder overmacht, dan wordt de overeenkomst door de enkele schriftelijke kennisgeving van deze oorzaak met terugwerkende kracht opgezegd en heeft de klant recht op terugbetaling, binnen de 30 dagen, van al hetgeen reeds werd betaald. Er is onder andere sprake van overmacht, indien goederen niet (tijdig) aan IKEA worden geleverd door de producent ervan. In dit geval is er geen enkele schadevergoeding verschuldigd.

A.7. Garantie.
IKEA waarborgt de door haar verkochte producten volgens het dwingende Belgische recht. Voor bepaalde producten kunnen er ruimere waarborgen worden verleend (zie de catalogus). In het algemeen is IKEA aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar vanaf de levering. De klant moet het IKEA Customer Contact Center, Weiveldlaan 19 te 1930 Zaventem schriftelijk in kennis stellen van het gebrek binnen een termijn van 2 maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld.

A.8. Privacy

A.8.1. De persoonsgegevens van de klanten worden verzameld en verwerkt door IKEA:

- in het kader van opvolging van bestellingen voor doeleinden van klantenbeheer en orderbeheer;
- in het kader van profilering van aankopen en van verzending van commerciële communicatie voor directe marketingdoeleinden. Daarenboven kunnen de persoonsgegevens van de klanten worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met IKEA verbonden zijn; deze vennootschappen zullen de gegevens verwerken voor commerciële communicatiedoeleinden (direct marketing) ten aanzien van de klanten.

De klanten hebben toegang tot hun gegevens, mogen deze (laten) corrigeren en mogen zich gratis verzetten tegen de verwerking van deze gegevens voor direct marketing doeleinden door IKEA en/of de andere vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks met IKEA verbonden zijn door gratis een e-mail te richten aan het volgende adres: family.begium@ikea.be.

IKEA en/of de andere vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks met IKEA verbonden zijn zullen geen commerciële informatie sturen aan de klanten per elektronische post (e-mail, sms, etc.) tenzij de klanten hiermee expliciet hebben toegestemd.

De gegevens van de klanten zullen 10 jaar bewaard worden.

A.8.2. Persoonsgegevens verzameld door de dienstverlener van betalingsdiensten
IKEA is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klanten meegedeeld in het kader van de betalingsoperatie.
Deze gegevens worden enkel verwerkt door de dienstverlener van betalingsdiensten, die gehouden is de wettelijke bepalingen aangaande de verwerking van persoonsgegevens in het kader van zijn opdracht, te respecteren. Voor elk verzoek of vraag, kunnen de klanten zich rechtstreeks wenden tot de Klantenservice van deze dienstverlener van betalingsdiensten.

A.9. Algemeen over de aansprakelijkheid van IKEA.
IKEA is enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers.
Zelfs indien IKEA tot enige schadevergoeding gehouden zou zijn, dan blijft deze altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade. Onrechtstreekse schade –o.a. schade omwille van vertraging in enig (bouw-)project- wordt in geen enkel geval vergoed, o.a. omdat IKEA dit soort schade redelijkerwijs niet kan voorzien.

A.10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

A.11. Slotbepaling.
De eventuele nietigheid van een voorwaarde tast de andere niet aan. Bij een gedeeltelijke nietigheid zullen de partijen eventuele hiaten te goeder trouw invullen. Indien een bepaling aangepast of ingeperkt moet worden omwille van een dwingende wettelijke norm, dan wordt de bepaling gewijzigd in één die voldoet aan de gestelde norm.

B. BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP GEPERSONALISEERDE GOEDEREN

B.1. Toepassingsgebied.
Deze bijzondere voorwaarden zijn –bovenop de algemene voorwaarden van sectie A.- van toepassing op alle overeenkomsten met als voorwerp de verkoop en de levering van op gepersonaliseerde goederen (zoals bijvoorbeeld op maat gemaakte goederen); in het geval dat deze goederen - minstens gedeeltelijk - betaald zullen worden bij hun levering.

B.2. Betaling van een voorschot. Voor zover goederen in het toepassingsgebied van deze sectie vallen, kan een bestelling slechts geldig worden geplaatst, en kan slechts leiden tot een overeenkomst, nadat de klant het voorziene voorschot heeft betaald. Het bedrag van het voorschot wordt vermeld op de bestelbon. Voor op maat gemaakte werkbladen bedraagt het voorschot 75%. Voor het voorschot voor het installeren van keukens, zie artikel C.6..
IKEA is gerechtigd om van deze percentages af te wijken om een voorschotbedrag te bepalen, mits voorafgaande vermelding van dit bedrag in de catalogus of in een concrete offerte. Door de ondertekening van de bestelbon die het voorschotbedrag vermeldt aanvaardt de klant in elk geval hete hierop vermelde voorschot.

