Další spolupráce


IKEA Group spolupracuje s řadou obchodních partnerů a organizací. Dlouhodobým cílem je dosáhnout pozitivního dopadu na lidi i prostředí, v němž IKEA pracuje. Toho lze dosáhnout realizací udržitelných řešení a alternativ. o skupinách, s nimiž IKEA Group spolupracuje, se dočtete více v dalších odstavcích.

Better Cotton Initiative (BCI)


Cílem BCI – neboli iniciativy za lepší bavlnu je podporovat výrazné snížení dopadu pěstování bavlny na životní prostředí a zlepšení sociálních podmínek lidí. BCI představuje společnou snahu mnoha zainteresovaných stran, která vzešla z iniciativy WWF a International Finance Corporation. BCI je otevřená všem, kteří se ztotožní s posláním a cíli daného projektu. Hlavními účastníky jsou mezinárodní společnosti, nevládní organizace a Program OSN pro životní prostředí. IKEA Group je členem BCI.

Building and Wood Workers' International (BWI)


BWI je zkratka označující Mezinárodní svaz pracovníků ve stavebnictví a dřevozpracujícím průmyslu, který sdružuje a chrání více než 12 milionů členů v 350 odborových organizacích po celém světě. BWI a IKEA se roku 1998 dohodly na dlouhodobé spolupráci a uzavřely dohodu, založenou na kodexu IKEA (IWAY). IKEA Group a BWI se průběžně setkávají, vyměňují si zkušenosti a jednají o pracovních podmínkách a sociální odpovědnosti.

Business for Social Responsibility (BSR)


Hlavní náplní organizace CCWG spravované BSR je podporovat udržitelnou dopravu výrobků. CCWG sestavuje dobrovolné směrnice a opatření pro oblast řízení environmentálního systému, které by měly napomoci vyhodnotit a zlepšit výkonnost nákladní dopravy. Cílem CCWG je zahrnout transport do korporátního systému řízení dodavatelských řetězců. Členy jsou významné nadnárodní výrobní společnosti a maloobchodníci (dopravci), nákladní dopravci (námořní, silniční, železniční a letecká doprava). Rovněž IKEA Group je členem Clean Cargo Working Group.

Clean Cargo Working Group (CCWG)


Hlavní náplní organizace CCWG spravované BSR je podporovat udržitelnou dopravu výrobků. CCWG sestavuje dobrovolné směrnice a opatření pro oblast řízení environmentálního systému, které by měly napomoci vyhodnotit a zlepšit výkonnost nákladní dopravy. Cílem CCWG je zahrnout transport do korporátního systému řízení dodavatelských řetězců. Členy jsou významné nadnárodní výrobní společnosti a maloobchodníci (dopravci), nákladní dopravci (námořní, silniční, železniční a letecká doprava). Rovněž IKEA Group je členem Clean Cargo Working Group.

European Retailers Round Table (ERRT)


European Retailers Round Table je organizace združující společnosti maloobchodního řetězce v Evropě. Organizace úzce spolupracuje s politiky Evropské unie při řešení problémů týkajících se maloobchodního prodeje, přitom neustále informuje společnosti o tomto vývoji. Má také možnost podporovat zájmy průemyslu. Soustřeďuje se na aktivity zahrnující ochranu spotrebitelů, bezpečnost potravin, problémy spojené s ochranou životního prostředí, spoločenskou sociální zodpovědnost a problémy obchodování. IKEA je členem této organizace.

Forest Stewardship Council (FSC)


FSC je nezávislá mezinárodní síť, která podporuje zodpovědné vedení světového lesního hospodářství. Prostrednictvím poradenské činnosti FSC stanovila mezinárodní standardy na zodpovědné vedení světového lesního hospodářství a akredituje nezávislé organizace, které certifikují lesní manažery a výrobce. IKEA podporuje Forest Stewardship Council a byla jedním z prvních členů FSC při jejím založení v roku 1993.

Globální dopad

Jde o mezinárodní síť sdružující agentury OSN, nevládní organizace, zástupce více než tisícovky firem a zástupce dalších mezinárodních organizací (International Labor Organization, World Business Council on Sustainable Development.) Tato globální iniciativa navazuje na existující mezinárodní deklarace a klade si za cíl společné prosazení deseti základních principů podnikání po celém světě: Mezi tyto principy patří ochrana a respektování základních lidských práv, respektování svobody sdružování, eliminace nucené práce, nepřípustnost dětské práce a eliminace diskriminace v zaměstnání a protikorupční opatření. Patří sem o ochrana životního prostředí a podpora iniciativ, které propagují odpovědný přístup k životnímu prostředí i podpora a šíření technologií ohleduplných k životnímu prostředí. Global Compact poskytuje platformu umožňující dialog na téma strategie, poskytuje školení i potřebné sítě kontaktů. IKEA Group je členem Global Compact.

