China (7 stores) 1998

Store Opened m2

Beijing 2006 42,000

Chengdu 2006 26,000

Dalian 2009 38,000

Guangzhou 2005 16,000

Nanjing 2008 31,000

Shanghai 2003 32,000

Shenzhen 2008 34,000