černá židle v lese

Když podnikat, tak chytře


V rámci našeho podnikání se snažíme nejen vyrábět finančně dostupné a spolehlivě funkční výrobky pro miliony lidí, ale také rozumně využívat suroviny, vodu i energie a minimalizovat odpad. Surovinové zdroje pro výrobu hledáme s největší možnou odpovědností, investujeme také do obnovitelných zdrojů energie a energeticky úsporných technologií. Doufáme, že tak svou troškou přispíváme k celosvětové snaze o zastavení klimatických změn a že tak snižujeme negativní dopad naší činnosti na životní prostředí. Jinými slovy - snažíme se hledat takový způsob podnikání, který by byl lepší jak pro lidi, tak pro celou
planetu.

WOOD

Tai Wen, specialista IKEA na oblast lesnictví

Je skvělé, že stále více lidí se chce starat o naše lesy a chránit je.


Tai Wen, specialista IKEA na oblast lesnictví
Švédský smrkový les

Milujeme dřevo


Je tvrdé, ale přitom poddajné. Je přirozené odolné. Je to
živý materiál, který výrobkům propůjčuje své teplo
a ovládá umění s lety nabývat na kráse a eleganci – navíc je to surovina jak obnovitelná,
tak recyklovatelná. Není proto divu, že máme stromy
a lesy, z nichž pocházejí, tolik rádi!

Tai Wen, specialista IKEA na oblast lesnictví, se opírá o strom

Dřevo je finančně dostupný vysoce kvalitní materiál a jako takový je pro náš svět nábytku zcela ideální. Protože obecně nemáme rádi plýtvání, líbí se nám, že každý kousek dřeva lze nějakým způsobem využít – včetně pilin.

Proto přirozeně chceme, aby dřevo z našeho okolí nevymizelo. Koneckonců, stromy jsou pro naši budoucnost velmi důležité. Nejenže jsou krásné na pohled, ale hlavně absorbují CO 2, ukládají energii slunce do sacharidů a uvolňují kyslík.

Tak cennou surovinu musíme proto využívat moudře a v žádném případě rychleji, než stačí dorůstat. Více než polovina našeho sortimentu využívá dřevo jako základní surovinu, musíme se proto snažit, abychom z méně dřeva dokázali vyrobit více.

Na některý nábytek se nejlépe hodí masivní dřevo, což ale znamená velkou spotřebu. Proto se snažíme hledat taková řešení, která nám umožňují vyrábět nábytek, který je stále velmi kvalitní a vypadá jako masivní, ale pro jeho výrobu je potřeba podstatně méně dřeva.
Návrhářka Carina Bengs drží kus dřeva

I my máme rádi nízké ceny, ale ne za každou cenu


Bez ohledu na všechny jeho skvělé vlastnosti lze dřevo považovat za udržitelnou volbu pouze v případě, že pochází z odpovědně spravovaných lesů a bylo vytěženo legálně. Z toho důvodu musí veškeré dřevo, používané pro výrobky IKEA, splňovat určité minimální požadavky. Ve snaze podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů spolupracujeme s mnoha významnými partnery, např. s WWF a Forest Stewardship Council (FSC). Našim dlouhodobým cílem je, aby veškeré dřevo použité pro výrobky IKEA, bylo recyklováno nebo aby pocházelo z lesů, nezávisle certifikovaných jako šetrně obhospodařované.

Ve významných lokalitách jako je Rusko, Čína nebo Polsko máme vlastní lesní specialisty, kteří pracují v terénu a mají tedy blízko jak k dodavatelům, tak i lesům. Jejich nejdůležitějším úkolem je šířit potřebné znalosti, a tak podporovat šetrné lesní hospodářství. Pomáhají dodavatelům lépe chápat naše požadavky a u každé dávky dřeva si ověřují jejich původ, aby měli jistotu, že dřevo skutečně pochází z lesů, jaké
dodavatelé uvádějí.

Jedna věc je tedy jasná: Veškeré dřevo velice pečlivě kontrolujeme, takže můžete mít jistotu, že ve vašem oblíbeném kousku nábytku z IKEA není žádné dřevo z nelegální těžby nebo získané v rámci živelného odlesňování.


„Když je v místnosti dřevěný nábytek, hned působí tepleji
a útulněji. Rázem se v ní cítím jako doma.”

