Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

IKEA Zaventem

Wedstrijdreglement IKEA Zaventem

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door IKEA Belgium NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0425.258.688 (RPR – Brussel) (hierna “IKEA” genoemd).


 2. De wedstrijd loopt uitsluitend bij de IKEA vestiging in Zaventem op de volgende dagen: zaterdag 12 juli 2014 (van 10:00u tot en met 19:00u) en op zondag 13 juli (van 11u tot 17u).


 3. De prijzen die kunnen gewonnen worden in het kader van deze wedstrijd, zijn een ANGSO tuinset twv 366,90 euro (kleur bruin) of een UPPLEVA 40” TV twv 549 euro (kleur zwart) afhankelijk van het uur waarop zij deelnemen aan de wedstrijd. Per uur wordt één prijs (tuinset of TV) uitgereikt zoals hieronder aangegeven:

  • Zaterdag 10u: één UPPLEVA 40” TV
  • Zaterdag 11u: één ANGSÖ tuinset
  • Zaterdag 12u: één UPPLEVA 40” TV
  • Zaterdag 13u: één ANGSÖ tuinset
  • Zaterdag 14u: één UPPLEVA 40” TV
  • Zaterdag 15u: één ANGSÖ tuinset
  • Zaterdag 16u: één UPPLEVA 40” TV
  • Zaterdag 17u: één ANGSÖ tuinset
  • Zaterdag 18u: één UPPLEVA 40” TV
  • Zaterdag 19u: één ANGSÖ tuinset
  • Zondag 11u: één UPPLEVA 40” TV
  • Zondag 12u: één ANGSÖ tuinset
  • Zondag 13u: één UPPLEVA 40” TV
  • Zondag 14u: één ANGSÖ tuinset
  • Zondag 15u: één UPPLEVA 40” TV
  • Zondag 16u: één ANGSÖ tuinset
  • Zondag 17u: één UPPLEVA 40” TV


 4. De wedstrijd staat open voor alle personen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die op het Belgisch grondgebied wonen, die de vestiging van IKEA te Zaventem op het moment dat de wedstrijd loopt, bezoeken en tevens lid zijn van IKEA FAMILY (of daartoe het nodige aansluitingsformulier hebben ondertekend uiterlijk op de datum van de wedstrijd), met uitzondering van de personeelsleden van IKEA, de personeelsleden en medewerkers van de ondernemingen die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.


 5. Om deel te nemen aan de wedstrijd dienen de deelnemers het daarvoor voorziene wedstrijdformulier in te vullen dat men kan bekomen aan de ingang van de winkel.


 6. Deelnemers dienen de wedstrijdformulieren in te vullen met hun persoonlijke gegevens en hun IKEA FAMILY nummer. Deelnemers dienen de op het formulier vermelde vragen te beantwoorden en het volledig ingevulde formulier in de daarvoor voorziene urne aan de ingang van de showroom te deponeren. E-mail adres alsook het IKEA FAMILY nummer zijn verplicht. Formulieren zonder deze gegevens komen niet in aanmerking voor deze wedstrijd.


 7. De 3 wedstrijdvragen luiden als volgt:

  • „wat is de prijs van de PLASTIS ijsblokjesvorm (artikelnummer 601.381.13)”?
  • “Hoeveel woonwarenhuizen telt IKEA in België op 30 juni 2014?”
  • “Hoe lang geldt het ruilrecht voor IKEA FAMILY leden?”


 8. Per naam, per adres en per telefoonnummer kan slechts 1 prijs gewonnen worden gedurende de wedstrijdperiode.


 9. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen. In het geval van meerdere deelnames door eenzelfde persoon is geen enkele deelname geldig. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.


 10. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.


 11. Elk uur (om 10 min voor het uur) zal de urne geledigd worden en zal er één winnaar geloot worden uit de volledig ingevulde formulieren waarbij alle drie de vragen correct zijn beantwoord. Als de eerste persoon die uitgeloot wordt de vragen niet juist heeft beantwoord, dan zal een volgend formulier worden getrokken enz. tot er een winnaar is (of geen correct ingevuld formulier werd ingediend). Elk uur start de wedstrijd dan opnieuw en worden alle formulieren van het vorige uur uit de urne verwijderd. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.


 12. Winnaars worden elk uur aangekondigd via het omroepsysteem van de winkel.


 13. Prijzen dienen binnen de openingsuren van IKEA Zaventem op 12 juli en 13 juli 2014 afgehaald te worden, aan de ingang van IKEA Zaventem. De deelnemer verliest zonder enig verhaal het recht op zijn prijs, indien hij deze niet de dag zelf van de trekking binnen deze openingsuren opgehaald heeft.


 14. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen.


 15. IKEA behoudt zich het recht om een gelijkaardig product te geven, wanneer er problemen zouden zijn met de vooropgestelde producten.


 16. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt IKEA zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van IKEA uit te sluiten.


 17. IKEA behoudt zich het recht voor de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen.


 18. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk incident of welke schade ook die voortvloeit uit deelname aan deze wedstrijd.


 19. IKEA en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan IKEA de toestemming tot publicatie van zijn naam en adres, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.


 20. De persoonsgegevens die de deelnemer meedeelt bij zijn registratie via het wedstrijdformulier worden door IKEA verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Door deel te nemen aan deze wedstrijd stemt de deelnemer er mee in dat IKEA zijn gegevens verzamelt en gebruikt voor de hierna welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand voor intern gebruik (waaronder administratief beheer en interne studies) en voor direct mailing door IKEA en/of ondernemingen die contractueel verbonden zijn met deze laatste.. Op eenvoudig verzoek kan de deelnemer een lijst bekomen van voornoemde ondernemingen. De deelnemers beschikken over een recht op toegang en op verbetering van hun persoonsgegevens. Zij hebben ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. De deelnemers kunnen hun ondertekend en gedagtekend verzoek richten tot IKEA Belgium NV. IKEA Belgium NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem, treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. De deelnemer kan zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor meer inlichtingen.


 21. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.


 22. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén enkele correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege IKEA zijn zonder verhaal.


 23. IKEA behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit zouden vereisen. IKEA kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege IKEA.


 24. Het Belgisch recht is van toepassing op huidige wedstrijd. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd.