IKEA považuje dětskou práci za nepřijatelnou


Dětská práce je sice stále v zemích, kde se vyrábějí produkty IKEA, tvrdou realitou, pro IKEA však zcela nepřijatelnou i na úrovni dodavatelů a jejich subdodavatelů. Proto se také aktivně zapojuje do činností, zaměřených na prevenci dětské práce. Naše práce vychází z ustanovení Úmluvy o právech dítěte OSN (1989) a její zásady postupovat vždy v nejlepším zájmu dítěte, stejně jako z ustanovení Úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání a Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluvy č. 182) z roku 1999. Dětský ombudsman IKEA Group je odpovědný za to, že kroky IKEA budou vždy prováděny v nejlepším zájmu dítěte a v souladu s Úmluvou o právech dítěte OSN. Každodenní realizací těchto kroků v oblasti prevence dětské práce jsou pověřeny nákupní organizace IKEA.

Jak IKEA předchází dětské práci


IKEA přijala speciální kodex nazvaný Jak IKEA předchází dětské práci, který je součástí jejího kodexu IWAY – Způsob, jakým IKEA nakupuje výrobky pro zařízení domácnosti. Nákupní organizace IKEA jsou odpovědné za to, že sledují, zda jednotliví dodavatelé plní požadavky tohoto kodexu a za tímto účelem organizuje neohlášené návštěvy auditorů z firmy KPMG u dodavatelů a subdodavatelů v jižní Asii.

Prevence dětské práce


Dětská práce je v mnoha zemích, kde se vyrábějí výrobky IKEA, každodenní realitou. Dodavatelé IKEA ani žádní další subdodavatelé však dětskou práci využívat nesmějí. Kromě toho se IKEA aktivně zapojuje i do řady projektů, zaměřených právě na prevenci dětské práce, přičemž se vždy snaží jednat v nejlepším zájmu dětí. Dětská práce je složitý problém a jeho vyřešení vyžaduje spolupráci mnoha stran. Jedině tak je naděje, že se podaří odstranit hlavní příčiny dětské práce.

Co se děje v případě, že je zjištěna dětská práce?

Pokud IKEA zjistí, že dodavatel využívá dětskou práci, požaduje od něj, aby jednal v nejlepším zájmu dítěte a okamžitě provedl nápravná a preventivní opatření v rámci akčního plánu, kam patří i vzdělávání a školení. IKEA provádí kontrolní návštěvy školy, kterou dítě navštěvuje, i neohlášené kontroly u dodavatele. Pokud dodavatel v rámci stanovené lhůty nesjedná nápravu, nebo pokud nadále překračuje ustanovení kodexu, ukončí s ním IKEA veškerou spolupráci.

Posilování dětských práv v IKEA


Sociální iniciativa IKEA podporuje projekt UNICEF zaměřený na posílení dětských práv v severní Indii, odkud pochází řada koberců ze sortimentu IKEA. Cílem projektu je předcházet a zabraňovat dětské práci v tak zvaném kobercovém pásu řešením hlavním příčin dětské práce jako je zadluženost, chudoba, nedostatek vzdělání, zdravotní postižení a nemoci.

Partneři


Dětská práce je složitý problém, který vyžaduje zapojení mnoha stran. Pomocí spolupráce s takovými organizacemi jako je UNICEF nebo nadace Save the Children – Zachraňte děti se Sociální iniciativa IKEA snaží dosáhnout široké podpory, která by jí umožnila řešit hlavní příčiny dětské práce a najít udržitelné řešení.