Carina Bengs, designérka IKEA

Kolik masivního dřeva s certifikací FSC používáme?

Březen 2012
27%

End-2012 target
35 %

Dlouhodobý cíl
100 %

velké množství kmenů různých velikostí

Otázky a odpovědi s Andersem Hildemanem, manažerem pro lesnictví IKEA


Co vše se skrývá pod termínem odpovědné lesní hospodářství?
Odpovědné lesní hospodářství je pro nás velmi důležitý pojem a zahrnujeme do něj nejen ochranu biodiverzity a řízené hospodaření s lesy, které ponechává dost času na reprodukci, ale také ochranu práv a potřeb lidí, kteří v lesích žijí a pracují, to vše za podmínek zajišťujících ekonomický růst. Konkrétní kritéria se liší země od země v závislosti na lokálních podmínkách, vždy je ale naší snahou najít rovnováhu mezi tím, co je dobré pro životní prostředí, lidi a ekonomiku dané oblasti. Ve spolupráci s organizací Forest Stewardship Council (FSC) zajišťujeme nezávislou certifikaci lesů, které splňují podmínky odpovědného a šetrného lesního hospodářství.


Jaké procento světových lesů se vám již podařilo certifikovat podle FSC?
Na celém světě získalo FSC certifikaci zatím jen asi 7 procent obhospodařovaných lesů – což je málo na to, aby se nasytila poptávka po takto certifikovaném dřevě. Proto také spolupracujeme s WWF a dalšími partnery a snažíme se zvýšit dostupnost certifikovaného dřeva v našich klíčových oblastech jako je Rusko, Čína a Východní Evropa a musím říci, že tyto snahy vypadají slibně. V posledních letech je v celosvětovém měřítku plocha certifikovaných lesů vždy větší než plocha odlesněná – a nás přirozeně těší, že k tomuto trendu přispíváme.


Jaké požadavky musí dřevo splňovat?
Každé dřevo, ať s certifikací FSC nebo bez ní, musí splňovat naše minimální požadavky. Konkrétně dřevo použité na výrobky IKEA nesmí:
  • Pocházet z lesů, v nichž probíhá nelegální těžba
  • Pocházet z lesních hospodářství, která jsou nějakým způsobem zapojena do sociálních konfliktů v souvislosti s lesy
  • Pocházet z nedotčených lesních porostů (INF) nebo geograficky vymezených oblasti lesů s vysokou ochranářskou hodnotou (HCVF), pokud tyto lesy nejsou certifikovány jako odpovědně spravované a šetrně obhospodařované
  • Těženo z přírodních lesů a pralesů v tropických a subtropických oblastech, získano během mýcení lesů při zakládání plantáží nebo jiných provozů, využíváných k jiným účelům než k lesnímu hospodářství
  • Pocházet z oficiálně uznaných a geograficky určených komerčních plantáží s geneticky modifikovanými stromy
Jakým způsobem zjišťujete, že jsou uvedené požadavky (s)plněny?
Dodavatelů musí mít v rámci svých dodavatelských řetězců zavedeny vhodné postupy – musí znát původ dřeva a umožnit audity v každém článku dodavatelského řetězce. V rámci pravidelných hlášení nám všichni dodavatelé poskytují informace o původu dřeva, objemu a druzích dřeva použitých pro výrobky IKEA. Tyto informace poté ověřují jak naši vlastní specialisté, tak nezávislé třetí strany – a to skutečně až k původu dřeva. Pokud objevíme dřevo, jehož původ nelze doložit nebo které nesplňuje naše požadavky, musí dodavatelé okamžitě provést nápravu – v opačném případě s nimi přerušíme veškerou spolupráci.
muž stojící před hromadou kmenů

