Spolupracovníci IKEA přímo v továrnách


S našimi dodavateli máme ve zvyku pracovat bok po boku v továrnách, aby sme lépe porozuměli jejich výrobním podmínkám. Návrháři, vývojáři a nákupčí často pracují přímo v továrnách. Máme tak možnost ovlivnit pracovní postupy našich dodavatelů a podpořit je v rozvoji schopností a vědomostí, na základě kterých potom mohou aktivne přistupovat k jejich vlastním společenským a environmentálním iniciativám.

Náš kodex – IWAY


Základní pravidla chování IKEA, nebo chcete-li kodex IKEA se nazývá Jak IKEA nakupuje výrobky pro zařízení domácností) a uvádí, co mohou dodavatelé od IKEA očekávat, a co IKEA očekává od svých dodavatelů. Je založen na mezinárodních konvencích a deklaracích a zahrnuje rovněž ustanovení Deklarace základních lidských práv a svobod OSN (1948), deklaraci Mezinárodní organizace práce k základním principům a právům při práci (1998), a Deklarace z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji (1992). Zahrnuje oblast pracovních podmínek, aktivní prevence dětské práce, životního prostředí a odpovědného lesního hospodářství a řadu dalších. Dodavatelé jsou navíc odpovědní za to, že sdělí informace o kodexu IKEA svým zaměstnancům a subdodavatelům a že požadovaná opatření ve svých podnicích opravdu přijmou a uskuteční.

Vysoký standard


Za implementaci a následnou kontrolu dodržování kodexu IKEA nesou odpovědnost nákupní organizace IKEA spolu se 70 speciálně vyškolenými auditory, kteří provádějí kontroly u dodavatelů. Skupina pro monitorování a dodržování kodexu (The Compliance and Monitoring Group) je v rámci IKEA zase odpovědná za to, že je kodex dodržován i v rámci IKEA. Procesu kontroly se účastní také externí auditoři jako je KPMG, Intertek Testing Services a PricewaterhouseCoopers, kteří ověřují pracovní metody IKEA a provádějí audit výsledků. Tito externí auditoři rovněž provádějí vlastní audity dodavatelů IKEA.

Když se zjístí přestupky


Když se zjístí přestupky kodexu IWAY, od dodavatele sa vyžaduje, aby do dvou týdnů poslal do IKEA akční plán, ve kterém uvede spůsob nápravy. Plán musí obsahovat popis úkonů, které sa mají vykonat, zodpovědného člověka a časový plán. IKEA potom kontroluje, zda se akce realizují v časovém harmonogramu.

Náročné, ale ne nemožné


V některých částech světa existují vážné výzvy v oblasti společenských a environmentálních podmíenek. Zlepšení podmíenek však nastupuje pomaleji než bychom si přály. Od roku 2000, kdy sme zavedli kodex (IWAY), nastal nepřetržitý pozitivní vývoj. Vidíme, že naše aktivní přítomnost přispívá ke zlepšení podmínek, i když víme, že tento proces je pomalý a plný malých kroků.