B.3. Annulering van een bestelling.
De klant kan een bestelling van goederen die in het toepassingsgebied van deze sectie vallen, annuleren. In dat geval blijft het betaalde voorschot verworven voor IKEA, ten titel van forfaitaire opzegvergoeding. Deze vergoeding is echter steeds beperkt tot 30% van het totale bedrag van de bestelling. Indien er meer voorschot werd betaald, wordt het deel boven 30% van het totale bedrag van de bestelling terugbetaald. Voor werkbladen op maat wordt het deel boven de 75% van het betaalde voorschot terugbetaald indien de bestelling wordt geannuleerd.
Annulering is echter niet meer mogelijk na levering van de goederen (dan is er eventueel nog een ruilrecht, zie artikel A.4.) en evenmin voor bestellingen van goederen, die speciaal naar wens van de klant worden gemaakt. In dit geval dient de volledige prijs te worden betaald.
IKEA kan een bestelling van goederen die in het toepassingsgebied van deze sectie vallen annuleren, mits schriftelijk bericht aan de klant. In dat geval heeft de klant recht op een forfaitaire opzegvergoeding gelijk aan het bedrag van het door hem of haar betaalde voorschot, onverminderd zijn recht op de terugbetaling van dat voorschot. Ook hier wordt de forfaitaire opzegvergoeding beperkt tot een plafond van maximum 30% van het totale bedrag van de bestelling.
Voor zoveel als nodig doet de klant afstand van alle andere aanspraken in zijn hoofd.

In afwijking op de vorige bepaling zijn partijen geen enkele schadevergoeding verschuldigd, indien de annulering het gevolg is van overmacht. Aan de zijde van IKEA is er o.a. sprake van “overmacht”, ingeval van moeilijkheden die vreemd zijn aan elke fout / wil van IKEA, in het kader van de productie en/of de levering van de goederen door leveranciers of producenten (bijvoorbeeld het bestelde product kan niet of kan niet tijdig worden geleverd.

B.4. Betaling van het saldo.
Het saldo van de prijs wordt betaald bij levering. Betaling kan enkel met een gecertificeerde bankcheque of door gebruik van krediet- of betaalkaart (zie de lijst op de website van IKEA). Alleen de klant is verantwoordelijk voor de goede afloop van een betaling met krediet- of betaalkaart (controleer de limieten van de kaart). Bij niet betaling van het saldo van de prijs, voor welke reden dan ook, kunnen de goederen niet geleverd worden. Zij worden teruggenomen door de vervoerder en de vervoerskosten zijn ten laste van de klant (zie ook punt artikel A.5.).

B.5. Eigendomsoverdracht.
IKEA draagt het risico voor verlies of schade aan de goederen tot aan de plaats van de levering.
De klant moet de goederen op het moment van de levering inspecteren op gebreken, ook als de installatie of de montage pas later plaatsvindt. De klachttermijn van 2 maanden, zoals bedoeld in artikel A.7., wordt bijgevolg vermoed te beginnen vanaf de levering, tenzij de klant aantoont dat hij of zij de gebreken op het moment van de levering onmogelijk kon ontdekken.

C. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR TE INSTALLEREN KEUKENS

C.1. Toepassingsgebied.
Deze bijzondere voorwaarden zijn –bovenop de algemene voorwaarden onder secties A. en B. hierboven- van toepassing op alle overeenkomsten met als voorwerp de verkoop, de levering én de installatie van keukens en van keukenapparaten.

C.2. Voorwerp van de installatie van een keuken.
Onder ‘installatie’ wordt verstaan : het assembleren, het plaatsen en/of bevestigen van de elementen (kasten, deuren, werkbladen, handgrepen, laden, poten, plinten, bedekkingspanelen, passtukken, standaard inrichting en eventuele deur- en ladedempers), aansluiting van de electrotoestellen, kraan en spoelbak volgens het door IKEA overhandigde definitieve keukenplan en de afgesproken nutsvoorzieningen. Voor maatwerkbladen van steen en acrylaat dient een toeslag te worden betaald.
Als de klant dit wenst, dan kunnen deze werken worden uitgevoerd door de firma die de installatie voor IKEA verricht. In dat geval ontstaat er een rechtstreekse overeenkomst tussen de klant en deze firma. Als IKEA informatie geeft over prijzen en voorwaarden voor extra werken, dan is enkel als inlichting en vrijblijvend.

C.3. Keukenplan en opmeting.
De installatie van een keuken vereist een correct en accuraat keukenplan. Er moet dus voor elke keuken een opmeting worden gemaakt door de installateur. De kosten van deze opmeting worden vooraf door de klant betaald.