Na ochraně lesů spolupracujeme s dalšími partnery


S WWF spolupracuje IKEA již od roku 2002, a to na projektech, jejichž cílem je:
  • Zamezit nelegální těžbě dřeva a propagovat odpovědný způsob obchodování se dřevem
  • Podporovat certifikaci lesů a jejich odpovědné a šetrné obhospodařování
  • Mapovat a chránit lesy s vysokou ochranářskou hodnotou
K dnešními dni společně realizujeme 11 projektů v Evropě a Asii. Partnerství IKEA a WWF přispělo k lepšímu obhospodařování lesů na značně rozlehlých územích. Jen v samotném Rumunsku to byly lesy o rozloze 80,000 hektarů, které v roce 2011 získaly první certifikaci FSC a 600,000 hektarů, kterým byla certifikace opětovně potvrzena. IKEA rovněž podporuje WWF a FSC aktivity v Rusku – zde toto partnerství zajistilo v roce 2011 certifikaci 30 milionu hektarů lesů a v roce 2012 dalších 300 000 hektarů.
These are the countries where IKEA supports forestry projects and forestry education
a map of the world
Odkud pochází námi využívané dřevo
5 zemí s největšími objemy

Polsko 23,3 %

Německo 8, 0 %

Rusko 7,2 %

Švédsko6,7 %

Čína 6,7 %
 

PODNEBÍ A ENERGIE

Rodina před obchodem IKEA

Ve snaze příznivě ovlivnit změny klimatu snižujeme emise CO2


Chceme hrát hlavní roli při přeměně na společnost produkující nízké emise, proto se snažíme podstatnou měrou snižovat emise CO2 ze všech částech naší výroby.

Solární panely a větrné turbíny produkují udržitelnou energii

Chceme hrát hlavní roli při přeměně na společnost produkující nízké emise, proto se snažíme podstatnou měrou snižovat emise CO2 ze všech částech naší výroby. Proto potřebujeme důvtipná řešení doslova na každém kroku – od vyhledávání nejvhodnějších zdrojů surovin až po konec životního cyklu našich výrobků.

Slunci a větru neporoučíme, ale snažíme se je maximálně využívat

V dlouhodobého výhledu bychom chtěli dosáhnout stavu, kdy všechny naše budovy budou na 100 procent využívat obnovitelné zdroje energie. V několika posledních letech se nám v tomto směru podařilo významně pokročit.

K dnešnímu dni pochází z obnovitelných zdrojů již více než polovina veškeré energie, kterou budovy IKEA využívají.

Instalace solárních panelů na obchodní domy a distribuční centra IKEA postupuje již nyní velmi rychle a doufáme, že v blízké budoucnosti se nám podaří instalovat další stovky tisíc panelů. Další velké investice směřují také do „větrných farem", a to zejména v zemích, kde není tolik slunečního svitu.

Jedním z příkladů je větrná farma s devíti turbínami ve středním Švédsku, která dokáže vyrobit 75 % energie spotřebované všemi obchodními domy IKEA ve Švédsku.

Krok za krokem, kilowatthodinu za kilowatthodinou se tak dostáváme blíže k našemu velkému cíli.

V roce 2011, všech našich 60 větrných turbín spolu se solárními panely instalovanými na 40 budovách IKEA vyrobilo zhruba 12 % veškeré energie potřebné k provozu všech našich obchodních domů a distribučních center.

Vlajky IKEA před obchodním domem

Snažíme se zvyšovat energetickou účinnost naší velké modré kostky


Když stavíme nové obchodní domy, snažíme se budovy navrhovat s maximální energetickou účinností. U již postavených obchodních domů pak hledáme všemožné způsoby, jak energií šetřit – instalujeme efektivnější způsoby vytápění, ventilace, klimatizace a také využíváme energeticky úsporné osvětlení. Celkově tak očekáváme, že všechny naše obchodní domy budou v roce 2015 spotřebovávat o 20 procent energie méně než v roce 2010.
Otevřený nákladní vůz maximálně naplněný hnědými lepenkovými krabicemi

Více výrobků, méně vzduchu


Naše výrobky posíláme do celého světa, snažíme se proto, abychom spolu s nimi převáželi co nejméně vzduchu. Hledáme proto způsoby, jak každé místečko v nákladních vozech a kontejnerech co nejlépe využít a zaplnit našimi produkty a nikoliv vzduchem – navíc maximální využití přepravního prostoru je důležité nejen z hlediska nákladů, ale také z hlediska ochrany životního prostředí.

Větší množství výrobků v jedné nakládce znamená méně nákladních vozů, vlaků či lodí a také podstatné snížení emisí CO2.

„Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnut, je zbavit se objemných dřevěných palet a nahradit je papírovými paletami, které nezabírají tolik místa,” říká Klas Ekman, manažer dopravy IKEA Group. „Papírové palety jsou o dvě třetiny nižší než jejich dřevěné předchůdkyně a takto ušetřené centimetry nám umožňují naložit do jednoho vozu nebo kontejneru další vrstvu výrobků. Dřevěné palety nebo nakládací rampy využíváme nyní u téměř 90 procent dodávek směřujících od dodavatelů do distribučních center nebo
obchodních domů.”

Naším cílem je zvýšit využití přepravního prostoru ze stávajících 63 na 70 procent. I když se to tak možná nezdá, je to významné zvýšení, vezmete-li v úvahu, že váhové limity nám často brání naložit nákladní vozy nebo kontejnery až po strop.
Stolní lampa ALÄNG s šedým stínidlem


O 33 % více lamp
v každé zásilce


Jeden z našich kolegů z oddělení osvětlení v obchodním domě IKEA v kalifornském Burbanku přišel se skvělým nápadem, jak balit lampy ALÄNG. Stačilo jen jinak uspořádat a poskládat jednotlivé díly a hned bylo možné používat menší krabici. Výsledek? Díky výbornému nápadu a týmové práci se nyní na jednu paletu vejde 24 lamp ALÄNG místo původních 18.


Emise CO2, které vytváříme, pocházejí z těchto zdrojů:
50 %
suroviny

29 %
zákazníci

13 %
výroba a distribuce

5 %
konec životního cyklu výrobku

3 %
budovy IKEA
Snažíme se, aby naši zákazníci mohli nechat svá auta doma

Snažíme se, aby naše obchodními domy byly pro zákazníky i zaměstnance snadno dostupné a povzbuzujeme je, aby k dopravě k nám využívali co nejvíce městskou hromadnou dopravu. Proto hraje dobrá dopravní dostupnost značnou úlohu při plánování nových obchodních domů, u stávajících obchodních domů hledáme možná zlepšení. U mnoha obchodních domů navíc zajišťujeme zdarma kyvadlovou dopravu z centra do obchodního domu a zpět a nabízíme dopravu zakoupeného zboží domů.

Chcete vědět, jak se dostanete do vašeho nejbližšího obchodního domu IKEA?

Více jak polovinaenergie pro obchodní domy IKEA pochází z obnovitelných zdrojů.

Chcete vědět více informací o tom, co děláme?
 

BAVLNA

Guido Verijke, IKEA Business lídr pro oblast ložního a koupelnového textilu

„Chceme přispět svým dílem ke změně tradičního způsobu pěstování bavlny a upravit jej tak, aby byl výhodnější jak pro lidi, tak pro životní prostředí.”


Guido Verijke, IKEA Business lídr pro oblast ložního a koupelnového textilu

Farmář na hromadě bavlny

Otázky a odpovědi s Guidem Verijkem, IKEA Business lídrem pro oblast ložního a koupelnového textilu


Co IKEA dělá proto, aby produkce bavlny byla lepší pro lidi i pro životní prostředí?
Bavlna představuje jednu z našich nejdůležitějších surovin. Lze ji recyklovat i obnovovat a má vynikající užitné vlastnosti. Na druhou stranu ale bavlníkové plantáže spotřebovávají obrovské množství vody, chemických hnojiv a pesticidů. Chceme proto změnit tradiční způsoby pěstování bavlny – ze všech sil tuto změnu propagujeme a snažíme se stát jedním z vůdců této změny.

Proto jsme také zakládajícím členem projektu Better Cotton Initiative (BCI), jehož cílem je změnit tradiční pěstování bavlny tak, aby znamenalo menší zátěž pro životní prostředí a současně přineslo lepší životní podmínky pro farmáře. Naším cílem do roku 2015 je, aby veškerá bavlna, použitá ve výrobcích IKEA, byla vyrobena podle principů projektu Better Cotton Iniative.

V roce 2005 jsme se spojili s WWF v projektu, jehož cílem je zavést na bavlníkových plantážích v Indii a Pákistánu nové postupy, které jsou více v souladu s principy udržitelnosti – naše snahy jsou zaměřeny na úspory vody a snížení závislosti na chemikáliích. K dnešnímu dni se naše projekty s WWF a dalšími partnery týkají více než 100 000 farmářů v Indii, Pákistánu, Číně a Turecku. Řadě farmářů zapojených do tohoto projektu se již podařilo snížit spotřebu vody a chemických pesticidů na polovinu a spotřebu umělých hnojiv o jednu třetinu. Výsledkem je nejen snížení nákladů, ale také vyšší výdělky farmářů.

