IKEA a nová legislativa Evropské unie týkající se chemikálií (REACH)


  • Všechny výrobky IKEA určené pro všechny trhy na celém světě musí splňovat omezení týkající se chemických látek podle legislativy obsažené v dohodě REACH.
  • Výrobky IKEA musí být bezpečné pro životní prostředí i pro lidské zdraví. Naším cílem je minimalizovat nebo úplně upustit od používání chemikálií a látek, jež mohou být škodlivé pro lidi či životní prostředí, a vždy, když je to možné, volit lepší alternativy.
  • Podmínky obsažené v dohodě Evropské unie REACH jsou ve shodě s tím, jak IKEA pracuje s chemikáliemi. Princip bezpečnosti a nahrazování méně škodlivými alternativami jsou základem přístupu k chemikáliím v IKEA i v dohodě REACH.
  • V IKEA se neustále pracuje s chemikáliemi, snažíme se však postupně přestat používat jakékoli sporné látky. Několik příkladů: IKEA vyhlásila dobrovolně zákaz používání PVC (už v roce 1991) kromě kabelů, dále zákaz používání veškerých organických bromovaných zpomalovačů hoření při výrobě nábytku (platí od roku 2000) a zákaz používání barev a laků uvolňujících formaldehyd na všech výrobcích (platí od roku 1993).
  • Pokud je nám známo, neobsahuje žádný výrobek IKEA SVHC látky (tj. látky vzbuzující mimořádné obavy) uvedené v návrhu na "seznamu kandidátů REACH" (říjen 2008), kromě ftalátů obsažených v PVC v některých kabelech k osvětlení. Už jsme však objevili možné alternativy k těmto kabelům a po vyhodnocení jejich bezpečnostních parametrů je začneme používat.
  • Výklad požadavků obsažených v dohodě REACH společností IKEA je v souladu s tím, jak IKEA přistupuje k chemikáliím. Například požadavek na 0.1% látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) si IKEA vyložila tím nejpřísnějším možným způsobem, to znamená, že maximálně 0,1 % SVHC musí obsahovat homogenní materiál, nikoli celý výrobek. V tomto případě se může interpretace IKEA lišit od výkladu jiných výrobců, což znamená, že IKEA je ještě důslednější než samotné požadavky obsažené v dohodě REACH.
  • Pokud je to možné, uplatňuje IKEA ty nejpřísnější zdravotní, bezpečnostní a ekologické požadavky platné v jakékoli ze zemí, kde má své obchody, i ve všech ostatních zemích. Omezení týkající se používání chemikálií v našich výrobcích jsou uvedená v interních předpisech společnosti nazvaných „Chemické sloučeniny a látky”. Společně s dalšími předpisy a požadavky týkajícími se materiálu a výrobků obsahují závaznou smlouvu mezi IKEA a našimi dodavateli. Abychom mohli sledovat plnění našich požadavků, děláme namátkové kontroly, jež provádějí třetí strany.
  • IKEA si je velice dobře vědoma, že existuje povinnost informovat o tom, že se v jakémkoli výrobku vyskytuje více než 0,1% SVHC (látek vzbuzujících mimořádné obavy). Pokud se nějaký takový výrobek objeví, zveřejní IKEA nejen název dané chemické látky, jak to vyžaduje legislativa, ale zároveň také vysvětlí důvod, proč je tato látka v daném výrobku obsažena. Uvedeme rovněž jakékoli možné důsledky pro uživatele.