Environmentální a sociální projekty IKEA Česká republika


Naší snahou je, aby se na nás mohli naši zákazníci ve všem spolehnout. Nejen v tom, že u nás vždy najdou zařízení domácnosti s krásným designem, spolehlivou funkcí
a nízkou cenou, ale také v tom, že budeme vystupovat a hlavně jednat jako společnost, která si je vědoma své odpovědnosti za životní prostředí a sociální podmínky lidí.
Snažíme se o to nejen tím, že na celosvětové úrovni dbáme mimo jiné
o to, aby naše výrobky neobsahovaly zdraví škodlivé látky a aby se pro ně používaly pouze takové suroviny, které nemají svůj rodný list poznamenán nevratně zničeným kusem přírody, ale i tím, že od všech našich dodavatelů na celém světě vyžadujeme, aby postupovali podle určitých pravidel, které ukládají na příklad zákaz dětské práce
a povinnost poskytovat zaměstnancům přijatelné pracovní podmínky. A také velmi širokým spektrem aktivit na úrovni jednotlivých států. Česká republika samozřejmě není výjimkou.
Naše aktivity v ČR jsou vedeny snahou jít ostatním dobrým příkladem
a pomocí kroků na poli ochrany životního prostředí a sociálních projektů jednak podporovat dobré jméno IKEA a jednak minimalizovat negativní dopad naší činnosti.
A jaké konkrétní kroky to jsou?
Papírové tašky

Papírové tašky pomáhají

V IKEA nám záleží na využívání zdrojů trvale udržitelným způsobem a na chování, které je přátelské k životnímu prostředí. Hledali jsme řešení, jak snížit nadbytečné používání papírových tašek a zároveň jsme chtěli přijít
s něčím, co by mělo dlouhodobý příznivý účinek na životní prostředí.
Velice podrobně jsme se zabývali otázkou, zda je poskytování papírových tašek zákazníkům zdarma skutečně trvale udržitelným řešením či nikoli. Proto jsme se rozhodli zavést nové ceny papírových tašek a peníze získané z jejich prodeje použít na vzdělávání dětí v oblasti ekologie.

Od přelomu listopadu a prosince 2011 budou papírové tašky za tyto ceny:
2 Kč pro členy IKEA FAMILY
6 Kč pro ostatní zákazníky

Veškeré peníze získané z prodeje papírových tašek členům IKEA FAMILY půjdou na podporu vzdělávacích ekologických projektů pro děti. Peníze získané z prodeje papírových tašek ostatním zákazníkům nejsou součástí podpory těchto projektů.
Na projektu spolupracujeme se Sdružením Tereza, které pod záštitou globální organizace se sídlem ve Švédsku FEE (Foundation for Environmental Education) organizuje ekologické vzdělávání ve školách.
Sázení stromků

IKEA a ČMELÁK vysadili
25 500 sazenic

Občanské sdružení Čmelák – Společnost přátel přírody je největší severočeská ekologická organizace, která se už více než 17 let stará o životní prostředí okolo nás.

Nakládání s odpady


Nabízíme zákazníkům pomoc s odpady. Vybrané typy odpadů mohou přinést do našich obchodních domů, které se samy postarají o nejvhodnější způsob jejich likvidace nebo recyklace. Stane se, že se nějaký výrobek poškodí. Ale ne vždy je takový výrobek nutno vyhodit! V mnoha případech je možné jej opravit a znovu prodat. Z toho důvodu jsme zřídili v OD oddělení, jehož pracovníci právě tyto poškozené výrobky opravují. Šetříme tak nejen suroviny na výrobu nového výrobku, ale i životní prostředí, v němž bude zas o trošku odpadu méně. Čím více toho víme, tím lépe můžeme prostředí kolem sebe chápat a chránit. Proto také každý nový zaměstnanec IKEA projde školením o ochraně životního prostředí a naším cílem je, aby všichni měli šanci absolvovat i nástavbová školení. Ochraně životního prostředí se věnujeme plánovitě a koordinovaně. Proto také mají všechny obchodní domy IKEA svého pracovníka, který zastává funkci environmentálního koordinátora, a plán, jak efektivně nakládat s odpadem, se zdroji energie a na co se zaměřit v dopravě a vzdělávání. Všichni si uvědomujeme, že nejhorší dopad na životní prostředí má doprava a tuny vyprodukovaného odpadu. Není proto divu, že se tyto oblasti staly našimi prioritami. Naším i mezinárodním plánem je snažit se maximálně snížit množství odpadu, které obchodní domy vyprodukují a mohl by skončit na skládce. Konkrétně budeme usilovat o to, aby do roku 2009 bylo 90 % veškerého odpadu z obchodních domů vytříděno pro znovupoužití, recyklaci nebo jako zdroj tvorby energie. Je to úkol náročný, ale nikoliv nesplnitelný. Na dosažení co nejlepších výsledků spolu jednotlivé obchodní domy na území České republiky úzce spolupracují. Celý rok pečlivě sledují výsledky, předávají si zkušenosti a pravidelně se setkávají. Tato vzájemná spolupráce směřuje k dosažení efektivního poměru vytříděného a zbytkového odpadu. V současnosti dosahují české obchodní domy v průměru výsledku 89% vytříděného odpadu. Jen 11 % zbytkového odpadu končí na skládce nebo při výrobě tepelné energie. K tomuto výsledku přispívá v nemalé míře i dobročinná aktivita, která spočívá v podpoře 20–30 subjektů, které si od obchodních domů pravidelně odebírají rukodělné materiály, které by jinak mohly skončit v likvidaci. Slouží pro tvořivou výtvarnou a dílenskou činnost dětí mateřských, základních škol, dětských domovů a jiných organizací – tyto od nás odebírají i kusy nábytku, které jsou snadno opravitelné a dále funkční, a tak často vylepšují interiér jednotlivých objektů. Tímto způsobem tak IKEA i obdarované subjekty mohou společně ušetřit minimálně 4 tuny zbytkového materiálu měsíčně.