Nenašel by se místo bavlny jiný materiál, který by lépe splňoval zásady udržitelnosti?
Našel, ale určitě ne pro všechny výrobky. Nicméně je fakt, že se snažíme omezovat spotřebu bavlny – používáme např. směsi bavlny a lnu. Významnou roli hrají také alternativní materiály, jako je lyocell – obnovitelný materiál, získávaný ze stromů – pro jejich pěstování je na plantážích potřeba podstatně méně vody. Již nyní ho využíváme v řadě výrobků IKEA, které vyžadují obdobné vlastnosti jako u bavlny, a tento sortiment dále rozšiřujeme, abychom potřebu bavlny ještě dále snižovali. Navíc řada výrobků z bavlny se nyní vyrábí pomocí nových inovativních metod, při nichž je rovněž nižší spotřeba vody, aniž by se snížila kvalita výrobku.

Indický farmář ukazující plán udržitelného pěstování bavlny

Seznamte se s jedním z našich úspěšných pěstitelů bavlny


Sundar Borude z indického státu Maharashtra se stal vzorem řadě svých sousedů – pěstitelů bavlny. A nejen vzorem, ale i učitelem – protože se ochotně dělí o jednoduchá opatření, která využil a díky nímž je jeho farma tak úspěšná.

„Zvýšil jsem počet rostlin na akr, ale nikoliv množství umělých hnojiv, pesticidů nebo vody. A moji sousedé se to teď chtějí také naučit,” říká Sundar.

Jeho sousedé se ho často ptají zejména na pesticidy. „Chemický postřik je drahý a nebezpečný, ale oni ho používají, protože jinak jim mohou škůdci zničit celou úrodu a celoroční úsilí. Učím je, jak rozpoznat škodlivý hmyz od hmyzu, který jim může pomoci, jak využívat feromonové lapače nebo provádět postřik bezpečnými bylinnými extrakty.”

Chcete vědět více informací o tom, co děláme?
 

VODA

Odlesky slunce ve vodě

Vodu, kterou potřebujeme pro výrobu, využíváme uvážlivě a s respektem


Voda je pro život nezbytná – v některých částech světa je ale čistá, čerstvá voda obrovským luxusem.


Voda je pro život nezbytná – v některých částech světa je ale čistá, čerstvá voda obrovským luxusem. Proto je pro nás a naše dodavatele voda velmi důležitá – a to jak po stránce kvality, tak množství.

Naši dodavatelé musí přijímat opatření, jimiž zamezí znečišťování místních zásob vody nevyčištěnou odpadní vodou vznikající při výrobě produktů pro IKEA.

Odborníci IKEA na vodu spolupracují s dodavateli a pomáhají jim jak snižovat spotřebu vody, tak i zlepšovat její kvalitu – zejména v oblasti jižní Asie, kde je znečištění vody opravdu naléhavým problémem a kde je současně velké množství textilních továren, které mají velkou spotřebu vody.

Jedním z příkladů spolupráci s dodavateli na úspoře vody je projekt, který proběhl v indickém státě Radžastán a v jehož rámci zde byly v blízkosti dvou továren postaveny nádrže na dešťovou vodu, kterou továrny využívaly místo podzemních vod. Díky tomu měli lidé žijící v blízkosti lepší přístup ke studniční vodě a tudíž také lepší podmínky pro chov dobytka.
indický farmář zapojený do projektu

Méně vody, více bavlny pěstované udržitelným způsobem


Bavlna, díky svému měkkému a univerzálně využitelnému vláknu představuje pro IKEA jednu z nejdůležitějších surovin. Pěstování bavlny s sebou ale bohužel přináší velké nároky na vodu. Proto se tolik snažíme, abychom spotřebu vody nutné pro pěstování bavlny snížili.

V Indii a Pákistánu se voda stává velmi cennou a vzácnou komoditou. Není tudíž divu, že právě vodou se zabývá jeden z projektů, na němž spolupracujeme s WWF a dalšími partnery a v jehož rámci se snažíme pomoci farmářům se zaváděním metod pěstování bavlny, které nemají takové nároky na vodu.

