Muut yhteistyökumppanimme


Teemme yhteistyötä lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyön avulla voimme oppia, jakaa kokemuksia ja onnistua paremmin kuin jos tekisimme kaiken yksin.
 
Seuraavassa esittelemme tärkeimmät kansainväliset yhteistyökumppanimme ja kerromme tarkemmin yhteistyöstämme niiden kanssa.

Better Cotton Initiative (BCI)


Better Cotton Initiative -järjestön tarkoituksena on saada aikaan merkittäviä parannuksia puuvillanviljelyyn liittyviin maailmanlaajuisiin sosiaalisiin ja ympäristökysymyksiin. BCI on WWF:n perustama useiden eri tahojen yhteistyöjärjestö. BCI:hin voivat liittyä kaikki, jotka sitoutuvat järjestön päämäärään ja projektin tavoitteisiin. Suurimmat jäsenet ovat globaaleja yrityksiä, poliittisesti riippumattomia järjestöjä ja YK:n ympäristöohjelma. IKEA-konserni on BCI:n jäsen.

Building and Wood Workers' International (BWI)


Building and Wood Workers' International suojelee ympäri maailmaa olevissa 350 ammattiliitoissa yli 12 miljoonaa jäsentään, jotka työskentelevät rakennusteollisuudessa, rakennusmateriaaliteollisuudessa, puu- ja metsäteollisuudessa sekä niihin liittyvillä teollisuudenaloilla. Olemme aloittaneet BWI:n kanssa vuonna 1998 pitkäaikaisen yhteistyön, joka perustuu toimintaohjeistoomme The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products (IWAY). Molempien tahojen edustajat tapaavat säännöllisesti vaihtaakseen kokemuksia ja keskustellakseen työoloista ja sosiaalisesta vastuusta.

Business for Social Responsibility (BSR)


Business for Social Responsibility on voittoa tavoittelematon järjestö, joka auttaa jäsenyrityksiään saavuttamaan kaupallista menestystä tavoilla, jotka ottavat huomioon eettiset arvot, ihmiset, yhteisöt ja ympäristön. BSR antaa tietoa, työvälineitä, koulutusta ja neuvontapalveluita, jotta yrityksen yhteiskuntavastuusta tulisi luonnollinen osa liiketoimintaa ja liiketoimintastrategioita. Olemme BSR:n jäseniä, ja konsernillamme on edustaja BSR:n hallituksessa.

Clean Cargo Working Group (CCWG)


Clean Cargo Working Group toimii BSR:n alaisuudessa, ja sen tavoite on edistää ekologisesti kestävien kuljetusten kehittämistä. CCWG kehittää vapaaehtoisia ympäristöohjeita ja keinoja arvioida ja parantaa rahtikuljetusten tehokkuutta. CCWG:n tavoitteena on integroida tuotteiden kuljetukset yritysten jakeluketjuhallintoon. Järjestön jäsenet ovat johtavia monikansallisia valmistajia ja jälleenmyyjiä ja rahtiliikkeitä (meri-, maantie-, juna- ja ilmakuljetukset). Olemme Clean Cargo Working Groupin jäsen.

European Retailers Round Table (ERRT)


European Retail Round Table (ERRT) on eurooppalaisten vähittäismyyntiyritysten järjestö. Se toimii yhteistyössä EU:n kanssa toimialaansa liittyvissä kysymyksissä, jakaa unionilta saamaansa tietoa jäsenilleen ja ajaa jäsentensä etuja unionin suuntaan. Järjestö keskittyy kuluttajansuojaan, elintarviketurvallisuuteen, ympäristöön, yritysten yhteiskuntavastuuseen ja kauppaan liittyviin kysymyksiin. Olemme ERRT:n jäsen.

Forest Stewardship Council (FSC)


FSC on riippumaton kansainvälinen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää maailman metsien vastuullista hoitoa. FSC asettaa kansainvälisiä standardeja vastuulliselle metsänhoidolle ja akkreditoi riippumattomia kolmannen osapuolen järjestöjä sertifioimaan metsiä ja puuntuottajia FSC:n standardien mukaan. Tuemme aktiivisesti FSC:n toimintaa ja olemme olleet järjestön jäsen sen perustamisvuodesta 1993 lähtien.

Global Compact

Global Compact on YK:n perustama verkosto. Sen tarkoitus on edistää vastuullista yritystoimintaa, ja se tekee töitä varmistaakseen, että yritys osallistuu globalisaation mukanaan tuomien haasteiden ratkomiseen. Global Compact rohkaisee yrityksiä tekemään yhteistyötä YK:n virastojen, työryhmien ja siviiliyhteiskunnan kanssa ja siten tukemaan maailmanlaajuisia sosiaalisia ja ympäristöperiaatteita. Organisaation toiminta perustuu kymmenelle maailmanlaajuiselle periaatteelle, joiden tarkoitus on parantaa ihmisoikeuksia, työoloja ja ympäristön kannalta kestävää liiketoimintaa sekä toimia korruption estämiseksi. Global Compact toimii keskustelujen, koulutuksen ja verkostojen kautta. Olemme Global Compactin jäsen.