Green Power Market Development


Green Power Market Development je sdružení vzniklé z iniciativy amerického ústavu pro environmentální politiku World Resource Institute, které se zaměřuje na vybudování obchodních a průmyslových trhů, které by využívaly obnovitelnou energii. Sdružení usiluje o vytvoření koncepce nákupu produktů „zelené energie”. Poskytováním nezávislých informací chce rovněž redukovat překážky na trhu, se kterými se potýkají dodavatelé a odběratelé zelené energie a vytvořit strategie, které by snižovaly náklady na zelenou energií pomocí inovativních možností nákupu. IKEA Group je členem této organizace a podílí se na rozvoji nástrojů a strategií, zvyšujících využívání energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.

International Labour Organization (ILO)


Organizace International Labour Organization (ILO) je specializovaná instituce Spojených národů zaměřená na prosazování sociální spravedlivosti a rozvoj mezinárodně uznávaných lidských práv. Jedným z jejích hlavních cilů je formulovat a dohlížet na dodržování mezinárodních pracovních norem.

Rainforest Alliance


IKEA Group podporuje společnost Rainforest Alliance v její pomoci společnosti Forest Stewardship Council (FSC) při certifikaci lesů v Číně cestou informovaní lesníků a zainteresovaných stran o principech certifikace FSC. V rámci projektu získávají klíčoví odborníci školení, nástroje a materiály k tomu, aby Rainforest Alliance mohla pořádat pracovní semináře, jejichž cílem je zvýšit povědomí o udržitelném lesním hospodářství v Číně.

Refrigerants Naturally


Refrigerants Naturally je iniciativou OSN a působí jako katalyzátor i vzdělávací a podpůrná instituce, která podporuje rozumný a udržitelný rozvoj globálního životního prostředí. Součástí této práce je také navazovat nová spojenectví a vytvářet nové postoje v soukromém sektoru, s cílem usnadnit přenos znalostí a technologie, které zajistí trvale udržitelný rozvoj. IKEA Group je členem této organizace.

Save the Children


Partnerství IKEA Group a Save the Children začalo v roce 1994 a působí na celosvětové i místní úrovni. Pracujeme společně na obnovení práva dětí na zdravé a bezpečné dětství a na kvalitní vzdělání. Dětem pečlivě nasloucháme a učíme se od nich – jedině tak poté můžeme vytvářet dlouhodobé projekty, který umožní komunitám vytvářet lepší každodenní život pro mnoho dětí.

Čtěte více na stránkách NTM


NTM je nezisková organizace, která se pokouší prosadit společnou bázi hodnot, podle které by se prováděla kalkulace dopadu různých druhů dopravy na životní prostředí. IKEA Group je členem této organizace.

UNICEF


IKEA Group a UNICEF jsou dlouhodobými partnery a spolupracují jak na mezinárodní, tak i místní úrovni. Během posledních 10 let IKEA podporuje programy UNICEF, které dětem v Asii, Africe, střední a východní Evropě přinášejí užitek a pomáhají jim zlepšovat příležitosti ke vzdělání a rozvoji.

UTZ Certified


IKEA prodává pouze certifikovanou kávu – UTZ certifikát (pocházející od nezávislé, neziskové organizace). Tato organizace řídí největší a nejrychleji rostoucí světový certifikovaný program pro ověřenou produkci kávy. Chceme, aby naši spolupracovníci a zákazníci veděli, že káva, kterou jim podáváme, byla vypěstována s respektem k lidem a životnímu prostředí. IKEA zákazníci mohou vysledovat původ kávy z plantáží. Od nákupu různých druhů kávy ve švédském obchůdku v obchodních domech IKEA až po původ této kávy balené s datem nejlepší spotřeby. UTZ certifikát má široké pole působnosti, zahrnující mnohé – lidé a životní prostředí stejně tak jako dobré obchodní praktiky a kritéria.

WWF


Celosvětový fond na ochranu přírody WWF a IKEA spojily v roce 2002 své síly ve snaze podporovat odpovědné lesní hospodářství v klíčových oblastech světa. Společně tyto dvě organizace zahájily projekty, které jsou důležitými kroky směrem ke splnění dlouholetého cíle IKEA v oblasti lesního hospodářství a cílů na ochrany přírody WWF.

Přečtěte si naše materiály

Stáhněte si naše zprávy, kodexy, atd.

Práce v IKEA

Budete-li růst vy, IKEA poroste s vámi.