Bavlníková plantáž Dilipa Patela v indickém Gudžarátu začala prosperovat poté, co změnil způsob zavlažování svých plantáží a začal využívat kapkovou závlahu.

„Kdybych to neudělal, moje studna by teď byla suchá,” říká Dilip. „Podzemní voda patří všem a je tudíž mou povinností ji šetřit. Nejlepší, co jsem proto mohl udělat, bylo investovat do kapkového zavlažování. Spotřeba vody se snížila na polovinu, naopak výnosy
se podstatně zvýšily.”
 

ODPAD

energeticky úsporné osvětlení

Je možné toto recyklovat?


Stefano Brown, Sustainability manager pro obchodní domy IKEA Group, odpovídá: „Samozřejmě!”

Recyklace v obchodním domě IKEA

Když ani jedinou věc nevyhodíte jen tak do odpadu, nechováte se jen odpovědně, ale i hospodárně. A právě takováto řešení, která přinášejí prospěch všem zainteresovaným stranám, jsou nám velmi blízká. A je to i důvod, proč Stefano při pohledu na hromadu vlnité lepenky, papírů nebo plastů nevidí odpad, ale příležitosti.

„Proč to vyhazovat, když to můžeme využít jako cennou surovinu. Velkou část odpadu recyklujeme – snažíme se zmenšit naši ekologickou stopu. Považujeme to za důležitý krok směrem ke společnosti, žijící trvale udržitelným způsobem,” tvrdí Stefano.

Některé obchodní domy třídí odpad do desítek skupin – pokud mají k dispozici infrastrukturu, která tyto druhy odpadu umí zpracovat. Příkladem může být jeden z našich novějších obchodních domů ve švédském Malmö, který třídí baterie, hořlavý odpad, elektro odpad, barevné sklo, zbytky nátěrových hmot, energeticky úsporné žárovky, zbytky potravin, kovy, měkké plasty, bílé sklo a vlnitou lepenku.

„Díky tomuto způsobu třídění se nám daří téměř 90 procent odpadu z obchodních domů recyklovat nebo používat na výrobu energie, dodává Stefano.
vstup do OD IKEA – večer

Společně můžeme dosáhnout velkých změn!


Snažíme se, aby žádný odpad z činnosti IKEA nekončil na skládkách. Rádi bychom pomohli také vám likvidovat určité druhy odpadu odpovědným způsobem. Víte, že do většiny obchodních domů IKEA můžete nosit vybité baterie a nefunkční klasické žárovky k ekologické likvidaci?

Během návštěvy IKEA obchodního domu se podívejte, co všechno můžete s IKEA recyklovat
klasické švédské kuličky podávané v restauraci IKEA

Věděli jste, že …


Naše jídlo je opravdu chutné, ale občas přece jen i v našich restauracích zbydou nějaké zbytky. Nekončí ale v koši – např. v některých našich skandinávských obchodních domech je využívají k výrobě bioplynu pro autobusy. Potraviny, které se v obchodních domech IKEA neprodají, často končí u nejrůznějších charitativních organizací, které je použijí např. na pomoc bezdomovcům.

Téměř 90 % veškerého odpadu z obchodních domů IKEA se recykluje nebo využívá
na výrobu energie.

 

POTRAVINY

Tmavá čokoláda z IKEA s certifikací UTZ

S certifikací UTZ vyhrává každý


Jsme přesvědčeni, že dobré jídlo a pití by mělo přinášet prospěch i těm, kteří je produkují. Proto podporujeme certifikaci UTZ u kávy, čaje a kakaa.

káva servírovaná z konvice

Od roku 2008 má veškerá káva prodávaná a podávaná v IKEA certifikaci UTZ. V roce 2011 jsme uvedli na trh čokoládu z kakaa, které má rovněž certifikaci UTZ. Cílem do roku 2015 pak je, aby všechny naše čokolády a čaj, který prodáváme a podáváme, měly rovněž certifikaci UTZ.

Lahodný čaj, káva nebo kakao za atraktivní ceny připravené s respektem vůči životnímu prostředí i lidem – to je řešení výhodné pro všechny – farmářem počínaje a vaší kuchyní konče.

Navštivte internetovou stránku UTZ Certified a najděte si tam kávu nebo čokoládovou tyčinku s certifikací UTZ, které jste si u nás koupili. Když zadáte datum doporučené spotřeby („best-before”), ukáže se vám, odkud pocházejí kakaové nebo kávové boby použité k výrobě vaší pochutiny, a dozvíte se také více o životech lidí, kteří se na produkci podíleli.

IKEA je prvním maloobchodním prodejcem, který uvedl na trh kakao, jehož původ lze 100%vysledovat a které má certifikaci UTZ. V IKEA toto kakao najdete v čokoládě.

šéfkuchař v kuchyni IKEA drží v ruce talíř s lososem

Odkud se na váš talíř dostává losos podávaný v IKEA?


Dobré jídlo – to není jen otázka skvělé chuti. Proto jsme se zeptali Anderse Lennartssona, Sustainability manažera v IKEA Food, aby nám popsal cestu, po níž se losos servírovaný v IKEA dostane až na náš talíř.

„Všechno začíná na pobřeží Norska, kde se lososi chovají v ideálních teplotních podmínkách a v čerstvé čisté vodě v rybích farmách. Lososí potěr se líhne z nakladených jiker v nádržích se sladkou vodou. Větší ryby jsou pak v patřičnou chvíli vypuštěny do nádrží se slanou vodou. Tyto nádrže jsou umístěny tak, aby měly co nejmenší dopad na životní prostředí. Tímto způsobem se napodobuje přirozený vývoj lososa v přírodě, který rovněž začíná svou životní pouť ve sladkovodních tocích, odkud se přesouvá do moře. Tento způsob chovu zajišťuje rybám ideální podmínky.”

„Po třech letech jsou lososi přepraveni rybářskými loděmi, vybaveným speciálními nádržemi, v nichž lososi vydrží bez problému naživu, do zpracovatelského závodu. Zde je rybí maso upraveno tak, aby z něj mohly vznikat chuťově vynikající tradiční švédské pokrmy, podávané v našich restauracích,” vypráví Anders.

IKEA si je plně vědoma ekologických otazníků, spojených s chovem lososů.

Jsme součástí multilaterálního dialogu, iniciovaného WWF, jehož cílem je sestavení standardu pro chov lososů v souladu s principy udržitelnosti. Naším cílem je, aby nejpozději v roce 2015 všechno rybí maso z lososa prodávané nebo podávané v IKEA splňovalo tento standard.

„Úbytek ryb v oceánu považujeme za velký problém. Proto také dodržujeme směrnice WWF, abychom si byli jisti, že veškeré ryby a mořské produkty, prodávané a podávané v IKEA, pocházejí ze zdravých populací šetrně a odpovědně chovaných ryb – to je náš příspěvek alespoň k zachování stávajícího stavu,” říká Anders.

Řekněte ne krutému zacházení se zvířaty!


Dobrá péče o zvířata představuje důležité základní kritérium pro kvalitní potraviny i výrobky pro zařízení domácnosti. Kruté zacházení se zvířaty je pro nás nepřijatelné, proto podporujeme rozvoj celosvětově uznávaných nezávislých standardů upravujících zásady zacházení se zvířaty a také podle nich postupujeme. Již jsme implementovali požadavky kvalitnější péče o brojlery (jatečná kuřata) a během roku 2013 plánujeme zavést standardy pro nosnice.

V našem švédském obchůdku nabízíme 15 bio produktů jako je džem, káva, těstoviny a další. Jídla v bio kvalitě najdou naši zákazníci i v našich restauracích.

 
Udržitelný život doma
žena s dítětem v kuchyni IKEA
Objevte výrobky, které vám pomohou vést život udržitelnějším způsobem – např. ušetřit více energie
nebo třídit odpad.
Udržitelný život doma
Energie a zdroje
černá židle v lese
Podívejte se, jak se snažíme chránit některé z nejcennějších světových zdrojů surovin.
Energie a zdroje
Lidé a komunity
skupina žen pracujících v textilce
Podívejte se, co vše se snažíme dělat ve snaze vytvářet lepší každodenní život pro lidi a komunity.
Lidé a komunity
Chcete se dozvědět
více?
titulní strana Zprávy o udržitelnosti
Chcete vědět více? Zajímá vás, s kým spolupracujeme? Zde se dozvíte další informace!
Chcete se dozvědět více?