Úspora energií


Jsme si vědomi toho, že ohledy na životní prostředí je třeba brát již při návrhu nových obchodních domů. Proto se IKEA snaží využívat nejmodernější a nejlepší technologie ekologicky přijatelného stavebnictví a využití energií. V posledně jmenované oblasti se IKEA hodlá zaměřit zejména na obnovitelné zdroje energie. Cílem pro všechny jednotky IKEA, tj. obchodní domy, sklady, kanceláře a výrobní jednotky je, aby využívaly pro dodávky elektřiny a pro vytápění 100% obnovitelných zdrojů energie. Tohoto cíle chceme dosáhnout zlepšením našeho provozu a investicemi do energeticky efektivních řešení využívajících obnovitelné zdroje energie. V roce 2008 jsme na českém trhu invstovali do nákupu 100% obnovitelné elektřiny. Odhadujeme, že díky tomuto kroku se nám podařilo snížit emise CO2 vyprodukované obchodními domy IKEA v České republice o 81 procent (8 943 300 kg) za rok. Mimo to hledáme i možnosti investovat do vlastních zdrojů obnovitelné tepelné energie v obchodních domech. Současně chceme snížit celkovou spotřebu energie o 25 % (v relativních číslech – oproti roku FY 05). Tím omezíme negativní dopad naší činnosti na klimatické změny, dosáhneme dlouhodobých finančních úspor a posílíme povědomí o značce IKEA mezi zákazníky a spolupracovníky. Letos dostali všichni zaměstnanci IKEA v České republice jako součást vánočního dárku balíček šesti úsporných žárovek, které jim pomohou snížit spotřebu energie i u nich doma.

Doprava


Všechny naše obchodní domy jsou dostupné městskou hromadnou dopravou, na kterou navazují kyvadlové autobusy IKEA, které jsou zdarma. Hledáme způsoby, jak přesvědčit a přimět co nejvíce návštěvníků a zaměstnanců, aby do obchodních domů IKEA jezdili městskou hromadnou dopravou, způsobem chránícím životní prostředí. Postupně nahrazujeme stávající firemní vozový park, který se v současnosti skládá z několika různých značek, vozy TOYOTA PRIUS s hybridním pohonem. Důvodů k tomuto kroku je celá řada. Hybridní technologie, šetrná k životnímu prostředí, nabízí nejen nízké emise (emise CO²: pouze 104 g/km), ale také výrazné úspory pohonných hmot. Nepřehlédnutelnými výhodami jsou také nízké provozní náklady, spolehlivost a extrémně tichý chod nových vozů.

Arnika založila Koalici za náhradu PVC.

IKEA se stala v dubnu 2008 jedním z prvních členů Koalice za náhradu PVC Ekologického sdružení Arnika. Koalice sdružuje firmy, společnosti, občanská sdružení, organizace ale i obce a úřady, které omezují používání PVC ve všech oblastech své činnosti. Dohled nad naplňováním cílů Koalice má pěti členná dozorčí rada, kam patří kromě dalších lékař Kamil Ševela, vysokoškolská profesorka Alžbeta Jarošová nebo prezidentka sítě mateřských center Rút Kolínská. Výrobu, používání i likvidaci PVC doprovází úniky toxických látek, které mají negativní vliv na zdraví a také životní prostředí. Proto se členové Koalice kromě nenakupování výrobků z PVC, zavazují k náhradě tohoto materiálu ve svých výrobcích a službách a to do tří let od svého vstupu. Další stěžejní podmínkou členství je používání ekologicky vhodnějších materiálů při zařizování, rekonstrukci či obnově provozoven a kanceláří. IKEA se rozhodla již v roce 1992, že nebude používat PVC při výrobě dětského sortimentu a hraček. V roce 1994 toto rozhodnutí rozšířila pro celý IKEA sortiment. Od roku 2001 jsou v IKEA budovách PVC podlahy a koberce s obsahem PVC nahrazovány postupně jinými materiály. Nová koncepce IKEA budov uvádí, že v prostorách budou nadále užívány pouze betonové podlahy. Výjimku v oblasti IKEA sortimentu i budov tvoří zatím z bezpečnostních důvodů elektrické kabely.