C.4. Keukenopstelling, regels van de kunst, verantwoordelijkheden.
De keukenspecialisten van IKEA doen hun best om de gewenste keuken te realiseren. Zij moeten er echter ook op toezien dat de gewenste keukenopstelling voldoet aan de regels van de kunst. Bij problemen en beperkingen zullen zij alternatieven voorstellen.
IKEA staat er op dat de keuken kan worden geplaatst op een werf die in zijn geheel beantwoordt, enerzijds, aan het concreet opgestelde keukenplan en, anderzijds, aan de gebruikelijke technische vereisten voor een goede plaatsing, o.a. qua afwerking, toegankelijkheid en nutsvoorzieningen voor zulke plaatsing. Zo bijv. moet de werf vrij en winddicht zijn, moeten de muren en de vloer volledig droog, recht en waterpas zijn, moeten de nutsvoorzieningen aangepast worden om te beantwoorden aan de vereisten in het document ‘overzicht nutsvoorzieningen’ dat aan de klant werd bezorgd en moet er ook rekening zijn gehouden met eventuele bemerkingen van de installateur in het opmetingsrapport (zie artikel C.3.).
Als de werf of de keuken niet aan al de hierboven opgesomde voorwaarden voldoet, dan zijn alle verdere handelingen op eigen risico van de klant. IKEA en/of haar installatiepartners behouden zich in het bijzonder het recht voor, zonder hiertoe echter verplicht te zijn, om de werken geheel of ten dele te weigeren of te schorsen totdat aan de voorwaarden is voldaan. In dat geval is de klant aan de installateur een forfaitaire vergoeding verschuldigd van €125 (excl. 21% BTW).
IKEA en/of haar installatiepartners zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen en/of kosten, ook niet wanneer een keuken toch zou worden geplaatst zonder dat er is voldaan aan de genoemde voorwaarden.
De IKEA-waarborg (zie hoger, artikel A.7.) geldt uitsluitend voor keukens die kunnen worden geplaatst volgens het keukenplan, volgens de regels van de kunst/techniek, én op voorwaarde dat de meubelen en toestellen binnen deze opstelling of plaatsing worden gebruikt voor hun oorspronkelijke functie.
IKEA kan, zonder hiertoe gehouden te zijn, vragen dat een klant, die in strijd met het advies van IKEA toch aandringt op plaatsing, een verklaring van afstand van aansprakelijkheid ondertekent.

C.5. Installatietermijn, installatiedatum en aanwezigheid van de klant.

IKEA verbindt zich tot een installatietermijn van acht weken, vanaf de dag van de (volledige) levering van de benodigde onderdelen, en mits het voorschot (zie artikel C.6.) volledig werd betaald.
Binnen deze termijn zal een installatiedatum worden gekozen.
De klant (of een gevolmachtigde) dient aanwezig te zijn tijdens de installatie van de keuken, o.a. voor de toegang tot de werf en voor eventuele vragen. Bij de voltooiing van de installatie overloopt de installateur samen met de klant het opleveringsrapport. Dit rapport wordt door beiden ondertekend. Als de klant nalaat om aanwezig (of ten minste vertegenwoordigd) te zijn, dan wordt het rapport door de installateur opgemaakt en ondertekend. Zulk een rapport geldt als afdoende bewijs van de oplevering en van de feitelijke elementen die in het rapport zijn opgenomen.

C.6. BTW en voorschot.
Onder bepaalde voorwaarden, die bij wet zijn vastgesteld, kan de klant genieten van een verlaagde BTW-tarief (6% in plaats van 21%). Het vervullen van deze voorwaarden is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant zelf.
Tot aan de voltooiing van de installatie wordt er uitgegaan van het normale tarief (21%). Nadien wordt een aanpassing uitgevoerd m.b.t. goederen en diensten die in aanmerking komen voor het verlaagde tarief (6%). Het verschil wordt aan de klant betaald door middel van een overschrijving (contante terugbetalingen zijn niet mogelijk).
Het voorschot voor een te installeren keuken is gelijk aan de voorziene prijs voor de installatie ervan.

C.7. Arbitrage.
Als uitzondering op artikel A.10. worden alle rechtsvorderingen m.b.t. contracten die vallen onder deze gans bijzondere voorwaarden sub C. onderworpen aan een bindende arbitrage.
De arbiter wordt gekozen omwille van zijn deskundigheid op technisch vlak. Hij is echter geen deskundige in de zin van de artikelen 962 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.
IKEA zorgt er voor dat de aannemer, belast met de installatie van de keuken, betrokken wordt in de procedure.
De arbiter doet uitspraak in eerste en in laatste aanleg. Er is geen beroep mogelijk. Indien een partij verstek laat gaan, is er evenmin verzet mogelijk. Partijen streven er naar om het geschil binnen de kortst mogelijke termijn op te lossen. Vanuit dit verlangen wensen zij ook een eenvoudige arbitrageprocedure, met zo weinig mogelijk procedurele en technisch-juridische hindernissen.
De ganse procedure is in detail omschreven in een arbitragereglement, dat vrij beschikbaar is op de website van IKEA en ook op eenvoudig verzoek kan worden bekomen in elk woonwarenhuis van IKEA. Het reglement maakt onlosmakelijk deel uit van de huidige bijzondere voorwaarden en dus van de overeenkomst tussen de klant en IKEA.