Green Power Market Development


Green Power Market Development, jota johtaa World Resource Institute, on järjestö, joka keskittyy rakentamaan uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetulle energialle kaupalliset ja teollisuusmarkkinat. Järjestön tavoitteena on määritellä yrityksille vihreän energian hankkimista koskevat ohjeet ja vähentää vihreän energian markkinaesteitä tarjoamalla riippumatonta tietoa. Lisäksi se pyrkii kehittämään keinoja vähentää vihreän energian kustannuksia suunnittelemalla innovatiivisia ostoratkaisuja. Olemme järjestön jäsen ja mukana kehittämässä työvälineitä ja keinoja, joilla uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetun energian käyttöä voitaisiin lisätä.

Kansainvälinen työjärjestö (ILO)


Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on YK:n alainen järjestö, jonka päämäärinä ovat työelämän kehittäminen ja yhteiskunnallisten olojen parantaminen. Se on rakenteeltaan kolmikantainen, mikä takaa hallituksen sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajille mahdollisuuden keskinäiseen kommunikointiin. Yksi järjestön tärkeimmistä tavoitteista on muodostaa kansainvälisesti yhtenäiset työstandardit. Käymme ILO:n kanssa säännöllisesti työoloihin ja -standardeihin liittyviä keskusteluja.

Rainforest Alliance


Rainforest Alliance on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tekee töitä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja kestävien maanviljely- ja metsänhoitotapojen edistämiseksi. Yhdistys toimii noin 60 maassa eri puolilla maailmaa ja auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja valtioita kehittämään tapojaan hyödyntää maata. Rainforest Alliance antaa meille palautetta puunhankintatavoistamme, ja käytämme yhdistyksen kehittämää SmartWood Program -ohjelmaa auditoinneissamme tietyillä alueilla.

Refrigerants Naturally!


Refrigerants Naturally! on YK:n aloitteesta syntynyt liike, joka toimii muutoksentekijänä, suosittelijana, kouluttajana ja auttajana edistääkseen ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä. Osa työstä on rohkaista uusia jäseniä mukaan ja vaikuttaa yksityisen sektorin mielipiteisiin jakamalla tietoa kestävästä kehityksestä. Olemme Refrigerants Naturally!:n jäsen.

Save the Children


Pelastakaa Lapset on maailman suurin riippumaton lasten hyväksi toimiva järjestö. Sen tavoitteena on turvata lasten oikeuksia ruokaan, suojaan, terveydenhuoltoon ja koulutukseen sekä suojella lapsia hyväksikäytöltä ja väkivallalta. Olemme jo pitkään tehneet yhteistyötä Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa sekä kansainvälisellä että paikallisella tasolla.

The Network for Transport and Environment (NTM)


NTM on voittoa tavoittelematon järjestö. Sen tavoitteena on vakiinnuttaa yhteiset perusarvot, joiden avulla voidaan laskea erilaisten kuljetusten ympäristövaikutukset. Olemme NTM:n jäsen.

UNDP

UNDP on YK:n maailmanlaajuinen yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on auttaa maita tukemaan asukkaitaan paremman elämän rakentamisessa. UNDP toimii 166 maassa ja auttaa näitä maita etsimään omia ratkaisuja kansainvälisiin ja kansallisiin haasteisiin. UNDP auttaa yhteistyökumppaneitaan kehittämään ja välittämään ratkaisuja demokraattisen hallinnon, köyhyyden vähentämisen, kriisien ennaltaehkäisyn ja jälleenrakennuksen, energiaturvallisuuden ja ympäristönsuojelun sekä HIV/AIDS:in haasteisiin. UNDP pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään naisten asemaa ja suojelemaan ihmisoikeuksia.

UNICEF


The United Nations Children's Fund (""YK:n lastenrahasto"") on maailman johtava lasten asioita ajava järjestö. UNICEF toimii yli 150 maassa ja alueella auttaakseen lapsia selviytymään ja pärjäämään elämässään. Se keskittyy toiminnassaan lasten terveyteen ja ravitsemukseen, vesihuollon ja viemäröinnin järjestämiseen, laadukkaaseen perusopetukseen, sukupuolten tasa-arvoon sekä lasten suojeluun väkivallalta, hyväksikäytöltä ja AIDSilta. IKEA Foundation ja UNICEF ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä sekä kansainvälisellä että paikallisella tasolla.
 
Lisätietoa UNICEFin ja IKEA-konsernin yhteisprojekteista löydät täältä

UTZ-sertifiointi


UTZ Certified on riippumaton, voittoa tavoittelematon järjestö, joka ylläpitää maailman suurinta ja nopeimmin kasvavaa vastuullisesti tuotetun kahvin sertifiointijärjestelmää. Kaikki myymämme ja tarjoilemamme kahvi on UTZ-sertifioitua.

WWF


WWF, maailmanlaajuinen luonnonsuojelujärjestö, on yksi maailman suurimmista ja kokeneimmista luonnonsuojelujärjestöistä, ja se toimii yli 100 maassa. WWF:n tavoitteena on pysäyttää planeettamme luonnon tuhoaminen ja rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset elävät sopusoinnussa luonnon kanssa suojellen luonnon monimuotoisuutta, varmistaen uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön ja pyrkien rajoittamaan saastuttamista ja jätteiden määrää. Teemme yhteistyötä WWF:n kanssa edistääksemme vastuullista metsänhoitoa ja ympäristöystävällisempää puuvillanviljelyä sekä vähentääksemme hiilidioksidipäästöjä.
 
Lisätietoa WWF:n ja IKEA-konsernin yhteisprojekteista löydät täältä

Tutustu julkaisuihimme

Raportit, esitteet ja IWAY-toimintaohjeisto.

Työpaikat

Kun työntekijät kasvavat, myös IKEA kasvaa!