IKEA – patron lesa

Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Přátelé přírody se IKEA Česká republika stala nejdříve patronem lesa v lokalitě Jirkov, v okrese Jablonec nad Nisou a později take v Březové, okres Liberec. Na rozloze téměř 4 000 m² měníme vytěžený hospodářský les na přirozené prostředí s pestrou směsí původních dřevin a k této změně také sami přispíváme vlastní prací. Doufáme, že v „našem“ lese najdou domov ohrožené druhy dřevin i vzácných rostlin a živočichů. Lesní porosity čistíme, prosvětlujeme. Společnými salami jsme již vysadili 400 buků a 180 jedliček. Přispíváme tím k obnově přirozené skladby smíšeného lesa.

Nákupní tašky

Jistě jste si při nákupu v obchodních domech IKEA všimli, jak je to u nás s nákupními taškami. Jinými slovy, že u nás nenajdete klasické igelitové tašky jako ve velkých řetězcích, ale pouze hnědé papírové nebo plastové modré tašky. I k tomu nás vedla snaha o ekologické chování. Papírové tašky jsou rozhodně ekologičtější než plastové. O počtu prodaných tašek rozhodujete vy a to tím, že se zamyslíte, zda nákupní tašku skutečně potřebujete. Modré tašky jsou sice z plastu, ale jedná se o plast s dlouhou životností. Díky tomu ji lze používat opakovaně k nejrůznějším účelům (při cestě na dovolenou, při stěhování apod.). Ekologická stopa této tašky není až tak veliká.

Sociálně zaměřené projekty

Společnost IKEA si plně uvědomuje i svou odpovědnost za sociální podmínky, což se projevuje aktivitami na mezinárodní i národní úrovni, které mají nejčastěji formu podpory místních a regionálních projektů. Obchodní domy IKEA tak nejen poskytují přímou pomoc, ale navíc jsou dobrým příkladem pro své okolí. Děti jsou nejen nadějí lidstva, ale i její nejzranitelnější součástí. Proto se řada projektů, které IKEA ČR v roce 2006 podporovala, zaměřila právě na ně. UNICEF Již tradičně má dětský fond UNICEF ve všech obchodních domech IKEA stánky, kde prodává své zboží. Místo a vybavení těchto stánků poskytuje IKEA zcela zdarma. Vánoční prodej ve prospěch UNICEF dosáhl ve všech obchodních domech IKEA v ČR částky 1 986 234 Kč, Velikonoce pak přinesly na účet fondu 138 194 Kč. IKEA ČR se rovněž zapojila do projektu Adoptuj panenku a zachráníš život. Nakoupila panenky pro své zaměstnance jako dárek k Vánocům, a pomohla tak zajistit očkování proti šesti smrtelným dětských chorobám pro 500 dětí z nejchudších rozvojových zemí.

Fond ohrožených dětí. Dětské azylové domy KLOKÁNEK

Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem. V rámci své celostátní působnosti se snaží vyhledávat náhradní rodiny pro obtížně umístitelné děti a vyhledává děti týrané nebo jinak sociálně ohrožené a snaží se jim pomoci. Jedním z dalších projektů tohoto fondu je i Klokánek, jehož cílem je změnit dosavadní nevyhovující systém ústavní výchovy a nahradit jej v co největší míře přechodnou rodinnou péčí. Na podporu činnosti tohoto fondu jsou ve všech obchodních domech IKEA v ČR jsou v restauracích IKEA umístěny kasičky Fondu ohrožených dětí. Do těchto kasiček mohou přispívat nejen zákazníci restaurací IKEA, jsou do nich také dávány peníze, které dostávají pokladní restaurací IKEA od zákazníků jako spropitné. Již druhým rokem se zaměstnanci IKEA snaží splnit vánoční přání dětí z KLOKÁNKU. Podle dopisů, které děti posílají Ježíškovi, nakupují pro děti vánoční dárky s upřímnou snahou vánoční svátky jim co nejvíce zpříjemnit.

Diakonie Broumov

Děti ale nejsou jediné, které potřebují pomoci. Do obtížné životní situace se mohou dostat i dospělí, a proto IKEA spolupracuje s Diakonií, což je humanitární nezisková organizace zabývající se celorepublikovou bankou oděvů, prádla, obuvi, domácích a školních potřeb, hraček a dalšího materiálu. Do kontejneru, umístěného na parkovišti před jednotlivými obchodními domy IKEA, mohou návštěvníci i zaměstnanci IKEA přinášet šatstvo, které pak putuje do Broumova – hlavního centra Diakonie, kde se třídí a připravuje k expedici pro potřebné země a lidi. Přestože se věnujeme řadě nejrůznějších projektů a víme, že jsme dokázali mnohým pomoci, je nám jasné, že stále je ve světě mnohem více těch, kteří naši pomoc potřebují. Stejně jak potřebuje naši pomoc těžce zkoušená příroda. Nehodláme proto usnout na vavřínech a chceme i nadále vyhledávat projekty, které pomohou zlepšit každodenní život co největšího počtu lidí a tím i nám samotným.

Přečtěte si naše materiály

Stáhněte si naše zprávy, kodexy, atd.

Práce v IKEA

Budete-li růst vy, IKEA poroste s vámi.